1966

1. Mikrojirurjide Bu Günkü Durumumuz
2. Bilateral Membranöz Koanal Atresi Vak'ası
3. Tonsillektomi Sonu Ağrıları
4. Uvula Apopleksisi (Apopleşie de la luette)
5. Burun Deformasiyonlarının Düzeltilmesinde Basit Bir Metod
6. Nadir Raslanan Sol Maxillaire Sinus Mixed Tümörü
7. Bir Parotis Bezi Kist Hidatik'i Vak'ası
8. Pantocaine'le Local Anesthesi'de Nadir Görülen Mühim Bir Vak'a Hakkında
9. Sjögren Syndromu Vak'aları
10. Otoskleroz Tedavisinde “Gelfoam-Wire Prothesis” Metodu
11. Otosclerose Tedavisinde “Teflon-Piston Metodu”
12. Otosclerosis Cerrahisinde Teflon Piston Tekniği
13. Tympanoplasty’de Fascia Grefti
14. Kulak Mikroşirürjisinde Akriloplasti (Preliminer rapor)
15. Ameliyat Sırasında Rastladığımız Orta Kulak Anomalileri
16. Primer Kolesteatom-Bir vak’a Dolayısiyle
17. Os Mastoideumda Lokalisation Gösteren Eosonophile Granuloma Vak’ası Münasebetiyle
18. Prosessüs Masteideüste Fibröz Displazia:
19. LİQUORRHEE
20. Sağ Kulakta Osteom
21. Thalamonal’ın Kulak Fizyolojisindeki Yeri ve Rolü Üzerine Klinik Çalışmalar
22. Travmatik Ağır İşitmede Progresyon
23. Larenks Kanserlerinde Uzaktan Metastaslar
24. Larenks Kanserlerinde TNM Sistemi
25. Memleketimizde Larenks Kanseri Sıklığı ve Tedavi Yönünden Kısaca Görüşlerimiz
26. Art. Karotis Communis Cerrahisi
27. Larenjektomize Vak’alarda Özofagus Konuşması
28. Hiperventilasyonla Tek Seansta Bilateral Radikal Boyun Disseksiyonu:
29. Total Larenjektomide Fistül Problemi (31 vak’a üzerinde inceleme)
30. Thyroid Gland’da ve Maxiller Sinüsde Görülen İki Nadir Primer Cyst Hydatique Vak’ası
31. Fibron Nazofarengien (Basalfibroid)
32. Özellikler Gösteren Bronş Yabancı Cisimleri
33. Mediastinoskopi
34. Birinci ve İkinci Branşiyal Ark Sendromu

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale