1979

1. Fonoloji ve İnceleme Araçları
2. Türk Dilinin Formantik Özellikleri
The Formantic Characteristics of Turksih Language (A sonographic Study done on 30 normal cases)
3. Türkçe Fonetik Testin Rekrütman Arama Listesi
The Recruitment Explarotion List of Turiksh Phonetic Test
4. Gürültü Kontrolunda Ana İlkeler
5. Gürültü Şiddetinin Ve Gürültü İle Oluşan İşitme Kaybının Saptanmasında Pratik Metodlar
6. Değişik Maddelerin Ses Maskeleme Gücü
The Sound Masking Power of different Sound İsolating Materials
7. Tek Yanlı Non-Organik İşitme Kayıplarının Tanasında Yeni Bir Yöntem Stenger Bekesy Uygulaması
A New Method For Diagnosis Of Unilateral Non-Organic Hearing Losses
8. İşitme Kaybı İle Reaksiyon Zamanı Arasındaki İlgi
9. Ani Sağırlık ve Ayırım Tanıda Elektronistagmografinin Değeri (11 Olgu Üzerinde Yapılan Bir Araştırma)
Sudden Deafness And The Value Of Electronystagmography in Differential Diagnosis
10. Yaşlılarda Otoskleroz Tedavisi
11. Stapedektomide Teflon Wıre Pistonla Elde Edilen Neticeler
12. Yaşlılarda Otoskleroz Tedavisi
13. Seröz Otitlerde Vantilasyon Tüpü İle Alınan Neticeler
14. Timpanoplasti Yapılmış Olan Olgularda Timpanometrik İncelemeler
15. Damak ve Dudak-Damak Yarıklı Hastalarda Otoskopik ve Odiolojik Bulgular
16. Sağır Dilsizlikte Ana Okulu Eğitiminin Önemi
17. Servikal Spondiloziste Elektronistagmografi
18. Hipnotik ve Psikoaktif İlaçların ENG Traseleri Üzerine Etkileri
19. Kaydedilmiş Kalorik Testin Değerlendirilmesi
20. Temporal Kemik Erozyonu Yapan Tümörlerin Tedavisinde Uygulanan Yeni Bir Cerrahi Metod
21. Blok Halinde Transplantasyon İçin Timpano-Ossiküler Homogreftin Hazırlanması
22. Tympanoplastide Başarısızlıkları Ve Nedenleri
23. Kolesteatom'un Ultrastrukturu (Kolesteatom Matrix'i, Dış Kulak Yolu Epiteli, Promontorium Mukozası)
24. Kulak Malign Tümörleri Üzerine Klinik Araştırma
25. Nedian Nasal Cleft
26. Kronik Hipertrofik Vazomotor Rinitli Olgularda Alt Konkaya Krio, Elektrokoter, Kortikosteroid Uygulanmasındaki Sonuçlar
27. Şiddetli Burun Kanamasına Neden Olan Travmatik İntrakavernöz Anevrizma
28. Frontal Sinus Kolesteatomları
Cholesteatoma of the Frontal Sinus
29. Travmatik Nörinoma
30. Alt Çene Endoplazmositom
31. Burun Sırtında «Hump» Deformitesinin «Push-Down» Metodu İle Giderilmesi
32. Maksillo Fasial Travmaların Tedavileri
Surgical Treatment of Maksillo Facial Injuries
33. Dört Vaka Münasebeti İle Olfaktor Nöroblastoma
34. Romboid Plasti
35. Seröz Otitler
36. Nazoetmoido-Frontal Ansefalosel Vakalarında Uygulama Güçlükleri
37. Fronto-Temporal Flap İle Burun Kanadı Rekonstrüksiyonu
38. Kraniofasiyal Fibröz Displazi
39. Tekrarlayan, Stomatitis Aftozalarda Tükrük ve Kanda Lisozim Enzim Aktivite Ve İmmünglobülin A Değerlerinin İncelenmesi
40. Kronik Franejitte Serum C3 ve İmmünglobülin G, A, M. Seviyelerinin Araştırılması
41. Kronik Tonsillitli Hastaların Kan Serumundaki İmmunoglobulin Değerleri
42. Fokal Enfeksiyon İle Tonsillektomi Yapılan Hastalarda ASO Titrasyondaki Değişmelerle Hastalığın İyileşmesi arasindaki İl
43. Çocuklarda Tonsil ve Adenoid Hiperplazilerinin Kardiyopulmoner Sistem Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi
44. Parotis Tümörü Olan Hastalarda Parotis Salgısındaki İmmüngolobulinlerin Kantitatif Tayini
45. Kronik Tonsiliteste Ve Tonsillektomiden Sonra Hümöral İmmünite Değişiklikleri
46. Tonsillektomiden Sonra İnsan Sesinde Frekans Değişiklikleri
47. Dil Tüberkülozu (Bir olgu münasebetiyle
48. Tükrük Bezi Tüberkülozu
Salivary Gland Tuberculosis
49. Erzurum ve Çevre İllerinde Görülen Dudak Karsinomları Üzerine Bir Araştırma
50. Dudak Kanseri ve Krio Cerrahi İle Tedavisi
51. İki Olgu Dolayısıyla Primer Mültipl Habis Neoplazmalar
52. Alt Dudak Rekonstrüksiyonu
53. Temporomandibuler Eklem Sendromu
54. Literatürlerde Rastlanmayan İki Değişik Vaka
55. Kulak-Burun-Boğaz Sahasındaki Lepra Lepramatoz Değişiklikler
56. Larinjektomili Hastalarda Yapılan Rinomanometrik ve Histopatolojik Gözlemlerden Elde Edilen Sonuçlar
57. Larenksin Tek Taraflı Abdüktör Paralizilerinde Tomografinin Değeri
58. Ses Teli Paralizisine Bağlı Ses Kısıklıklarının "Teflon Enjeksiyonu" İle Tedavisi
59. Pralaitik Disfonide İntrakordal Teflon Enjeksiyonu
60. Sarkıcı ve Öğretmenlerdeki Ses Teli Nodüllerinin Speech Terapi İle Tedavi Yöntemleri
61. Atitenoidopeksi İçin Yapılan Yeni Bir Dechamp Takımının Sunuluşu
A new set of deschampes for arytaenoidopecay
62. 1972 İle 1977 Yılları Arasında Parsiel Larenjektomi Uygulanmış 153 Vakanın Çeşitli Yönleri İle İncelenmesi
63. Larenks Kanserleri
64. Larinksin Beingn Submukozal Lezyonlarında Lateral Tirotomi
65. 7 Kulak Miyazı Vakası Hakkında
66. Uzun Süreçli Kulak Akıntılarının Tedavisinde Topikal Gentamisin Rolü
67. Kafa İçi Boşluğuna Yayılan Glomus Jugulare Urlarının Cerrahi Tedavisi
68. Elektrorinomanometri Verilerinin Değerlendirilmesinde Bilgisayar İle Gerçekleştirilen Diskriminant Analizinin Önemi
69. Atrofik Rhinitisde "Ozena" da Burun Mukozasına Ait Ultrastruktur Bulgular
70. Kronik Maxiller Sinüzitlerde Laboratuar bulguları ve Cerrahi Teknik Üzerine Araştırma
71. Nazofarinks Tümörlerinde 99mTc-Cyclophosphamide İle Yapılan Sintigrafik İncelemeler
72. Nazofarenks Tümörlerinde Nazal ve Oftalmik Vazomotör Erken bulgular
73. Chordoma (Vaka Takdimi)
74. Bir Maxilla Tümörü ve Tanı Yanılgıları
75. Doğum Travmalarına Bağlı Burun Deformiteleri
76. Larenks Karsinomlarında Boyun Metastazları
77. Larenkste Amyloıd Tümör
78. Baş Boyun Tümörleri ve İmmunoloji
79. Baş-Boyun Tümörleri
80. Trakeal Stenozların Tedavisinde Pediküllü Flap İle Rekonstrüksiyon
81. Kistik Hygroma Colli (Bir vaka münasebetiyle)
Cstic Hygroma Colli (A review and report and report of a case)
82. Kliniğimizde Son Üç Yılda Müdahale Edilen Hava Yolu Yabancı Cisimleri
Foreign bodies of air passage and oesephagus
83. Akut Korrosiv Özefajit Sağıtımında Madecassol (30 olgu üzerinde klinik uygulama)
84. KBB Müdahalelerinde Narkoz Tehlikeleri
85. Stapektomiye Bağlı Perilenf Taşması ( Perilymph Flooding)
86. Kepçe Kulakların Düzeltilmesinde Cerrahi Bir Teknik
87. Fasial Sinir Paralizilerinde Dekom presyon uc uca Anastomoz Serbest Sinir Grefti ve Fasial Accessorius.......
88. Orta Kulak Efüzyonlarındaki Proteinlerin İmmünelektroforetik Araştırması...
89. Kokleer ve Retrokokleer İşitme Kayıplarında Oto Admitans Metre ile Elde Edilen Timpanogramların Diagnostik Değeri....

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale