1973

1. Bir Maxillo - Fasial Sarkom Vakası
2. İki Vaka Nedeni İle Trakea Silendromaları
3. Technetium (99mTc) ile İşaretlenmiş Partiküllerle Nazal Mukosilyer Aktiviteinni Tayini
4. Orta Kulağa Drene Olmuş Temporal Lob Absesi
5. Otojen İntrakraniyal Komplikasyonlar
6. Kongenital Dış Kulak Atrezilerinde Modifiye Radziminski Timpanomeatoplasti
7. Mkroti ve İmperforasyonlarda Uygulanan Yeni Bir Teknik
8. Teflon Piston Metodu İle Yapılmış Stapedektomi Ameliyatlarında Potoperateif Devrede İşitme Kazançlarının Seyri
9. Muhtelif Tip Timpanoplastilerde Uygulanan Kartilaj Tatbiki ve Alınan Neticeler
10. Stepes Ameliyatlarında Karşılaşılan Müşküller, Güçlükler ve Çareleri
11. Yalnız Bir Kulağı Duyan Hastalarda Ameliyat İmkan ve Şartları
12. Familyel Herediter, İlerleyici Perceptive İşitme Kaybı ve Keratosis Palmaris ve Palantaris
13. İşitme Cihazı Endikasyonlarında Türkçe Fonotik Testin Önemi
14. Stereofonik İşitme Cihazı Uygulanması ve Bu Uygulamada Stereodiyometrik Kontrolün Önemi
15. Şaşırtmacalı Kelime Testi (ŞKT) (Ön Çalışma)
16. Odiometrik Depistaj İçin Sonografik Olarak Standardize Edilen Bir Seri Test Materyelinin Takdimi
17. Stapedius Adelesi Refleks Eşiğinin İmpedence Metodu İle Tayini
18. Otosklerozda ENG
19. Tone Decay Tarama (Screening) Testi
20. Tuba Östaki Fonksiyonun İmpenance Odiometrik Tetkikleriyle Ölçülmesi
21. Gürültü'de Serum Cortisol Seviyesinde Değişiklikler
22. Yeşilköy Hava Alanı ve Çevresi Gürültü Sorunu
23. Beyin Sapı Gliomasına Bağlı Merkezi Tipte İşitme Kaybı ve Kobaltterapi İle Elde Edilen Tam Düzelme
24. Klinikte Elektronistagmogram
25. Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo
26. Vestibüler Recruitment
27. Akustik Nöromada Tümörün Bütüme Hızı
28. Otosklerozlu Hastalarda Dış Kulak Yolu Epiteli Değişiklikleri
Changes Of External Auditory Canal Ephitelium İn Otosklerotic Patient
29. Meatus Akustikus Internusun Anatomik İncelenmesi
30. Yüz Kemikleri Travmaları
31. Cerrahi Tedavi Uygulanan Nervus Facial is Paralizilerinde Klinik ve Elektromyografik Bulguların Karşılaştırılması
32. Nervus Facialis Kesilerinin Tamirinde Silikon Tüpün Yeri
33. Farenks Ve Sifiliz (Bir Yumuşak Damak Sifilizi Vakası Münasebei İle)
34. Bölgemizdeki Kronik Maksiller Sinüzitler Üzerinde Histopatolojik Ve Bakteriyolojik Bir Araştırma
35. Farenks Tüberkülozu (İki vaka dolayısıyla)
36. Boyunun Konjenital Kist Ve Fistülleri
37. Çocuklarda Baş-Boyun Bölgesi Rabdomyosarkomları
38. Bir Maksillo-Fasial Sarkom Vakası
39. Kekemelik ve Tedavisi
40. Larenx ve Diğer ibratuar Sütrüktürlerin Patolojisine Bağlı Konuşma Bozuklukları
41. Kan H İonları Konsantrasyonu Değişimlerinin Üst Solunum Yolları Mukozalarındaki Etkileri
42. Frontal Ve Temporal Bölgenin Soliter Granulaması ve Vaka Takdimi
43. Periferik Fasyal Paralizili Hastalarda Stapedius Refleksi Tayini
44. Extranasal Dacryocysto - Rhinostomizasyonda Kullanılan Basitleştirilmiş Bir Operasyon Metodu
45. Akut Korrozif Özefajit Tedavisinde Madecassol'ün Etkisi (Tavşanlarda yapılan eksperimental çalışma)
46. Dudak Karsinomlarında Cerahi Tedavi Sonuçları
47. Krioterapi'nin burun Mukozası Üzerine Dokusal Etkisi
48. Tonsillektomi Sonu Ağrı Problemi
49. Tükrük Bezi Tümörleri
50. Sübmandibüler Tükrük Bezi Üstünde Bir Maligne Schwanoma Vakası
51. Extra Meduller Plasmositom
52. Nazofarinks Kanserinin Teşhisinde Kör Biyopsinin Değeri
53. Septum Nası Perforasyonlarının Kapatılmasında Yeni Bir Cerrahi Yöntem
54. Çocuklarda Deviasyon ve Cerrahi Tedavisi
55. Rinolitler (Elli yıldır teşhis edilemeyen bir vaka takdimi)
56. Mandibula Lezyonlarında Ortopantomografinin Değeri
57. Kronik Maksillar Sinus Enfeksiyonlarında Flora ve Bakteri Rezistans Tayini
58. Tıpta Sembolizm ve Kulak Burun Boğaz İle İlgili Bazı Türk Atasözleri
59. Larenjektomili Hastalarda Yapılan Akciğer Fonksiyon Testleri Bronkoskopik ve Sintigrafik İncelemelerden
60. Larenks Karsinomunda Hematojen Diseminasyon
61. Larenks Lenfosarkomu
62. Larinks Kanserinde Permeasyon Yayılması
63. Suspansiyon Laringoskopisinde Anestezi Sorunu (103 vaka üzerinde çalışma)
64. Larenks Mikroşirurjisi
65. Mikrolaringoskopi ve Endolaringeal Mikroxirürji (103 vaka üzerinde çalışma)
66. Larenks Mikroşirürjisinin Fonksiyonel Değerlendirilmesinde Sonografik İncelemeler (29 vakada foniatrik çalışma)
67. Larenks Kanserlerinde Konservatif Tedavi Olarak Cerrahi
68. Trakeotomi Komplikasyonları
69. Aerosol'larla İnhalasyon Tedavisi
70. Vokal Kordlara Uygulanan Cerrahi Müdahalelerden Sonra Ortaya Çıkan Fonksiyonel Disfoniler
71. Meniere Hastalığında Cerrahi Tedavi
72. Gürültüye Karşı Kişisel Duyarlığı Saptayacak Yorgunluk Testi
73. XII'nci Türk Otorinolarengoloji Kongresinin Kapanış Oturumunda Dr. Şevket Göknar'ın (İzmir) Yaptığı Konuşma
74. Maksiller Sinüzs Karsinomu

Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale