1983

1. Kliniğimizde 1978 - 1981 Yılları Arasında Yapılan Kulak Ameliyatları ve Görülen Otitis Media Komplikasyonları
2. Sağlam Kulak Zarı ile Görülen Kolestatoma Vakaları
3. İpsilateral Refleksin Otoskleroz’un Ayırıcı Tanısındaki Yeri
4. Otoskleroz etyopatogenezinde Kalsiyum, Mağnezyum ve Çinkonun Rolü
5. Otosklerozlu Hastalarda Serum Testosteron ve Östradiol Düzeyleri
6. Mekanik Akustik Efekt ve Otosklerozdaki Yeri
7. Staped Revizyon Cerrahisinin Değerlendirilmesi
8. Periferik Fasial Paralizi Prognozunun Submandibuler Tükrük Bezi Salgı pH’sı İle Tayini
9. Fasial Sinir Cerrahisi III
10. Tinnitus Tedavisinde Lidocaine Testi ve Carbamazepine’in Yeri
11. İki Olgu Nedeni ile Glomus Jugulare Tümörleri
12. Kara Travmasına Bağlı Bilinç Kusuru Olan Olguların Vestibülo-Oküler Refleks Bulgularının Prognostik Değeri
13. Strabismus Olgularında Okn ve Eop Bulgulları
14. Ani Labirenter İşitme Kayıplarında İntravenöz Histamin Tedavisi
15. Ani İşitem Kayıplarında Urografin
16. İleri Derecede Tek Taraflı İşitme Kayıplarında Elektrokokleografinin Değeri
17. İşitmeyen ve Konuşmayan Çocuklarda Elektrokokleografinin Değeri
18. Çeşitli İç Kulak Tipi İşitme Kayıplarında Farklı Toplam Gürültü Testinin Tanı Değeri?
19. Bilateral Sensorinöral İşitme Kapılarında Konuşmayı Ayırdetmenin Binaural e ......
20. Tek Taraflı Yalancı İşitme Kayıplarında Tanı Yöntemleri
21. Alkolün İşitme Fonksiyonları Üzerine Etkisi
22. Kronik Böbrek Yetmezliğine Bağlı İşitme Kayıpları ve Bazı Serum İçerikleri ile İlişkisi
23. Hemodializ Olgularında İşitme Kayıplarının Değerlendirilmesi
24. Behçet Hastalarında İşitme Test Sonuçları
25. Gürültünün, İdrar 17-Hidroksikortikoid ve 17-Ketosteroid DüzeylerindeYarattığı Değişiklikler
26. Gürültünün, İdrar 17-Hidroksikortikoid ve 17-Ketosteroid DüzeylerindeYarattığı Değişiklikler
27. *Sivas D.D.Y. Cer Atölyelerinde Çalışan İşçilerde Gürültüye Bağlı İşitme Kayıpları
28. Presbiakuzili Hastalarda Gürültünün İşitmeye Etkileri
29. Çevre Gürültüsünün Frekans Değerleri
30. Kulaklıklar ile Saf-Ses Eşik Değerleri Saptanamayan Küçük Çocuklarda......
31. Küçük Çocuklarda (Cavr) Test Tekniğinin Güvenirliliği
32. İşitme Özürlü Çocukların Erken Tanı ve Eğitimi
33. Kulak Kepçesi Hematomlarının Transfiksiyon Dikişi ile Tedavisi
34. “Makyaveli Kulağı” Tipi Kepçe Kulaklarında Otoplasti Ameliyatı
35. Çene Ankilozunun Tedavisinde Uyguladığımız Cerrahi Yöntemler ve Alınan Sonuçlar
36. Maksillo-Fasial Fraktürler ve Cerrahi Tedavileri
37. Rinoplasti’de Septum Nasi Cerrahisi
38. Nazal Septal ve Piramid Deformiteli Hastalarda Total Nazal Septal ve Piramid Rekonstrüksiyonu Sonuçları
39. *Bir Kromaj Atölyesinde Ailevi Burun Deformiteleri
40. Burundan Soyutlanan Lımax Grubu Amip İle Birlikte Görülen Kirpikli
41. Nazal Poliplerde ATP’az Enzim Sistemine Ait Değişimler
42. Frontal Sinüste Pnömosinüs Dilatans ile Bilateral Maksiller Mukus Kistinin Birlikte Olduğu Bir Vaka
43. İlerlemiş Burun ve Paranazal Sinüs Habis Tümörlerinde Tedavi
44. Palato-Dental Yayılım Gösteren Maksilla Tümörlerin Per ve Post-Operatuar Protez Uygulanması
45. Oral Kavite Kanserlerinde Cerrahi Tedavi
46. Parotiste Metastaz Yapmış Bir Deri Malign Melanomu Olgusu
47. Rekürrent Aftöz Stomatitli Hastalarda Çinko ve Bakır Düzeylerinin İncelenmesi
48. Çocuklarda Kronik Rekurrent Sialadenitis
49. Extra-Medüller Extra-Ossöz larenks Plasmasitomu
50. Larenks Kanserinde Preoperatif ve Peroperatuar TNM Bulguları Tartışması ve İmmünolojinin Rolü
51. Larenks Kanserinin Prognozunda Histolojik Yapının Yeri
52. Larenks Kanserlerinde Askorbik Asit Uygulanımı
53. Parsiyel Larenjektomi Yaptığımız Hastalarda Sonuçlar
54. Vertikal Hemi-Larenjektomi, Tekniğin Özellikleri, Elde Edilen Sonuçlar
55. Larenjektomi Total Esnasında Trakeo-Özofageal Şant Tekniği ile Vokal Rehabilitasyon
56. Karotid Arter Ligasyonu
57. Boyun Kitlelerinde Klinik Davranış
58. Boyun Tümefaksiyonlarında Tanı ve Sağıtım Özellikleri
59. Kliniğimizde 1978-1981 Yılları Arasında Yapılan Boyun Bölgesi Biopsilerinin Değerlendirilmesi
60. Boyunda Endometriozis
61. Boyunda Toksoplasma Lenfadenitisi
62. Brankiojenik Lateral Boyun Fistülleri
63. Lateroservikal Lokalizasyonlu, Karşı Boyunda Nüksle Ortaya Çıkan Bir Tiroglossal Kist Vakası
64. Kulak Ve Burun Yerleşimi Gösteren İki Endometriozis Olgusu
65. İki Ayrı Primer Neoplasmlı Hastalar
66. Mutasyon Dönemi Ses Sorunları
67. “r” Sesi Bozuklukları (Rhotacısm) ve Kliniğimizde Uyguladığmızı Terapi Metodlarından Örnekler
68. Çocuk Sesinin Özellikleri ve Gelişimi
69. Elektroglottografinin Kompüterize Ossiloskopik Yöntemle Uygulanması
70. Kompüterize Ossiloskopik elektroglottografik Teknikle-Fundamental Frekansmetre Verilerinin Doğruluk Kontrolü
71. Majör Baş-Boyun Cerrahi Girişimlerinden Sonra Görülen Stres ülserleri ve Gastro-İntestinal Kanamalar
72. Timpanoplastide Gref Sorun
73. Stapedektomi Sırasında Çıkarılan Taban Parçalarının Scanning Elektron Mikroskopi Yöntemi ile İncelenmesi
74. Baş-Boyun Flepleri
75. Uyarıllı Sapı Cevap Odiometresi (Bsera)
76. Nazal Nörozlar
77. Larinks ve Trakea Stenozlarında Hiyoid Kemik Kas Saplı Greflerin Kullanımı
78. Petrol Kemik, Ortakulak ve Temporal Lobu Tutan Bir Primer Kongenital Kolesteatoma Olgusu
79. Bir Olgu Dolayısıyla Vestibuler Norektömi
80. İlkokul Çağındaki Çocuklarda İşitme Taraması
81. İlkokul Çağındaki Çocuklarda Akustik Empedans Taraması
82. Aberan Jugular Bulbus

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale