1989

1. Kekemelerde Tedavi Öncesi Ve Sonrası Davranış Ve Emosyonel Farkların Araştırılması
2. Nazofarenks Kanseri Tanısında Easpirasyon Sitolojisi
3. Kronik Maksiller Sinüzit Tedavisinde Nazo-Antral Ventilasyon Tüpünün Değeri
4. Mikulicz Hastalığı (Bir Olgu Nedeniyle)
5. Bir Akut Lenfoblastik Lösemi Olgusunda Bilateral Fasial Paralizi
6. Effüzyonlu Otitis medialı Hastalarda Nazal Ve Tubal Mukosilier Transportun İncelenmesi
7. Intraoral Kanserlerin Cerrahi Tedavi Prensipleri ve Rekonstrüktif Teknikleri
8. Baş-Boyun Kanserlerinde Kombine Neodajuvan Kemoterapi Uygulaması
9. Stapetdektomi Versus Stapedotomi
10. Septoplasti İle Birlikte Yapılan Anterior İnferior Turbinektomide Sonuçlar
11. Konjenital Aural Atrezide Cerrahi Metot ve Sonuçlarımız
12. Avanse Larenks Kanser Cerrahisinde Genişletilmiş Konservasyon..........
13. Trakea Stenozunda Konservatif Cerrahi Teknikler
14. Fasial Paralizilerin Etiopatogenezi ve Tedavileri Hakkında Görüşler
15. Tükrük Bezi Tümörlerinin Cerrahi Tedavileri Ve Elde Edilen Sonuçlar
16. Larenks Kanser Cerrahisinde Supraglottik Larenjektomi ve Sonuçlarımız
17. Total Larenjektomi Uygulanan Larenks Kanseri Olgularında Fonasyon Temini İçin Yöntemimiz
18. Timpanskleroz Nedeni Ve Tedavi Yaklaşımı
19. Arteria Karotis İnfiltrasyonu Gösteren Baş-Boyun Tümörlerinde Yaklaşımımız
20. İstanbul Eyüp Semtinde 1987-1989 Yıllları Arasında KBB Hastalarından Yapılan Kültür ve Antibiyotik Duyarlılık Deneyi..
21. Majör Tükrük Bezi Olgularımız
22. Majör Tükrük Bezi Kitlelerinin Tanısında Ultrasonografi ve Sialografinin Değeri
23. Parotis Bezi Tümörleri
Benign and Malign Neoplasms of the Parotid Gland
24. Parotis Kitlelerinin Tanısında BT ve DSS'nin Değeri
25. Parotis ve Submandibuler Bez Lokalizasyonlu Kitlelerde Siyalografi ve ....
26. Seröz Otitis Media'da Etyopatogenez ve Tedavi Sorunları (250 Olgu Nedeniyle)
Treatment Problems And Etiopathological Factors In Serous Otitis Media (Review Of 250 Cases)
27. Seröz Otitis Media'da Cerrahi Tedavi ve Sonuçları
28. Seröz Otit'li Çocuklarda Nazal Mukosiliyer Fonksiyon
29. Stapedotomi Versus Stapedektomi
30. Kronik Böbrek Yetmezliklerinde İç Kulak Fonksiyonlarının Araştırılması
31. Maksillo-Fasiyal Travmalarda Uyguladığımız Tedavi Yöntemleri ve Aldığımız Sonuçlar
32. Tükrük Bezi Patolojilerinde Retrospektif Araştırma
33. Otoskleroz Tedavisinde Stapedektomi İle Teflon Piston Tatbiki ve Sonuçları
34. Otosklerozun Cerrahi Tedavisinde Klinik Sonuç ve Görüşlerimiz
35. Total Turbinektomi
36. Warthin Tümörleri
37. Normosmik ve Hiposmiklerde Olfaktif Uyarının Vital Fonksiyonlara Etkisi
38. Olfaktif Uyarıya EEG Yanıtları
39. Epileptiklerde Olfaktif Uyarı
40. Alkol Bağımlılığı Sendromunda Koku ve Tad Alma Bozuklukları
41. İki Olgu Nedeniyle Carotid Body Tümörleri
42. Nazal Tamponmanın Arteriel Kan Gazlarına ve Asit-Baz Dengesine Etkisi
The Effect of Nasal Packing on Arterial Blood Gases and Acid-Base Balance
43. Glomus Timpanicum (İki Olgu Nedeniyle)
Glomus Tympanicum
44. Mandibula Ameloblastomu (Bir Vaka Takdimi)
45. Dış Kulak Yolu Mikst Tümörleri (2 Olgu Bildirimi)
46. Tavşanlarda Deneysel Sinüzit Oluşturulması ve Burun Damlası Şeklinde Hazırlanan.....
47. Kronik Maksiller Sinüzit Tedavisinde Endonazal Antrostomi Metodunun Değeri
48. Kronik Maksiller ve Ethmoidal Sinüzitlerde Antroskopi Bulgularına ......
49. Septum Cerrahisinde Kullanılan Tamponların Burun Florasına Etkileri
50. Anterior Nazal Tammponun Arteryel Kan Gazlarına Etkisi
51. Larenksin Primer Oat Cell Karsinomu
52. Larinks Kanseri Cerrahi Tedavisinde Vertikal Hemilarinjektomi ve Sonuçlarımız
Vertical Hemilaryngectomy For Larngeal Cancer Treatment And Our Results
53. Larenks Kanserlerinde Preoperatif ve Postoperatif Evrelendirme
54. Larenks Mikst Tümörü (Olgu Bildirimi)
55. Kemodektoma
56. İnoperal Jüvenil Nazofarengeal Anjifibrom'da Terapotik Embolizasyon ve Radyoterapi
Therapeutic Embolization and Radiotherapy for Imoperable Juvenile Masopharyngeal Angiofibrama
57. Faringeal Kistik Higroma
Cystic Hygroma Pharyngicum
58. Juvenil Nezofarenks Anjiofibromu
59. Servikal Sempatik Zincir Schwannoması
60. Parafaringeal Bölge Tümörleri
61. Baş-Boyun Tümörlerinde 99mTc (V) DMSA İle Gösterilmesi ve Bunun Tanıdaki Yeri
62. Boyun Kitlelerinin Değerlendirilmesinde İğne Aspirasyon Biyopsisininin Tanı Değeri
63. Baş-Boyun Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biopsisinin Tanısal Değeri
64. Digital Anjiyografinin Baş ve Boyun Cerrahisindeki Tanı Değeri
65. Pektoralis Major Myokutan leplerinde Lenfosintigrafik Çalışma
66. Carotid Body Tümörleri
67. Yüksek Yerleşimli Bulbus Jugulare
68. Kronik Otitis Mediada Yüksek Rezolüsyonlu Temporal Kemik Tomografisi
69. Çocuklarda Kolesteatoma Cerrahisi
70. Baş-Boyun Bölgesinde Üç Kist Hidatik Olgusu
71. Kronik Otitlerde Dış Kuak Yolu Arka Duvarının Histopotoljik İncelenmesi
Histologic Study Of Posterior Bony Canal Wall İn Chronic Otitis
72. Tavşan ve Kobaylarda Deneysel Kolesteatoma Oluşturulması İle Dış Kulak Yolu Epiteli ....
73. Laringeal Paragngliom
74. İnverted Folliküler Keratozis
75. Timpanoplasti Tipleri ve İşitme Kazançları Timpanoplasti Tipleri ve İşitme Kazançları
Types of Tympanoplasty and Hearing Acquisitions
76. Kalorifercilerde Akustik Travma Nedeniyle Oluşan İşitme Kayıpları
Hearing Loss As A Result of Acoustic Trauma in Central Heating System Workers
77. Yoğun Partiküllü Hava Ortamında Etkilenmiş İnsan Burun Mukozasındaki Elektron Mikroskobik Değişiklikler
The Electron Microscopic Changes In Human Nasal Mucosa Affected By the Heavy Particulated Air Media
78. Hyperbilirubinemili Yenidoğanlarda İşitsel Uyarılmış Beyinsapı Potansiyellerindeki Değişiklikler
79. II Olgu Nedeniyle Mandibulanın Tümöral Oluşumları
Tumors of the Mandible Beacuse of Eleven Cases
80. Baş-Boyun Yassı Hücreli Kanseri Olan Hastalarda Serum Ferritin Tümör Markeri Olabilir mi?
81. Eksternal Rinoplasti Eksternal Rinoplasti Eksternal Rinoplasti Eksternal Rinoplasti
82. Larinks Kanserlerinde Servikal Lenf Nod Metastazlarının Belirlenmesinde Ultrasonografinin Yeri
83. Servikal Tüberküloz Adenitler
Cervical Tuberculosis Adenitis
84. Larenks Kanserlerinde Serum Sialik Asit Düzeyleri ve Klinik Önemi
Serum Sialic Acid Levels IN Laryngeal Carcinoma and Its Clinical Value
85. Pnömosinus Dilatans Frontalis (2 Olgu Nedeniyle)
Pneumosinus Dilatans Frontalis
86. Alkol Bağımlılığı Sendromu Olan Hastalarda Odyolojik İncelemeler
87. Fonksiyonel İşitme Kayıplarının Tanısında Beyin Sapı Cevap Odyometrisinin Yeri
The Role of Brainstem Electric Response Audiometry in Diagnosis of Functional Hearing Loss"
88. Beyin Sapı Uyarılmış İşitme Potansiyellerinin Kaydında Kontrateral Maskelemenin Yeri
"The Importance of Contrateral Masking in Recordings of Brainstem Auditory Evoked Potentials."
89. Servikal Spondilozda Otolarengolojik Muayene Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaulation of Resilts of Otolaryngologic Examination in Servical Spondilosus
90. Servikal Spondilozis'de Odio-Vestibüler Bulgular
91. Bir Yılda Kliniğimizde Görülen Vestibüler Nörinitli Vakaların Değerlendirilmesi
Evaluation of Vestibular Neuronitis Cases Seen At Our Clinic in One-Year Period
92. Vertigoda Öykünün Tanıdaki Yeri
The Importance of History in Diagnosis of Vertigo
93. Labirinter Vertigoyu Taklit Eden Servikal Vertigolar
Cervical Vertigo Simulating Labyrinthine Vertigo
94. Kohlear Patolojiler İle Akustik Nörinom Ayırıcı Tanısında Beyinsapı Uyarılmış Cevap Odyometrisi
95. Fonksiyonel Orta Kulak Mikrocerrahisinde Otolog Fibrin Yapıştırıcı "12 vaka üzerinde yapılan bir araştırma"
Autologous Fibrin Adhesive in Functional Middle Ear Microsurgery "A research on 12 cases"
96. Fasial Paralizilerde Acil Tedavi
97. Kafa Kaidesi Eksplorasyonu
98. Kollesteatomlu Kr. Otitis Media Cerrahisinde Cerrahi Tekniklerin Günümüz Koşullarında Tartışılması
Under Present Circumstances the Discussion of Surgical Techniques of Chronic Otitis Media with Cholesteatoma
99. Larenks Kanserinde Primer Tümör Büyüklüğü, Sellüler Diferensiasyon ve Lokalizasyonun Servikal Metastazlarla İlişkisi
100. Baş-Boyun Kanserlerinde Servikal Lenf Nodu Metastazlarında Ekstrakapsüler Yayılımın Önemi
101. Castleman Hastalığı (Dev Lenf Nodu Hiperplazisi)
102. Larinks Mikroşirürjisinde Video Kayıt
103. Tek Taraflı Tonsillit ve Lenfadenit İle Seyreden ve Yöremizde Salgın Yapan Bir Hastalık: Tularemi
104. Tekrarlayıcı Polikondritis (İki Olgu Nedeniyle)
Relapsing Polychondritis-Report of Two Cases
105. Otolaringolojide AIDS
106. Obstrüktif Uyku Apnesi
107. Horlamanın Uvulopalatofarengoplasti (UPPP) İle Tedavisi
108. Tonsillektomi Endikasyonlarında Klinik Mikrobiyolojik Ve Histopatolojik Bulguların Değerlendirilmesi
Evaluation of Clinical, Microbial and Histopathologic Findings in Chronic Tonsillitis for Tonsillectomy İndications
109. Gentamisin Oftalmik Damlanın Burun Ve Boğaz Bakterial Florasına Etkileri
110. Gürültüye Bağlı İşitme Kayıpları (150 Olgu Nedeniyle)
Noise-induced hearing loss (Review of 150 cas)
111. Retrokoklear Lezyonlarda Beyin Sapı Uyarılmış İşitme Cevapları
112. Gentamisin Oftalmik Damlanın Burun Ve Boğaz Bakterial Florasına Etkileri
113. Gürültüye Bağlı İşitme Kayıpları (150 Olgu Nedeniyle)
Noise-induced hearing loss (Review of 150 cas)
114. Retrokoklear Lezyonlarda Beyin Sapı Uyarılmış İşitme Cevapları
115. Diazepam'ın beyin Sapı İşitsel Cevapları Üzerine Olan Etkisi
116. Falopian Kanal Eksplorasyonu ve Facial Sinirin Greft İle Onarımı
117. Otoimmün Sensorineural İşitme Kayıpları ve Meniere Hastalığının İmmünolojik Yönü
Autoimmune Sensorineural Herang Losses and the Relation of İmmunology With Meniere's Disease
118. İç Kulak Yoluna Orta Kafa Çukur Yolu İle Yaklaşım
119. İç Kulak Yoluna Translabirenter Yaklaşım
120. N2O Anestezisi İle Oluşan Orta Kulak Basınç Değişiklikleri ve Postoperatif Kusma
Middle Ear Pressure Variations Under N2O Anesthesia And Postoperative Vomiting
121. Parsiel Larenjektomili Hastalarda Postoperatuar Solunum Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
122. Intranazal Meningiom
123. Oncucytic Değişim Gösteren Warthın Tümörü
Whertin Tumor with Oncocyetic Changes
124. KBB'de Yabancı Cisimler (5 yılda karşılaşılan 1387 vaka üzerinde bir çalışma)
125. Nazal Girişimlerde Epsilon Aminokapronik Asitin Kanama Üzerine Etkisi
Epsilon aminocaproic acid effect on bleeding in nasal procedures
126. Larenksin Guddesel Tümörleri
The Glandular Tomurs of the Larynx
127. İlerlemiş Postoperatuar Kolesteatoma Bağlı Fasial Paralizi
128. Kartagener Sendromunda Nazal Mukoza Silialarının Elektron Mikroskobik İncelenmesi (İki Olgu Sebebiyle)
129. Maksiller Sinüzit Olgularında Konservatif Cerrahi Girişim
130. Erişkinlerde Beyin Sapı Uyarılmış İşitme Potansiyellerinin Stimulus ........
"Investigation of stimulus and recording parameters of brainstem auditory evoked potentials in adult subjects."
131. Bilateral Dış Kulak Yolu Verrüsü
Bilateral Verrucous Papillamatosis of the External Auditory Canal
132. Servikal Toksoplazmoz (Vaka Takdimi)
Cervical Toxoplasmosis
133. İmmunolojik ve Farmakolojik Yönüyle Kronik Effüzyonlu Otitis Media
134. Kronik Tonsillitisli Çocuklarda Tonsil Yüzeyi ve Tonsil İçi Bakteriolojisi
135. 1982-1989 Yılları Arasında Takip Ettiğimiz 119 Larenks Kanseri Vakasının Değerlendirilmesi
136. Koanal Atrezi
137. Bronş Yabancı Cisimleri
138. Glomus Jugulare
139. Primer Kolesteatoma
140. Lindeman Operasyonu
141. Paranazal Sinütizlerin Orbital Komplikasyonları
142. Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografinin Temporal Kemik Hastalıklarında Tanı Değeri
143. Anterior Nazal Tamponman'da Akciğer Fonksiyonları Değişiklikleri
144. Septum Deviasyonlarının Akciğer Fonksiyon Testleri ve Kan Gazları Üzerine Etkileri
145. Antihistaminiklerin Akustik Refleks Üzerine etkisi
146. Kronik Otits Media Cerrahisinde Obliterasyon
147. Jugulotimpanik Paragangliomalar
148. Kemodektoma
149. Tükrük Bezleri, Maksiller Sinüs ve Sert Damağı Aynı Anda Tutan Bir Non-Hodgkin Lenfoma
150. 1200 Baş-Boyun Kanserindeki Larenks Kanserlerinin Değerlendirilmesi
151. Stewart Tipi Midfacial Granuloma
152. Baş ve Boyun Kanserlerinde Uzak Metastazlar
153. Dil ve Ağız Tabanı Kanserlerinde Tedavi Prensipleri
154. İnferior Konka Hipertrofilerinde Submüköz Turbinal Rezeksiyon
Submucous Turbinate Resection in the Treatment of İnferior Turbinate Hypertrophy
155. Konka Plastiği
156. Labirenter ve Retrolabirenter Lezyonların Ayırıcı Tanısında Monotermal Kalorik Testin Önemi
157. Presbiakuzili Hastalarda Kan Viskozitesi Araştırılması
158. Adheziv Otit ve Retraksiyon Poşlarında Cerrahi Tedavi Endikasyonları ve Sonuçları
159. Adenoidektomi Endikasyonlarında Radyolojik Değerlendirme
160. Nevoid Bazal Cell Karsinoma Sendromu
161. Yuvarlak Pencere Fistül Onarımı: I
162. Ani Sağırlıkta Serum Megnezyum Değerleri(1)
163. Dil ve Ağız Tabanı Kanserlerinde Tedavi Prensipleri
164. Orta Kulak Enfeksiyonlarının Mikroşirürjisinde Bilgisayarlı Tomografi
165. SSK İstanbul Hastanesi KBB Kliniğinde 1983-1989 ........
166. Rekkürent Aftöz Ülserasyonlu Hastalarda Nötrofil Adezivitesi
167. Seröz Otitis Medialı Çocuklarda Nazofarinks Bekteriyel Florası
168. Gürültünün Serum Kortizol ve Kan Basıncı Üzerine Etkileri
169. Paranazal Sinüs Tümörleri ve Tedavi Prensipleri
170. Kliniğimizde Uyguladığımız Dakriyosistorinostomi Yöntemi ve Sonuçlarımız
Our Dacryocystorhinostomy Technique and Results
171. Baş-Boyun Kanserlerinde Perinöral İnvazyonunu Prognoza Etkileri
172. Antozolin NCL'in Nazal Mukosiliyer Fonksiyon Üzerine Etkisi
173. Bir Olgu Nedeniyle Kongenital Choanal Atreziler Ve Yaklaşımımız
174. Kulak-Burun-Boğaz Hastalıklarında Allerji Sorunu
175. Radikal Mastoidektomi Sonrası Kaviteye Beyin Dokusu Herniasyonu Cerrahi Tedavisi
176. KBB Uzmanlık Eğitimi ve Sürekli Eğitim: Ankara'da Durum
177. Guınea Pıg Orta Kulağının Cerrahi Anatomisi
178. Larenjektomilerde Olfeksiyon Problemi
179. Malign Otitis Eksterna
180. Kolesteatoma Cerrahisinde Rekürrens Üzerine Etki Eden Faktörler
181. Zeka Özürlü Çocuklarda Transtimpanik Nörektomi
182. Nazal Septal Deviasyonlarda Olfaktif Fonksiyon
183. Allerjik Rinitde Scanning Elektron Mikroskobu Çalışmaları
184. Kekemelerde Tedavi Öncesi Ve Sonrası Davranış ve Emosyonel Farkların Araştırılması
185. Normal Ve Kernikteruslu Yenidoğanda Ses Frekans, Analizleri
186. Toplumumuzde Kadın-Erkek Voal Tip Ensidansı ......
187. Prostaglandin E2'nin Oral Mukozada Sitoprotektif Etkisi
188. Tiroidektomi Sonrası Görülen Rekürrens Paralizileri
Recurrens Pararlysis Folloqing Thyroid Surgery
189. Aurikulada TBC Olgusu
Auricular Tuberculosis
190. Boyun Bölgesinde Ultrasonografik Tanı
191. Farengolarengo Özeajektomi ve Farengogastrik Anastomoz; Video İle Bir Olgunun Sunumu
192. Rigid ve Fleksibl Endoskopların KBB Hastalıklarında Kullanımı ve ......
193. Kolesteatomali Kronik Otitis Media’lı Hastaların Preoperatif BT Tetkikleri, Operasyon Sırasında Bulunan Bulgularla...
194. Septum Ameliyatlarında Kırma Tekniği İle Rekonstrüksion Metodu
195. Radikal Kulak Ameliyatı Endikasyonlu Vakalarda Yeni Bir .......
196. Larenjektomi Total Ameliyatı Yapılmış Hastalardan Alınan Trakea Mukozasının TEM(Trans Elekt.Mikros.)...
197. Mandibula Kırıklarının Cerrahi Tedavisi ve Sonuçlarımız
198. Metastatik Boyun Karsinomlarında Nazofarenksin Önemi

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale