1982

1. Travmatik Kulak Zarı Perforasyonları Tedavisi
2. Yuvarlak Pencere Fistülleri (İlginç seyir gösteren bir olgu nedeniyle tanı patogenez ve tedavi)
3. Ortakulak Enfeksiyonlarında Kafa İçine Yayılma Yolları
4. Sivas ve Yöresinde Kulak Enfeksiyonlarında Kültür ve Antibiyogram Sonuçları
Evaluation of cultures and intibiograms results in ear infection cases in Sivas
5. Sivas Yöresinde Kulak Myiasis’leri
The ear myiasis in Sivas
6. Orta Kulak Habis Tümörlerinde Subitotal ve Total Temporal Kemik Rezeksiyonu
Subtotal and Total Temporal Bone Resection in the Middle ear Carcinoma
7. Temporal Kemik Rezeksiyonu
8. Sivas İlkokullarında Yapılan K.B.B. Muayeneleri ve Boğaz Kültürleri Sonuçları
The evaluation of E.N.T. examinations and throat cultures in children from elemantary schools in Sivas*
9. Çevresel Gürültü Kavramı
10. Adana Şehir Gürültüsü Üzerine Bir Çalışma
11. K.B.B. Kanserlerinde Serum Lizozim Ölçümünün Yeri ve Değeri
The Value Of Serum Lysosyme In Ear Nose and Throat Cancers
12. Odyolojide Masking Sorunu
13. İşitme Aygıtlarının Uyarlanmasında Yeni Kıstaslar
14. Sickle Cell Anemi ve Akut Lösemilerde İşitme Kaybı
15. Endüstriyel İşitme Kayıpları
Industrial Hearing Loss
16. Kliniğimizdeki Pilot Sağır – Dilsizlik Ana Okulundaki Gelişmeler ve Eğitim Sorunları
17. Pedo-Odiyolojide Çan Seti ile Elektrokokleografik İncelemelerin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi
18. Elektrokokleografi ve Kliniğimizdeki Uygulama
19. Koklear Otoskleroz’da Akustik İmpedans Bulguları
20. Çocuklarda Sansörinöral Tip İşitme Kayıplarında İşitme Kalıntısının Araştırılması ve Değerlendirilmesi
21. Santral Nöral İşitme Kayıplarının Tanısında Yeni Bir Türkçe Binaural Diskrimanasyon Testi
22. İntrakranial Basınç Artımı Sendromunda Kulağın akustik İmpadans Bulgularının İncelenmesi
23. Glomus Jugulare Tümörünün Tanısında Elektro-akustik impedansın Önemi
24. Hipertrofik Tonsilla Palatinası ve Adenoid Vejetasyonu Olan Olgularda Ortakulak Şartlarının
25. Nasal Obstrüksiyonu Olan Olgularda Tuba Eustachii ve Ortakulak Şartlarının Akustik impedans Meter İle Araştırılması
26. Nazofarenks Tümörlerini Tedavisinde Radyoterapiye Bağlı Sensorinöral İşitme Kayıpları
27. İşitme Problemi Olan Çocukların İşitme Eşiğinin Tayininde İmpidens Odiometresi
28. Kokleer, Periferik ve Santral Nöral İşitme Kayıplarının Ayırıcı Tanısında İmpidens Odiometresi
29. Streptomisin Sağıtımı Sırasındaki Odio-Vestibüler Değişiklikler
Audio-Vestibüler Changes During Streptomycine Treatment
30. Meniere Hastalarında Kokleo-Vestibuler Tetkik ve Tedavi
The audio-vestibulary investigations and treatment in Meniere Syndrom
31. Meniere Sendromu ve Ani İşitme Kaybı Tedavisinde Dextran 40
32. Miyastenia Graviste Odyo-Timpanometrik Bulgular
Recherche des valeurs odio-tympanometriques dans la myasthenie grave
33. Yeni Doğan ve Süt Çocuklarında Vestibüler Yanıtlar (Preliminer Rapor)
34. Dış Kulak Yolunun Malign İltihapları
35. Congenital Atresia Of External Auditory Meatus Üniversity Hospital (Rigshosp.), Copenhagen
36. Myasthenia Graviste E.N.G. Bulguları
37. Menierde Vertikalite Persepsionunun Tanıdaki Yeri
38. Kronik Süppüratif Otitis Medialı Hastalarda Bitermal Hava Kalorik Testi Sonuçları
39. Pandül Takip Testi
40. Stria Vaskülarisin Atrofi Şişme ve Dejenerasyonu 138 Temporal Kemik Üzerinde Yapılan Volümetrik Çalışma
41. Santral Vestibüler Bozuklukların Tanısında Elektronistagmografinin Yeri
42. Meniere Hastalığının Cerrahi Tedavisi Sakkus Endolenfatikus Drenajı
43. «Vertijinöz Epilepsi»
44. Sodyum Fluorid Endikasyonlarında Stapedektomi Sırasında Çıkartılan Taban Parçalarının
45. Akut Viral Otitis Mediada Antihistaminiklerin Etkesini Otoskopik ve Odyolojik Olarak Gözlenmesi
46. Sağırlık ve Aminosasidler
47. Ani Labirenter İşitem Kayıplarında Eksploratris Timpanotominin Değeri
48. Gentamisinin Kokleo-Vestibüler Sistem Üzerine Etkisi (Odiolojik ve E.N.G. fik inceleme)
49. Çocuklardaki İşitme Kayıplarının Etiyolojik Yönden Araştırılması
50. Stapedektomi Ameliyatlarında Shea Teflon Piston Tekniği ve Modifiye Teflon Piston Tekniği ile Aldığımız Sonuçlar
51. Bugünkü Görüşler Altında Tympanoplastide Attikotominin Değeri
52. Çocuklarda Eksudatif otitis Media’nın Shepard Grommet Tüpü ile Tedavisi
53. Kulak Cerrahisinde Translabirenter Metod
54. Meatus Akustikus İnternus ve Pontoserebellar Köşeye Cerrahi Varış Yolları
55. Temporal Kemik Politomografisi
56. Akustik Nörinomada elektronistagmografi Bulguları
57. Elektronistagmografik Bulguların Komputerle Değerlendirilmesi
58. Periferik ve Santral Vestibüler Sendromların Ayırıcı Tanısında Okn’un Yeri
59. Çocuklarda Akut Lenfoblastik löseminin Gidişi Sırasında Fasial Paralizi
Fasial Paralysis During The Courses of Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia
60. Bell’s (Afrigorifik) Facial Paralizili Hastalarda Cerrahi Endikasyon Yönünden Facial Paralizinin ......
61. Periferik Fasyal Paralizlerde Uygulanan Çapraz Anastomozlardan Klinik ve Elektromyografik
62. Nefes ve Ses Eğitiminin Çeşitli Selim Orijinli Ses Kısıklıklarının Tedavisindeki
63. «Endocrine dysphonia» ların Tedavisinde Yeni Bir Metod ve Örnekler
64. Tonsillektominin Erken Postoperatif Döneminde Sese Etkisini Sonografik Olarak İncelenmesi ...
The Effects of tonsillectomy on the Voice During the early post-operative period has been examined sonographically.
65. Ses Bozukluklarında Uyguladığımız Foniatrik Reedükasyon Yöntemleri (72 Olgudaki Deneyimlerimize Dayanarak)
66. Bir Kulakçının Muayenehane Veya Poliklinikte Yapacağı nöröotolojik Muayene
67. Köşe Tümörleri Tanısında Hiposikloit Tomografinin Yeri
68. Dilde ve Submaksiller Bölgede İki Ayrı Nörofibromu Bulunan Bir Nörofibromatozis Vak’ası
69. K.B.B. Uzmanlık Alanında Akupunktur’un – İğneleme Sağıtımı - Yeri
70. Türk K.B.B. Uzmanlığının Güncel Sorunları
71. Parotis Bezi Hastalıkları
72. Parotis Tümörlerinin Cerrahi Tedavisinde Aldığımız Sonuçlar
73. Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Tedavi Öncesi ve Sonrası Kan ve Parotis Salgısındaki Elektrolit ...
74. Ortakulak Ameliyatlarından Sonra Parotis Sekresyonunda Görülen Değişiklikler
75. Diabetes Mellituslu Hastalarda Parotis Salgısının Biokimyasal İncelenmesi
76. Mandibula Kırıkları
77. Çene ve Yüz Gelişim Bozukluklarında Tedavi
78. Çene Osteomiyelitisleri Üzerine Klinik Araştırma
A Clinical Study On Jaw Osteomyelitis
79. Masseter Hipertrofisi
80. Mandibulanın Arteriovenöz Malformasyonu (Bir Vaka Nedeni ile)
81. Dudak Damak Yarıklarında Klinik-Genetik Araştırma
A Clinical and genetically study on the cases with cleft lip and palate.
82. Damak Tümörleri
83. Dudak Kanserleri
84. Alt Dudak Kanserlerini Cerrahi Tedavisinden Alınan Sonuçlar
85. Reconstruction Versus Submucous Resection Of The Deflected Septum Combined With Deviation Of The Nose
86. Nasal Septum ve Piramid Deformitesi Olan Hastalarda Rinomanometrik Bulgula
87. Sporculardaki Minimal Burun Tıkanıklığının Önemi .....
88. Proboscis Lateralis (Konjenital Tubuler Nostril)
89. Larenks Kanserinde Serum Ribonükleaz Ölçümünün Yeri ve Değeri
Importance of Serum Ribonuclease Determinations in Laryngeal Carcinoma
90. Bir Vak'a Dolayısıyla Ossifying Fibroma ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
91. Kronik Maksiller Sinüzitte Sinoskopi
92. Paranazal Sinüslerin Orbital Komplikasyonları
93. Pneumosinus Dilatans
94. Sinüs maksillaris Tümörleri İle İltihaplarının Ayırıcı Tanısında Sitolojik Araştırmanın Önemi
95. Synacthen’in Paranazal Sinüslerin Postoperatif Tedavisine Etkileri
96. Frontal Sinüs Cerrahisi
97. Maksiller Sinüs Patolojisinde Ultrasonografinin Tanı Değeri
98. Maksiller Sinüsteki Patolojik değişikliklerin Ultrason Metodu ile Teşhisi
99. Rest Kontrast Maddelerinin Röntgen Tanıda Yanılgı Olasılıkları
100. Maksiler Sinüs Hemanjiom
101. Sinüs Maksillaris Meningiomu ve Bununla Beraber Görülen Orbita Osteomu ve Nazo Orbital Fibröz Displazi
102. Kronik Tonsillit ve Adenoidit Vak’alarında Adenoid Dokulardan Adenovirüs İzolasyonu ve Serumda Spesifik Antikor Tayini
103. Pollinosis And Glue Ear
104. Tonsiller Üzerine Reografik Çalışma
105. Melanotik Progonoma (Melanotik Nöroektodermal Tümör) Vak’a Takdimi
106. Tonsillektomi Endikasyonu İçin Hematolojik Bir Metod
107. Parotis Salgısının Salgılanma Hızının Bazı Bileşenlerine Etkisi
108. Dil Tüberkülozu
109. Tüm Kulak-Burun-Boğaz Belirtileri Gösteren Geç Devre Sifiliz Olgusu
110. Pemphigus Vulgaris
111. Nöro-Fibromatosis (Von Recklinghausen Hastalığı)
112. Larenks Kanseri Tedavisinde Uygulanan, Muhtelif Cerrahi Tekniklerden Sonra Oluşan ....
The Evaluation Of The Different Voices, Obtained After Various Technics Which Are Performed
113. Larenjektomi Total Ameliyatında – Yeni Bir Trakeo-Özofageal Şant – Tekniği İle Fonasyonun Temini
Preserving Of The Speech İn The Total Laryngectomy Operation By A New Tracheo-Oesephageal Shunt Technic.
114. Orta Hattı Geçip Karşı Taraf oluşumlarını Tutan Larinks Kanserlerinde-Geçiş Derecesi ....
115. Larkins Kanserlerinin Cerrahi Tedavilerinden Sonra Ortaya Çıkan Peristomal Rekürrensler .....
116. Değişik Anatomik Lokalizasyonlara Göre Larenks Kanserini Cerrahi Tedavi Endikasyonları Hakkındaki Görüşlerimiz
Our Conceptions In The Surgical Treatment Of The Laryngeal Carcinoma According To The Anatomic Localization.
117. Modifiye Gluck-Soerensen Tekniği İle Yapılan Parsiyel Larenjektomi Girişimleri ve Elde Edilen Sonuçlar
118. Preoperatif Radyoterapi Başarısızlığından Sonra Uygulanan Cerrahi Girişimlerin Majör ve Minör Komplikasyonları
Major And Minor Complications Of The Surgical Interventions Following Preoperativ Radiotherapy Failure
119. Larinjektomilerde Postoperatif Ağızdan erken Beslenme
120. Bilateral Kordektomi
121. Larengeal Dispne Belirtileri Veren Bir Larengosel Olgusu Nedeni İle Larengoseller
122. Larenks Karsinosarkomları
123. Çocuklarda Larinks Papillomu
124. Subglotik Leiomyoma
125. Larenks Kondromu
Larengeal Chondroma
126. Simultan Primer Malign Tümör
127. Baş Boyunun Kistik Veya Solid Tümöral Oluşumlarının Ayırım Tanısında Ultrasonografinin Yeri ..
128. Baş ve Boyun Kanserlerinde T Lenfosit Tayini İle İmmün Sistemin Araştırılması
129. Baş-Boyun Bölgesi Tümörlerinde İğne Koparma ve Aspirasyon Biyopsisinin Tanı Değeri
130. Larenks Karsinomlarında Submandibuler Bölge ve Gland Metastazı
131. Çocuklarda Boyun Kitlelerini Tanımında Kalsifikasyon Takdimi
132. 7-12 Yaş Grubu Çocukların Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Yönünden Taranması
133. Larenk Lökoplakileri (Yeniden Bakış)
134. Çocukluk Çağı Baş-Boyun Bölgesi Tümörleri
135. Baş-Boyun Rabdomyosarkomları
136. Baş ve Boyun Bölgesi Nörojenik Tümörleri
137. Boyunda Schwannoma
138. Kalsifiye Epitelyomalar (Klinik ve Patolojik Özellikleri)
139. Osteo sarkomun Klinik-Patolojik ve Prognoz İle İlgili Özellikleri
140. Boyun Disseksiyonları
141. Faringo-Kütanöz Fistüller ve Rekonstrüksiyonları
142. Hipofarenks Kanserinde Deltopektoral Lambo (Flep) ile Rekonstrüksiyon
143. İnternal Karotisin Bağlanması ve Eksizyonu
144. Kanser Metabolizması ve Larenks Kanserlerinde Beslenme
Metabolism Of Cancer And Nutrition Of Larynx Ca
145. Kalsiyum Oksit İnhalasyonunun Mukozalara Korosiv Etkisi
146. Trakeo Bronkial Kesimde Spontan Perforasyo

Haz 5th ERA Summit on Asthma and Rhinitis
Belarus
11
2020
Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale