1971

1. Üst Solunum Yollarının Soliter, Ekstramedüller Plasmacytomları
2. Teflon-Piston Metodu ile Yapılan Stapedektomi Ameliyatlarının Sonuçları
3. Kliniğimizde Stapes Ameliyatlarının Revizyonlarındaki Bulgular
4. Baş-Boyun Bölgesinin Konjenital Fistülleri
5. Altdudak Kanserlerinin Prof. S. Dırvana Usuluyle Tedavisi
6. Kliniğimizde Stapedectomie Ameliyatlarında Beş Seneden Sonra İşitme
7. Küçük Çocuklardaki Akut Otitis Media
8. Timpanoplastide Kartilaj Tatbikatı
9. Timpanoplastide Kombine Metod ve Silastik Tatbiki
10. III. Tip Timpanoplasti Türleri ve Sonuçları
11. Timpanoplasti Endikasyonlarında Önemi Olan Orta Kulak Mukozasının Niteliğini Belirten Objektif -
12. N. Fasial Cerrahisinde Dekompresyon Metotlarının ve Kullanılan Materyalin Tartışılması
13. Çeşitli Sebeplerde Husule Gelen Facial Paralizilerinin Ameliyatla Tedavisinden Aldığımız Sonuçlar
14. Afrigor Fasyal Paralizi Tedavisinde Chordal Neurolyse'in Yeri ve Bu Tekniğin Endikasyonunda Tad Duyusu
15. Parotis Lojunda Fasial Sinirden Menşe Alan Bir Nörinoma Vakası
16. Akut İşitme Kayıpları
17. Sensörinöral İşitme Kayıplarında Periferik Vazodilatörlerin Rolü
18. Meniere Sendromunda Cerrahi Tedavi
19. İki Glomus Jugulare Vakası
20. Bir Glomus Jugulare Vakası
21. Gürültünün Stres Olarak Etkisi (Preliminer Çalışma)
On The Stress Effect Of Noise (Primary Report)
22. Memleketimizde Protezle İşitmenin Rehabilitasyonu
23. K.B.B. de Krioterapinin Yeri (28 i kronik hipertrofik rinit olan 32 vak’a üzerinde araştırma)
The place of criotherapy in Ear-Nose-Throat diseases. (A study on 32 cases of which 28 were chronic hypertrophic rhitis)
24. Akustik Travmadan Korunmada Yeni Bir Yerli Maske Modeli İmalatının Takdimi
25. Bekesy Odiometrisi
26. Timpanoplastilerde Homoiotransplantat Kullanarak Klinik Çalışmalar
27. Evidman ve Timpanoplasti Ameliyatlarında Enstrümantal Akustik Travma Sorunu
28. Periferik ve Otonörolojik Sendromlar
29. Vertigo Duyusu İle Vestibüler Bulguları Arasında ilişkiler
30. 14 Vaka Nedeni İle Vestibüler Nöronitis
31. K.B.B. Habis Tümörlü Hastalarda Total Serum Mukoprotein (Seromukoid) Durumu
32. Kanser Tedavisinde İmmünoterapinin Yeri
33. Larenks Granüler Hücreli Miyoblastomu
34. İnsan Sesinde Psişik Faktörler
35. Şarkıcıların Ses Hastalıkları
36. Trakeotominin ve Uzun Entübasyonunu Larenko – Trakeal Sekelleri ve Tedavileri
37. Fonksiyonel Boyun Disseksiyonu
38. 1964-1971 Yılları Arasında Görülen Larenks Ve Hipofarenks Tümörlü Hastaların 1230’unun Çeşitli Yönlerden İncelenmesi
39. Larinks Kanserlerinin Cerrahi Tedavisinden Aldığımız Sonuçlar
40. Radikal Boyun Disseksiyonlarından Sonra 15 Vak’ada Kafa İçin basınç Artması Belirtilerinin İncelenmesi
41. Juvenil Larinks Papillomlarının Otojen Aşı İle Tedavisi (Ön Çalışma)
42. İnsan Sesinde Psişik Faktörler
43. Trakeotomi Endikasyonları
44. Çocuk Hava Yolu Yabancı Cisimleri
45. Çocuk Bronkoskopisinde Anestezi Sorun ve Trankeobronşik Yabancı Cisim Ekstraksiyonları (61 vak’a üzerinde bir çalışma)
46. Burun Sekresyonunda Eozinofil Aranması
47. Burun Konkalarının Ritmik Hareketlerini Tomokrafi İle Tedavisi
48. Vazomotor Rinitlerde Dekonjestif Tedavinin Rolü
49. Burun Tıkanıklıklarının Vital Kapasite Ve Zamanla Vital Kapasite Üzerine Etkileri
50. Elektrorimetre İle Rezistans Nazal Üstüne Bir Çalışma
51. Bir Vak'a Nedeni İle Kronik Vazomotor Rinitlerde Muhammed Fatin Ameliyatı
52. Maksiller Sinüzitlerin Tedavisinde Ostium Permeabilte Ölçülmesinin Önemi (27 Vak’a Üzerine Klinik İnceleme)
The importance of the measurements of the osteal permeability in the treatment of maxillar sinusitis
53. Alt Konkanın Lateroposisyonuyla Burun Ventilasyonunun Düzeltilmesi
54. Osteoplastik Metodla Yapılan Frontal Sinüsün Obliteratif Ameliyatlarında Aldığımız Neticeler
55. Konjenital Koanal Atreziler
56. Sfenopalatin Ganglion Nöralisi
57. Pterogoid Fossa Açılması ve Nervus Vidius’un Kesilmesi
58. Valv Nazal ve Cerrahisi
59. Septum Perforasyonlarında Septoplasti
60. Nazal Septum Parforasyonlarının Kapatılmasında Yeni Bir Teknik
61. Burun Boşluğunda Soliter Schwnnoma’lar
62. İntrakranial Ekstansyon Gösteren Nazofarenk Anjiofibromları
63. 10 Yılda Parotis Tümörleri Ameliyatlarından Aldığımız Sonuçlar
64. Tükrük Bezi Bölgelerine Ait Tümöral Oluşumların Tanısında Tc99m Pertechnetat ile Sintigrafinin Değeri
The value of the sintigraphy by Tc99 m – pertechnetat in the diagnosis of tumoral process localized in
65. Bir Olfaktor Nöroblastoma Vak’ası
66. Tonsillektomi ve Serum İmmünoglobülinleri
67. Pharyngoplastie
68. Maksiller Sinüs Myxoid - Fibromu
69. K.B.B. de Krioterapinin Yeri (28 i kronik hipertrofik rinit olan 32 vak’a üzerinde araştırma)
The place of criotherapy in Ear-Nose-Throat diseases. (A study on 32 cases of which 28 were chronic hypertrophic rhitis)
70. Intraoral Hemanjiomların Tedavisinde Krio Cerrahi
71. Yüzün Cild Kanserlerinde Cerrahi Tedavi ve Rekonstrüksiyon
72. Dudak Kanserleri
73. Maxilloracial Protezler
74. Orta Kulak İltihap ve Sekellerinde Elektrogustometri (38 mikroşirürjik müdahalede bir araştırma)
Elektrogustometry in chronic otitis media and its sequells. (A study in 38 cases of microsurgical operation)
75. Baş ve Boyun Silindromları
76. Değişik Üç Hemanjiom Vak'ası

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale