1991

1. Kronik Süppüratif Otitis Media'da Topik Ciprofloxazine'in Etkisi
2. Larenks Tümörlerinde Primer Tümör ve Boyun Metastazlarmın 99mTc(V)DMSA ile gösterilmesi ve bunun Tanıdaki Yeri
3. Meniere Hastalığında Kese Dekompres.ve Drenaj Endikas. Elektrokokleografik Gliserol Dehidratasyon Test.Önemi
4. Parotosin Benign Lenfoepiteliyal Hiperplazisi (Vaka Takdimi)
Benign Lymphoepithelial Lesion of Parotis (Case Report)
5. Carotidalgia veya Carotidodynia (4 olgu nedeniyle)
Carotidalgia or Carotidodynia (Review of 4 cases)
6. Stapedotomi Ameliyatı Sonrası Geç Dön.Ilerleyici Sensörinöral İşitme Kaybı
7. Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografinin Temporal Kemik Hastalıklarındaki Yeri
8. Topik Solüsyonların Kulak Zarına Etkisi (Tavşanlarda yapılan bir deneysel çalışma)
Effects of Otic Suspensions on the Tympanic Membrane (An experimental study realised in rabbits)
9. Kobay Orta Kulağının Anatomisi ve Histolojisi
A11Lltomy and Histology of Guinea Pig Ear
10. Posterior Yaklaşım Açısından Internal Akustikus Meatus (İ.A.M), Sigmoid Sinüs ve Juguler Fossa İlişkileri
The Relationships of Internal Acoustic Meatus, Sigmoid Sinus and Jugular Fossa with Respect to Posterior Approach
11. An Blok Etmoidektomi ve Medial maksillektomi (Bir vaka takdimi)
12. PgE2'nin Oral Mukozada Sitoprotektif Etkisi: Ultrastrüktürel Deneysel Çalışma
13. Servikal Tüberküloz Lenfadenit 293 Adet Servikal Lenf Bezi Biopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
EvaIuation of the results of CervicaI Lymph Node Biopsies
14. P.Aeruginosa'ya Bağlı Kronik Otit Media ve Eksternada Lokal Ciprofloxacin Tedavisi
Local Treatment of Ciprojloxacin in the External and Chronic Otitis Media by The P Aeruginosa
15. Kronik Tonsillitisli Çocuklarda Tonsillektomiden Önce ve Sonra Serum immunoglobulin Düzeyleri
The Serum Immunoglobulin Levels in Patients with Chronic Tonsillitis before and af ter Tonsillectomy
16. Maksilla Osteosarkomu (Bir vaka dolayısıyla)
17. Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisinde CO2 Laser
18. Paranazal Sinüslerin Değişik Tümörleri
19. Boyun Kitlesi O larak Servikal Rott Hastalığı
20. Akut ve Kronik Otitis Medialı Hastalarda Plazma Polİmorfonükleer Elastaz-α 1-Proteinaz İnhibitör Kompleks Seviyeleri
21. Endoskopik İntranasal Cerrahi
22. Parotidektomi Sonrasında Fasiyal Sinirin ElektroflZyolojik Değerlendirilmesİ
23. Usher Sendromu (Üç Olgu nedeniyle)
24. İnvaziv Hemanjioma
25. Transnazal Transsifenoidal Hipofizektomi
26. Behçet Hastalığında Koklear ve Vestibüler Fonksiyonlar
27. Konservatif Larinks Cerrahisi Neticeleri
Results of Conservation Surgery of The Larynx
28. Periferik Fasial Paralizide Uygulanan Dekompresyon Operasyonunun Geç Dönem Elektromiyografik Sonuçları
29. Karşı Kulakta Total İşitme Kaybı Olan Olgularda Timponoplasti
30. Submandibuler Fossa Hastalıkları
The Diseases of Submandibular Fossa
31. Larenks Tümörü Boyun Metastazlarının Değerlendirilmesinde UItrasonografinin Yeri
32. Larenks Tümörlerinin Boyun Metastazlarının Değerlendirilmesinde Bilgisayarlı Tomografinin Yeri
33. Nasosinüsiyen AIlerjilerde Istanbul Tıp Fakültesi KBB Kliniğinin Tanı ve Tedavi Yöntemleri
34. Kolesteatom'un Bakteriyolojisi
35. Larinks Tümörlerinin Tanı ve Tedavisinde Bilgisayarlı Tomografi'nin Rolü
The Role of Computed Tomography In the Diagnosis and Treatment of Laryngeal Tumors
36. Baş Boyun Tümörlerinde Teknesyum-99m(v) Dimerkapto Süksinik Asit Spect Sintigramı
Technetium-99m(v) Dimercaptosuccinic acid SPECT, Scintigraphy in head and neck Tumors
37. Parotis Rezinin Dev Malin Miks Tümörü
Giant Malignant Mixed Tumor of the Parotid Gland
38. Allerjik Rinitte Beklametbazone Dipropionate Kullanımıyla Elde Edilen Sonuçlar
39. Koklear implant Hasta Seçimi için ideal istatistiksel Bilgisayar Kayıt Formu
40. BekIamethasone Dipropionate ile Kombine Kullanımında Ketotifenin Mlerjik Rinit Tedavisindeki Yeri
41. Fibroz Histiositoma (Vaka Takdimi)
Fibrous Hystiocytoma (Case Report)
42. Koklear Implant Hasta Seçiminde Objektif Sistem: E1o 115
43. Bir Olgu Nedeniyle Servikal Kordoma ve Tedavisi
44. Dilde Dev Teratom
Teratoma
45. Kord Vokallerin Bazı Epitelyal Lezyonlarında Ultrastrüktürel İncelemeler
Ultrastructural lnvestigation of The Some Epithelial Lesions of The Vocal Cords
46. Infratemporal Fossa Hidatik Kisti
47. Elk.Stimülasyon Test.Cochlear Implant Hasta Seçiminde Ön.ve İst.Tıp Fak.K.B.B.Anabilim Dalı CI. Merk.40 Olguda Sonuçlar
48. Kokleer Patolojilerde Uyarılmış Beyinsapı Odyometrisi Sonuçları
49. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi
50. Bilateral Kord Vokal Paralizisinde Kombine Yaklaşım ile Kordopeksi
51. Servikal Adenit Tüberküloz Tedavisinde Kemoterapi ile Kemoterapi ve Cerrahi Kombine Tedavisinin Karşılaştırılması
52. Temporal Kemiğin Eozinofilik Granuloması (İki Olgu Nedeniyle)
53. Çok Katlı Yassı Epitelin Kaviter Boşluklardaki Davranışının Hayvan Modelinde İncelenmesi
54. Ekstratemporal Facial Sinir Schwannoması
55. Enfeksiyon ve Tümör Dışı Nazal Patolojler Nazal Granulomatozlar
56. Lidokain Hidroklorürün Beyin Sapındaki Elektrofizyolojik Üzellikler
57. Kulakta Bakteriyel Enfeksiyonların YerelOlarak Ciprofloxacin ile Tedavisi
Die Loknle Therapie Von Bakteriilen İnfektionen Des Ohres Mit Ciprofloxacin
58. Aktif Dönemdeki Kronik Otitis Media'da Simültane Mastoidektomi ve Timpanoplasti Sonuçları
59. Bukkal Mukoza Tümörleri ve Defekt Onarım Teknikleri
60. Obstrüktif Uyku Apnesinde Cerrahi Yaklaşım (Iki Olgu Sunusu)
61. Parafarengial Bölge Tümörlerine Cerrahi Yaklaşım
62. Erişkin Akut Epiglottitis
Adult Acute Epiglottitis
63. Rinitli Olguların Ayırıcı Tanısında Nazal Smear'in Yeri
The Role of Nasal Semear in the Differential Diagnosis of Rhinitis Cases
64. Odontojen Maksiller Kist Olgusu
A Clinical Case of An Odontogenic Maxillary Cyst
65. Beyin Sapı Uyarılmış Cevap Odyometrisi (BERA) ile Eşik Elde Edilememiş Üç çocuğun Yük.Kaz.İşit.Cih. ile Rehabilit.Sonuç.
66. Otosklerozda Hava Kemik Yolu İşitme Eşikleri
67. Juvenil Laringeal Papillomatoziste İnterferon Uygulaması (Bir Vaka Takdimi)
Interferon Management in Juvenile Laryngeal Papillomatosis (A Case Report)
68. Endozal Etmoidektomi Girişimi Sonrası Ender Görülen Bir Komplikasyon Olgusu
A Case with a Rare Complication of Endonasal Ethmoidectomy
69. Hava Yolları Yabancı Cisimleri
Foreign Bodies in Respiratory Tract
70. Larenjektomize Hastalarda Kan Transfüzyonunun Bölgesel Nükslere Etkisi
71. Larenks Yassı Epitel Uücreli Kanserin'de HLA Antijenleri
72. Stapedotomi Ameliyatı Sonrası Geç Dönemde İlerleyici Sensörinöral İşitme Kaybı
73. Kollesteatomlu Kronik Otitis Mediada "HLA" Doku Tipi Antijenlerinin Değerlendirilmesi
74. Ani Işitme Kayıplarında Drografin Tedavisi
75. Deneysel Olarak Gerçekleştirilmiş Rekürren Larengeal Sinir - N.Vagus Uç Yan Anastamozu
76. Lingoal Tonsillektomi
Lingual Tonsillectomy
77. Transnazal Yaklaşım ile Orbitadan Yabancı Cisim Çıkarılması
78. Trakeada Leiomyom
Tracheal Leiomyoma
79. Gürültüye Bağlı Işitme Kayıplarında Ayırıcı Tanı
80. Baş Boyun Defektinin Lastissimus Dorsi Myokutan Flebi ile Rekonstrüksiyonu
81. Nazal Kavitede Hemanjioperisitoma
82. Mandibulokutanöz Fistül Olgusuna Cerrahi Yaklaşımımız
A Case Report on Mandibulocutaneous Fistula
83. Erişkinlerde Görülen Tekrarlayan Epiglotitler
Recurrent Adult Epiglottitis
84. Supraglottik Horizontal Larenjektomi
85. Kronik/Rekürrent Sinüzitli Hastalarda Orta Meatus Patolojileri: Endoskopik ve Tomografik Değerlendirme
86. Kolesteatom Patogenezinde Retraksiyon Poşlarının Rolü: Ultrastrüktürel Çalışma
The Role of Retraction Pockets in Cholesteatoma Development: An Ultrastructural Study
87. Timpanoplasti'de Formaldehit Formlu Fasia Greftlerinin Kullanımı
The Use of Formaldehyde Formed Fascia Graft in Tympanoplasty
88. Timpanosklerozda Cerrahi Tedavi
Surgical Treatment of Tymponosclerosis
89. Mikulicz Hastalığı
Mikulicz Disease
90. Çocuk Timpanoplastilerinde Prognostik Faktörler
91. Juvenil Nazofarengeal Anjiofibromların Tedavisi Hakkındaki Klinik Görüşlerimiz
92. Ani İşitme Kayıpları
Sudden Deafness
93. Hyaluronanın Deneysel Kulak Zarı Perforasyonlarının İyileşmesine Etkisi
The Effect of Hyaluronan on the Healing Process of Experimental Tympanic Membrane Perforations
94. Akut Otitis Media ve Effüzyonlu Otitis Medialarda Orta Kulaktan ve Nazofarenksten Alınan Kültür Sonuçl.Karşılaştırılması
95. Rekürran Mtöz Stomatitlerde Doku Antijenleri
96. Effüzyonlu Otitis Medialarda Ventilasyon Tüpü Tedavisi ve Komplikasyonları
97. Parotisin Beningn Lenfoepiteliyal Hiperplazisi (Vaka Takdimi)
Benign Lymphoepithelial Lesion of Parotis (Case Report)
98. Topik Solüsyonların Kulak Zarına Etkisi (Tavşanlarda yapılan bir deneysel çalışma)
Effets of Otic Suspensions on the Tympanic Membrane (An experimental study realesed in rabbits)
99. Lipoid Proteinozis Urbach Wiethe Sendromu
100. Servikal Deri Flepleri Üzerine Vazoaktif İntestinal Polipeptid (VlP)'in Etkisinin Deneysel Araştırılması
ExperimentalInvestigation of the Effects of Vasoactive Intestinal Polypeptide (VlP) on Cervical Skin Flnps
101. Atipik Lokalizasyon Gösteren Bir İnvert Papillom Vakası
102. Maksiller Sinüs Mukozal Kistlerinin Etyopatogenezinde Histopatolojik Değerlendirme
103. Kavum Konka ve Dış Kulak Yolu için Postauriküler Flep
104. Goldenhar Sendromu
105. Otoskleroz'un Cerrahi Tedavisinde Elde Ettiğimiz Sonuçlar ve Klinik Görüşlerimiz
106. Carotidalgia veya Carotidodynia (4 Olgu Nedeniyle)
Carotidalgia or Carotidodynia (Review of 4 Cases)
107. Larenks ve Larengo-Farenks Tüberkülozları
Laryngeal and Laryngo-Pharyngeal Tuberculosis
108. Lepra Hastalarında Burun Lezyonları ile Koku Alma İlişkisi
The Relationship Between Nasal Lesions and Olfactory Sensation in Leprosy Patients
109. Konjenital Dış Kulak Yolu Atrezilerinde Cerrahi Tedavi Sonuçları (Preliminer Rapor)
The Outcomes of Surgical Treatment in Congenital Aural Atresia (A Prefiminary Report)
110. Aural Atrezi Cerrahisi
Surgery for Congenital Aural Atresia
111. Yetişkinlerde Sekretuar Otitis Media
Secretory Otitis Media in Adults
112. Akut Otitlerde Sistemik Dekonjestanın Tedavideki Rolü
113. Kulak Mikrocerrahisinde Kontrollü Hipotansiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
114. Pendred Sendromu
Pendred's Syndrome
115. Travmatik Zar Perforasyonlarında Hyaluronik Asit (Kobaylarda Deneysel Çalışma)
116. CO2 Laserin Periferik Sinir Dokusuna Etkileri
117. Long Terms Results of Enlarged Fronto-Lateral Laryngect. With Simul. Recons. by means of Mucochondrial Nasal Septum Flap
118. Uzun Süre İzlenen Bir Maksiller Fibrous Dysplasia Olgusu
Long Term Follow of a Case of Maxillary Fibrous Dysplasia
119. Akut Anjinlerde Memleketimizdeki Etken Patojen Mikroorganizma Dağılımı Değişti mi?
120. Parotis Tümörleri ve Cerrahi Neticeleri
Parotis Glands Tumors and their Surgical Treatment
121. Paranazal Sinus Patolojilerinde, Messerklinger Tekniğiyle İst.Tıp Fak.KBB Klin. Fonks.Endoskopik Sinus Cerrahi Yaklaşımı
122. Rektrokoklear Patoloji Tanısında Bera
123. Tinnitus Tedavisinde Tens'in Değeri "Preliminer Rapor"
124. Plazmositoma
125. İki Kardeşte Görülen Bilateral Glomus Jugulare Tümörü
Two Brothers with Bilateral Glomus Jugulare Tumors
126. Neonatal Hiperbilirubinemide Baer (Beyinsapı Uyarılmış İşitsel Yanıtlar)
127. Diffüz Gingival Büyüme Gösteren 5 Yaşında Burkitt Lenfoma
128. Türkiye'de İlk "İstanbul-Viyana-Cochlear İmplant" Uygulamaları
129. Otosklerozda ULA Doku Antijenleri
HLA Antigens in Otosclerosis
130. Lateral Nazal Duvar ve Pterigomaksiller Fossaya Yaklaşım
131. Diabetes Mellituslu Hastalarda Beyinsapı İşitsel Uyarılmış Potansiyeller
132. Histiyositosis X (Vaka Takdimi)
Histiocytosis X (A Case Report)
133. Oral Florid Papillomatozis (Vaka Takdimi)
Oral Floid Papillomatosis (A Case Report)
134. Temporal Osteoma
135. Meniere Hastalığında Elektronistagmografik Bulguların Değerlendirilmesi
136. Tonsil ve Adenoid Hipertrofilerinde Burun Fonksiyonlarının Rinomanometrik Olarak İncelenmesi
137. Embriyonel Rabdomyosarkoma Olgularımız
138. Zigoma Kırıkları ve Tedavisi
Treatment of Zygomatic Fracture
139. Juvenil Nasofarenks Anjiofibromu ve Glomus Tümörlerinde Pre-Operatif Superselektif Embolizasyon
140. Koklear İmplant Operasyonu Sonrası Viyana Ekolü İşitme Eğitimi ve Bunun Türkçeye Uyarlanması
141. İki Vaka Nedeniyle Tiroid Papiler Ca Tedavisi ve Boyun Kitleleri Ayırıcı Tanısı
142. Larenskin Verrüköz Karsinomn ve Tedavisi
143. Maksillofasial Yaralanmalar ve Tedavisi
144. Nazal Polip Tedavisinde Topikal Steroidlerin Yeri
145. Koku Alma Bozukluklarında Çinko Düzeyleri
The Zinc Levels in Olfactive Disorders
146. İst. Tıp Fak. KBB Anabilim Dalı C.I.Merkezinde Tetkike Alınan Vakalarda Uygulanan Subjektif / Objektif Odiometri
147. Kronik Tonsillitiste Tonsillektomiden Önce ve Sonraki Hümoral İmmünite Değişiklikleri
In Chronic Tonsillitis, Humoral Immunity Changes Before and Af ter Tonsillectomy
148. Juvenil Laringeal Papillomatoziste Interferon Uygulaması (Bir Vaka Takdimi)
149. Nazofarenxte Yer Alan Bir Malign Melanoma Vakası
150. Kronik Effüzyonlu Otitis Medialarda Bakteriel Antijenler
151. Major Baş Boyun Defektlerinin Onarımında Pektoralis Major Myokutan Flebi Uygulamamız ve Karşılaştığımız Komplikasyonlar
152. Nasal Septal Deviasyonların Nazomukosilier Aktivite Üzerine Etkileri
153. Larenks Tümörlerinin Tanı ve Tedavisinde Görüntülerne Yöntemlerinin Histopatolojik Değerlendirme ile Karşılaştırılması
154. Timpanoskleroz Cerrahisinde Stapedektomi ve Miringoplasti
155. Larenks Kanserlerinde Fonksiyonel Boyun Diseksiyonu (142 Olguda 5-Yıllık Sonuçlar)
156. Kavernöz Sinüse İnfratemporal Yaklaşım
157. Kraniomaksillofasial Cerrahide AO- Tekniği ile İnternal Fiksasyon
158. Castleman Hastalığı Vaka Takdimi
Castleman's Disease Case Report
159. Endolenfatik Kese Cerrahisi
160. Bir Olgu Dolayısıyla Farinks ve Servikal Özofagus Onarımında Anterior Larinks Kullanımı
161. Baş ve Boyun Nörojenik Tümörleri
162. Baş- Boyun Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi ile Permanent Kesitlerin Karşılaştırılması
163. Melkersson-Rosenthal Sendromu
164. İşitme Cihazı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma
A Survey on Hearing Ait Usage
165. Ekstramedüller Plazmasitom
166. Türk Toplumunda ABR Normatif Değerleri
ABR Normative Data in Turkish Population
167. Prognati ve Open-Bite (Açık Çene Kavsi) Vakalarında Uyguladığımız Cerrahi Tedavi (Modifiye Dal Pont Ameliyatı)
168. Servikal Mediastinomi
The Cervical Mediastinotomy
169. Hiperkinetik Disfonilerde Stroboskopik ve Spirometrik Parametreler
170. Bukkal Mukaza Tümörleri ve Defekt Onarım Teknikleri
171. Otoskleroz'un Cerrahi Tedavisinde Elde Ettiğimiz Sonuçlar ve Klinik Görüşlerimiz
172. Efüzyonlu Otitis Mediada Orta Kulak Efüzyonlarında ve Kan Serumunda IgG, IgA ve IgM Değerlerinin Karşılaştırılması
173. Normal Çocuk ve Gençlerde ABR Dalgalarının Yaş ve İlişkisi
174. Kronik Sinus Hastalıkları Tanısında Sinus. Endoskopisinin Yeri ve Önemi
The Efficiacy and Importance of Sinus Endoscopy on Diagnosis of Chronic Sinus Diseases
175. Kavum Konka ve Dış Kulak İçin Postauriküler Flep
176. Uzmanlık Derneklerinin Sürekli Eğitimindeki Rolü ve Türk Tabipleri Birliği'nin Görüşleri
177. Larenks Tümörü ve Boyun Metastazlarının BT ile Değerlendirilmesi
178. İşitme Cihazlarının İşitmeye Etkisi ve Uygun İşitme Cihazı Seçimindeki Prensiplerin Araştırılması
The Effect of Hearing-Aidsu pon Residual Hearing and Invest.of the Principles on the Selection of Convenient Hearing-Aid
179. Otolojik Cerrahi Esnasında Rutin İntraoperatif Fasiyal Sinir Mönitörizasyonu
180. Stapes Taban Yokluğuna Bağlı Tekrarlayıcı Menenjit
181. Retraksiyon ve Adhezyon Sürecinde Körner Septumu'nun Rolü
182. Kronik Eksternal Otit Tedavisinde Topikal Preparatların Etkinliğinin Karşılaştırılması
183. Oral Kavite Rekonstruksiyonunda İkiye Katlanmış Free Flepler
184. Nazal Obstruksiyon Semptomatolojisi Gösteren Çocuklarda Nazofarenks İskeletinin İncelenmesi
185. Larengeal Stenozlarda Uyguladığımız Cerrahi Yöntemler
186. Konjenital Aural Atrezide Cerrahi Metod ve Sonuçlarımız
187. Parsiyel Larinjektomilerimizde Son Durum
188. Lepra'da Kulak-Burun-Boğaz Bulguları
Ear, Nose, Throat Findings in Leprosy
189. Tamponsuz Septoplasti Cerrahisi
Septoplasty Surgery Without Tamponade
190. Burun ve Paranazal Sinus Endoskopisi için Anatomik Parametreler (Kadavra Çalışması)
191. Trakea Stenozunda Konserva:tif Cerrahi Teknikler
Conservative Surgical Techniques For Tracheal Stenosis
192. Gingivomueoperiostal Flep Yaklaşımı ile Cladwell- Luc Ameliyatının Sonuçlarının Değerlendirilmesi
193. Boyun Kitlelerinde Klinik Yaklaşım
194. Allerjik Rinitli Çocuklarda İntranazal Beklametazon Uygulaması ve Sonuçları
195. Baş ve Boyun Kanserinde Neoadjuvant Kemoterapi Uygulaması
196. Akut Maksiller Sinuzit Tedavisinde Amoksisilin İleSulbak¬tam/ Ampisilin Kombinasyonunun Karşılaştırılması
197. Endoskopik Metodla Inverted Papilloma Tedavisi
The Treatment of Inverted Papilloma by Endoscopic Method
198. An Blok Etmoidektomi ve Medial Maksillektomi (Bir vaka takdimi)
199. Kronik Otitis Medianın Kafaiçi Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi
Evaiuation of Intracraniai Complications Due to Chronic Otitis Media
200. Çocuklarlarda Gyotin ve Diseksiyon Tonsillektomi
Guillotine and Dissection Tonsillectomy in Children
201. Konjenital Koanal Atrezi
Congenital Choanal Atresia
202. Vestibüler Nörinitis Tanısında Elektronistagmografi
ENG for Diagnosis of Vestibular Neurinitis
203. Konka Hipertrofisi Tedavisinde Yeni Bir Yöntem
204. Intraoral Kanserlerin Cerrahi Prensipleri ve Sonuçlarımız
205. Konjenital Dış Kulak Yolu Atrezilerinde Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız (Preliminer rapor)
206. Timpanoskleroz Cerrahisinde Stapedektomi ve Miringoplasti
207. Maksiller Sinüs Patolojilerinin Tanısında Sinoskopinin Değeri
208. Gürültülü Ortamlarda Çalışan İşçilerde İşitme Seviyeleri ve Lipoprotein Düzeylerinin Araştırılması
Hearing Levels of Worker Studying in Noisy Environments and Investigation of Lipoprotein Degrees
209. Revizyon Stapes Cerrahisi
210. Allerjik Rinitlerde Tanı Kriterleri
211. Uludağ Teleferik Y olculuğunda Ortakulak Basıncı ve İşitme Ölçümleri
The Measurement of Middle Ear Pressure and Hearing Threshold during a Trip by Telpher in Uludağ
212. İç Kulak Patolojilerinin Değerlendirilmesi ve Vestibülo ¬ Kohlear Kombine Formlar
Evalımtion of the Inner Ear Pathology and Vestibulo-Cochlear Combined Forms
213. Uzun Süreli Entübasyona Bağlı Trakeal Stenoz Olgusu ve Cerrahi Tedavisi
A case of Tracheal Stenosis Due to Long- Term Intubation and It's Surgical Treatment
214. Kulakta Bakteriyel Enfeksiyonların YerelOlarak Ciprofloxacin ile Tedavisi
Die Lokale Therapie Von Bakterillen İnfektionen Des Ohres Mit Ciprofloxadn
215. Allerjik Rinitte Laboratuvar
Laboratory in Patients with Allergic Rhinitis
216. Allerjik Rinit Akut Dönem Tedavisinde Loratadine'nin Yeri
The Role of Loratadine in the Acute Stage Treatment of Allergic Rhinitis
217. Kronik Otitis Media'da Orta Kulak Mukozası ve Dış Kulak Yolu Kemik Arka Duvarının Histopatolojik Araştırılması
The Histopatholo. Research of Middle Ear Mucosa and Posterior Bony Wall of Exter.Auditory Canal in Chronic Otitis Media
218. Maksiller Sinüs Mukozal Kistlerinde İmmünolojik İnceleme
219. Kobay Trakeobronşial Sist.Trakeotomi ve Endotrakeal Entübasyonun Histopatolojik Etkileri Üzerine Karşılaşt. Bir Çalışma
220. Baş ve Boyun Kanserlerinde Primer Tümör Alanındaki Histolojik Parametrelerle Metastatik Boyun N odları Arasındaki İlişki
The Correlation Between the Histop.Parameters and Neck Node Metas.in the site of the Primary Tumor in Head and Neck Cars
221. Kronik Otitis Media'da Preoperatuvar ve Operatuvar Bulgular
222. İstanbul Şehri Değişik Bölgelerinde Trafik Gürültüsü Sorunu
223. AdenoidektomiKararl Verilmesinde Objektif bir Parametre: Adenoidal - Nazofarengeal Oran
224. Sekretuar Otitis Mediada Uzun Süreli Ventilasyon Tüpü Kullanımı
Use Of Long-Term Ventilation Tube at Secretory Otitis Media
225. Ağız Tabanı Cerrahisini Takiben Pektoralis Major Miyokutan Flebiyle Rekonstrüksiyon
The Reconstruction of Myocutaneous Pectoralis Majoris Plaps Pollowing Surgery of the Cancer of the Ploor of the Mouth
226. Normal Kişilerde Elektronöronografi
227. Doğum Esnasında Meydana Gelen Bir Yuvarlak Pencere Rüptürü
228. Parotis Kitlelerinde İğne Aspirasyon Biopsisi
Fine Needle Aspiration Cytology of Parotid Tumors
229. Efüzyonlu Otitis Mediada Ventilasyon Tüpü Uygulamasının Geç Dönem Sonuç ve Komplikasyonları
230. Baş Boyun Tümörlerinde Serum Adenosin Aktivitesi
231. Larenks Tümörlerinde Klinik ve Histopatolojik Parametrelerin Servikal Lenf Nodu Metastazı Yönünden Değerlendirilmesi
232. Allerjik Rinitli Hastalarda Deri Testi ve İmmünoterapi Uygulaması
Allergy Skin Testing and Immunotherapy in Allergic Rhinitis
233. Diabetes Mellitusta Kohleovestibuler Fonksiyonların İncelenmesi
Cochleo-Vestibuler Functions in Diabetes Mellitus
234. Effüzyonlu Otitis Media
235. NearTotal Larenjektomi ve Fonasyon Temini
236. Adheziv Otitis Media ve Cerrahi Tedavi
Adhesive Otilis Media and lts Surgical Treatment
237. Melkersson-Rosenthal Sendromu (Literatürün tetkiki ve üç olgunun takdimi)
238. Kronik Süppüratif Otitis Media'da Topik Ciprofloxazine'in Etkisi
Effects of Ciprofloxacin in the Chronic Suppurative Otilis Media
239. Ani İşitme Kayıpları
240. Sekretuar Otitis Mediada Mastoid Cerrahisi
Mastoid Surgery in Secretory Otitis Media
241. Diabetes Mellitus, Ani İşitme Kaybı ve Fasial Paralizi
242. Larinksin Mukoza Yapısı Üzerinde Postmortem Bir Çalışma
243. Total Larenjektomide Primer Trakeo-Ozofarengeal Fonatuar Şant Yöntemimiz ve Sonuçlarımız
244. Otolojik Cerrahi Esnasında Rutin İntraoperatif Fasiyal Sinir Monitörizasyonu
245. Kombine Laringosel Olgusu ve Eksternal Yaklaşım
A Case of Combined Laryngocele and External Approach
246. Kronik Böbrek Yetmezliklerindeki İşitsel Fonksiyonların Araştırılmasında Baer'in Değeri
Diagnostic Value of Baer in Auditory Function Tests in Patients with Chronic Renal Failure
247. Larenks Mukoza Yapısı Üzerinde Postmortem Bir Araştırma
A Postmortem Searching in Mucosal Structure of Larynx
248. Migren Tipi Başağrılarının Tedavisinde Sfenopalatin Ganglion Blokajı
249. Ani İşitme Kayıplı Hastalarda Uyguladığımız Tedavi Yöntemleri ve Aldığımız Sonuçlar
Our Treatment Protocols and Results in Sudden Deafness
250. Adenoid Hipertrofi Tanısında Radyolojinin Yeri
251. Baş ve Boyun Kanserlerinde Retinoidler (Eurosean Uygulaması)
252. A Grubu Beta Hemolitik Streptokoksik Tonsillit Farenjit Tedavisinde Penicillin V ile Cefuroxime Axetil Karşılaştırılm.
253. Cinsiyet, Stimilus Şiddeti ve Tekrarlama Oranının İşitsel Beyin Sapı Cevapları (ABR) Parametrelerine Etkileri
254. Larenks Kanseri OlgularımlZın Retrospektif Analizi
255. Larinks Kanserli Hastaya Tedavi Öncesi Yakaşım
Counseling Before Laryngectomy
256. İşitsel Beyin Sapı Cevaplarının (ABR) Posterior Fossa Tümörlerinde Tanıya Yol Gösteren Bulguları II:Kantitatif Değerlen.
Reference Signs of Auditory Brainstem Responses (ABR) in the Detection of Posterior Fossa Tumors: A Quantitavive Evalua.
257. Eksperimental Efüzyonlu Otitis Media
258. Kronik Respiratuar Yetmezlikte Trakeotomi Endikasyonu Açısından Arteriyel Kan Gazları Analizinin Önemi
259. Tonsil ve/veya Adenoid Hiperplazisinin Neden Olduğu Üst Solunum Yolu Obstruks.Kardiopulmoner Sist.Üzerine Olan Etkileri
260. Post-Operatif İşitme Kaybı Üzerine, Epidural Anestezive Spinal Anestezide Kullanılan İğne Çapının Etkisi
The Effect of The Epidural Anesthesia And The Size of Spinal Needle On Post Operative Hearing Loss
261. Olfaktor Nöroblastoma
262. Hipofarenks ve Servikal Özefagus Rekonstrüksiyonunda Larengeal Otogreft Kullanımı
263. Akustik Nörinomlarda Translabirentin Yaklaşım
Translabyrinthine Procedure for Acoustic Tumor Removal
264. Sekretuar Otitis Media Mikrobiyolojisinde L-Formatlarının Rolü
265. A Grubu Beta, Hemolitik Streptokokların Neden Olduğu Boğaz Enfek.Sefuroksim Aksetil ile Penicillin_V nin Karş.
A Comparison of Sefuroksin Aksetil and Penicillin -v in Throat Infections Cansed by Af!bhs
266. Maksillofasyal Fraktürlerde Klinik Yaklaşım ve Tedavi Sonuçlarımız
The Management of Maxillofacial Fractures and Results in our Clinic
267. İşitme Azlığı OIan Çocuklarda Davranış Odiometrisi Eşikleri ile Bera Sonuçlarının Karşılaştırılması
268. Kobay Temporal Kemiği Anatomisi
269. Kulak Cerrahisinde Liyofilize AIlogreft Kemik Kullanımı
The Use of Allograft Lyophlised Bone in Chronic Otitis Media Surgery
270. Vertigo Cerrahisinde Vestibuler Nörektomi
Vestibular Neurectomy in Treatment of Vertigo
271. Baş Boyun Kanserli Hastalarda Serum Cu, Zn, Mg Düzeyinin ve Cu/Zn Oranının Saptanması
The Investigation Serum Cu, Zn, Mg Levels and Cu/Zn Ratio in Patients With Head Neck Cancer
272. Nadir Bir Laringeal Damartom: Lipofibroleiomyoma
273. Fikse T3 Larenks Kanserlerinde Konservasyon Cerrahisi
Corservation Laryngeal Surgery For Fixed T3 Laryngeal Cancers
274. Behçet Hastalığında İşitme Yollarının Fonksiyonunun İncelenmesi
Investigation of Auditory Pathway Function in Behçet's Disease
275. Radikal Mastoidektomi Kavitesinde Periost- Fasial Flebinin Kullanımı
276. Endolenfatik Hidropsta Kese Cerrahisi ve İşitmenin Korunması-II
277. Seröz Otitis Media da Cerrahi Tedavi
278. Sualtı Çalışmalarında Otorinolarengolojik Sorunlar
279. Temporal Kemik Pnömatizasyonunda Görülen Anomaliler: Aşırı Pnömatizasyon
280. Ostcoplastik Fleple Frontal Sinüse Yaklaşım
281. Nazofarenks Kitlelerinde Ayırıcı Tanıda Tüberküloz (İki Olgu Nedeniyle)
282. Down Sendromunda Temporal Kemik Patalojisi
Temporal Bone Pathologies in Down Syndrome

Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale