1995

1. 13 Olguda Burun Ve Paranazal Sinüslerin İnverted Papillomu
Inverted Papılloma Of The Nose And Paranasal Sınuses Of 13 Cases
2. Ön Alt boyun Ve Ön Üst Mediasteni Tutan Derin Lipoma
3. Radikal Mastoidektomi Kavitesinde Spontan Neotimpanik Membran
4. Larinks Karsinomlarında Estrojen Reseptörü Analizi
5. Hipofarenksde Verrüköz Karsinom-Vaka Sunumu
6. Baş Ve Boyun Paragangliomalarında Tanı Ve Tedavi Yönünden Yaklaşım.
7. Larengeal Karsinomlarla Larengoseller Arasındaki İlişki
8. Endoskopik Sinüs Cerrahisi
Endoscopic Sinus Surgery
9. Larenksin İğ Hücreli Karsinomu
Spındle Cell Carcınoma Of The Larynx
10. Baş-Boyun Bölgesindeki Vasküler Tümörlerin Preoperatif Süperselektif Embolizasyonu ve Sonuçları
11. Kronik Otit Cerrahisinde Arka Duvar Rekonstrüksiyonu Ve Kavite Obliterasyonu:
12. Kronik Otitlerde Transkanal Teleskopik İncelemenin Değeri
13. Cranium'da Geniş Defekt Yapan Ekstradural Abse Komplikasyonlu Kronik Otitis Media
14. Timpanoplastinin Kohlear İşitmeye Etkisi
15. Konjenital Dış Kulak Yolu Atrezilerinin Ameliyatlarmda Karşılaşılan Güçlükler
16. Ventilasyon Tüplerinin Geç Dönem Sekel Ve Komplikasyonları
17. Çocuklarda Minimal Orta Kulak Efüzyonuna Baglı Bulantı-Kusma:
18. Kronik Süpüratif Otitis Media Tedavisinde Topikal Ciprofloxacin Kullanımı
19. Yetişkinlerde Seröz Otitis Media
20. Timpanostomi Tüpleri Sonrası Kalıcı Timpanik Membranperforasyonu
21. Orta Kulak Cerrahisinde Kemikçik Zinciri Rekonstruksiyonu
22. Timpanomastoidektomi Sonuçlarımız
23. Kademeli İntakt Kanal Wall Timpanoplastide İşitme Sonuçları
Hearıng Results In Staged Intact Canal Wall Tympanoplasty
24. İntrakranial Ve Ekstra Kranial Otit Komplikasyonları
25. Canal Wall Down Timpanoplasti
26. Adeziv Otit Tedavisinde Timpanoplasti ve Ventilasyon Tüpü
27. Timpanoplastilerde Greft Başarısı ve İşitme Sonuçları
28. Pasif Sigara İçimi Ve Otitis Media İlişkisi
29. Akut Otitis Media Tedavisinde Azitromisin,Sefuroksim Aksetil Ve Amoksisilin-Klavulonik Asid'in Etk.Karşılaştırllması
30. Kom'da Preoperatif Bulguların Peroperatif Bulgularla Karşılaştırılması
31. Adheziv Otitis Media Cerrahisinde Yaklaşım Politikamız
32. Miringoplastide Preoperatif Sigara Kağıdı İle Alınan İşitme Sonuçlarının Postoperatif İşitme Seviyeleri İle Karş.
33. Krikohyoidopeksi
34. Larenks Karsinomu Lokalizasyonu
35. Konservatif Larinks Cerrahisi Sonuçlarımız
36. Parsiyel Larenjektomililerde Yutma Sorunu ( Videofluoroskopik Değerlendirme )
37. Larenks Kanserlerinde Lenfatik metastaz Bölgeleri
38. Selim Vokal Kord Patolojileri Ve Tedavi Yaklaşımımız
39. Larinks Kanserlerinin Lenfatik Yayılım Bölgeleri
40. Tucker Yöntemiyle Epiglottik Laringoplasti
41. Postkrikoid Karsinomada Laringotrakeal Otogreft İle Rekonstrüksiyon .
42. Larinks Karsinomlarında İkinci Primerler
43. Larinks Kanserlerinin Degerlendirilmesi
44. Edirne Ve Çevresinde Alerjik Rinitli Hastalarda Sorumlu Alerjenler
45. Allerjik Rinitte İmmünosupresyon Ve Flutikazon Propiyona Nazal Sprey Tedavilerinin Semptom Skorlarına Etkileri
46. Allerjik Rinit Tanısında Basit Sitolojik Bir Metodun Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi
47. Nazal Poliplerin Medikal ve Cerrahi Kombine Tedavisi
48. İntranazal Steroidler Ve Antihistaminiklerin Allerjik Rinitlerde Uygulama Ve Tedavi Sonuçları
49. Septum Deviasyonlarının Maksiller Sinüs Mukosilier Klirensine Etkisinin Sintigrafik Bir Yöntemle Araştırılması
50. Normal Populasyon İle Kronik Sinüzitli Hastaların Rinomanometrik Değerlerinin Karşılaştırılması
51. Klinik Olarak Normal Kişilerde Rinomanometri Değerleri
52. Sıçanlarda Septum Cerrahisinin Ve Deneysel Olarak Oluşturulmuş Nazal Obstrüksiyonun Kraniofasiyal Gelişime Etk.Karşıl.
53. Gebelik Trimestrlerinde Tubal Fonksiyon Ve Rinomanometrik Degişiklikler
54. Sıçanlarda Septoplasti Ve Submüköz Rezeksiyonun Maksillofasiyal Gelişime Etkisi
55. Kbbb'de Co2 Lazer Uygulamaları
56. Tonsillektomi Ve Adenoidektomi Sonrası Gelişen Stridor ve Laringospazmın Önlenmesinde Preoperatif Lidokain Kullanımı
57. Obstrüktif Uyku Apnesinde Cerrahi Tedavi Uygulamalarımız
58. Tonsillektomi Sonrası Yakınmaların Giderilmesinde Sucralfate
59. Kronik Tonsillitisli Olgularda Yüzey Ve Derin Doku Mikrobiyolojisi
Surface And Core Tonsillar Microblology İn Chronic Tonsillitis
60. Perioperatif ve Postoperatif Tonsillektomi Kanamaları Azaltılabilir mi?
61. Endoskopik Adenoidektomi İle Klasik Adenoidektominin Karşılaştırılması
62. Tonsillektomi Sonrası Ağrının Azaltılmasında Bupivakain ve Tenoksikamın Yeri (86 Vakada Klinik Arastırma)
63. Adenoid Doku Hacminin Etf (Östaki Tüb Fonksiyon) Testine Etkisi (25 olgu, Klinik Çalışma)
64. Glomus Jugulare Tümörlerinde Tedavi Yaklaşımımız
65. Baş-Boyun Bölgesindeki Vasküler Tümörlerin Prepperatif Süperselektif Embolizasyonu ve Sonuçları
66. Geç Epist Aksis Nedeni Olarak İnternal Karotid Arter Psödoanevrizması
67. Ekstrakranial Karotis Arter Anevrizması
68. Multiple Sclerosis'de İşitsel Uyarılmış Beyinsapı Cevabı Bulguları
69. Supraglottik Yerleşimli Bir Benign Pleomorfik Adenom Olgusu
70. Kistik Fibrozisli Hastalarda Kbb Bulguları
71. Majör Baş Boyun Kanser Cerrahisi Antimikrobial Proflaksisinde Ampisilin-Sulbaktam'ın Etkinligi
72. Otuz Yaşında Koanal Atrezili Bir Hastanın İncelenmesi
73. Blast Yaralanmaya Bağlı Kulak Zarı Perforasyonları
74. Mastoidektomu Tekniği
75. Timpanoskleroz Cerrahisi
76. Kronik Otitis Media Cerrahisinde Otoendoskopi
77. Kronik Otitilerde Temporal Kemik Ct'nin Önemi
78. Konjenital Unilateral Aural Atrezilerde Orta Kulak İle Mastoid Hücreleri Gelişimi Arasındaki İlişkinin Araştırılması
79. Persistan Efuzyonlu Otıtıs Mediada İnflamasyonun Rolu
80. Parotis Taşı Olguları
81. Parotis Tüberkülozu Olgusu
82. Yavru Tavşanlarda Nazal Submuköz Rezeksiyon Sonuçlarının Klinik Ve Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi
Evaluation Of the Results of Septal Resection in the Young Rabbits, Clinically and Histopathological
83. Peritonsiller Abse Tedavisinde Penisilin Prokain Ve Sulbaktam-Ampisilin'in Klinik Etkinliğinin Karşılaştırılması
84. Tonsil Anestezisinde Bupivakain ve Lidokain Kullanımının Postoperatif Ağn Yönünden Karşılaştırılması
85. Rinoplasti Sonrası Lakrimal Drenaj Sisteminin Ct-Aktif Transport Dakriyosistografi İle Değerlendirimi
86. Endonazal Holmium:Yağ Lazer Dakriyosistorinostomi
87. Hipofarenks ve Servikal Özefagus Kanserlerinde Cerrahi Tedavi ve Rekonstruksiyon
88. Etil Alkol'ün Akustik Refleks Eşiği Üzerine Etkisi
89. Erkek Çocuklarda Puberte Çagında Ses Değişimi
Change Of Voice In Puberty In Boys
90. Aberran Troidde Hürthle Hücreli Adenom
Hurthle Cell Adenoma İn The Aberrant Thyroid
91. Ailevi Birinci Brankial Yarık Anomalisi Olgu Sunumu
Familial First Branchial Arch Anomaly Case Report
92. Otoskleroza Bağlı Akut İşitme Kaybı
A Sudden Deafness Result From Cochlear Otosclerosis.
93. Otosklerozda Hla Klas l Ve Klas ll Antijenleri
94. Diflunisal'in Kbb Hastalıklarında Ağrı Semptomuna Etkinliği
95. Parotiste Malign Hemangiopericytoma
96. Larenksin Minör Tükrük Bezi Orijinli Duktal Karsinomu
97. Fasial Sinirin Ateşli Silah Yaralanması
98. Glomus Jugulare Tümörlerinde Tedavi
99. Unilateral Vokal Kord Paralizilerinde Tiroplasti Tip -I İle Vokal Kord Medializasyonu
100. Fasiyal Paralizi Etyolojisinde Kronik Otitis Media'nın Rolü
101. İki Olgu Nedeniyle Parafarengeal Bölge Tümörleri
102. Bir Vaka Nedeniyle Glomus Caroticumda Cerrahi Öncesi Embolizasyonun Önemi
103. Periferik Facıal Paralizili Vakalarımızda Etyolojik Faktörler Ve Tedavilerimiz
Etıologyand Treatment Of Facıal Nerve Palsy
104. Glomus Karotikumda Preoperatif Embolizasyonun Değerlendirilmesi Olgu Sunusu
105. Kobayın Temporal Kemik Tomografisi İle Kesitsel Anatomisinin Karşılaştırılması
106. Nazal Tip Plastiği Yöntem ve Sonuçlarımız
107. A Grubu Beta Hemolitik Streptokoksik Tonsillofarenjit Tedavisinde Azitromisin İle Sefuroksim Aksetil Karşılaştırılması
108. Otosklerozda Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
109. Septoplastilerde Anterior Tamponun Yeri
110. Konjenital Kulak Atrezilerinde Cerrahi Tedavi
Surgical Treatment Of Congenital Aural Atresia
111. Herpes Zoster Oticus Ve Acyclovir
112. Parotis Bölgesinde Bir Hemangioma Olgusu
A Hemangioma Case İn The Parotid Region
113. Tonsillektomi Sonrası Ağrının Azaltılmasında Bupivakain Ve Tenoksikamın Yeri (86 Vakada Klinik Arastırma)
114. Adenoid Doku Hacminin Etf (Östaki Tüb Fonksiyon) Testine Etkisi (25 Olgu, Klinik Çalışma)
115. Glomus Jugulare Tümörlerinde Tedavi Yaklaşımımız
116. Timpanostomi Tüp Komplikasyonları Ve Çıkartma Endikasyonlarımız
117. Peristomal Rekürensin Önlenmesinde Retrosternal Diseksiyon
118. Vertikal Parsiyel Larenjektomilerin Epiglottik Pull-Down ve Rotary-Door Flep İle Rekonstrüksiyonu
119. Şilöz Fistüller ve Tedavisi
120. Modifiye Boyun Disseksiyonlarını Takiben İnternal Juguler Ven Açıklığının İncelenmesi
121. Boyun Diseksivonunda Karotid Sinus Denervasyonunun Post-Operatif Hipertansiyona Etkisi
122. Baş Boyun Tümörlerinde Primer Lezyon Cerrahisi Ve Boyun Disseksiyonu Sonrası Nüks
123. Larenk Kanseri Nedeniyle Radikal Boyun Disseksiyonu Uygulanan Hastal.Metastatik Lenf Nodlarının Bölgelere Göre Dağılımı
124. Subglottik Benign Tümörler
125. Mutasyonel Falsetto Ses Ve Kişilik Özellikleri
126. Spastik Disfoni
Spastıc Dysphonıa
127. Ses Kalitesinin Değerlendirilmesinde Objektif Akdstik Parametreler
Objectıve Acoustıc Parameters For The Evaluatıon Of Vocal Qualıty
128. Fonksiyonel Ses Bozukluklarının Tanı ve Tedavisinde Ses Alanı Ölçümünün Yeri
129. Fleksibl Fiberoptik Videolaringoskopi Yöntemi İle Larenks Patolojılerinin Değerlendirilmesi
The Patholgies Of The Larynx Evaluated With Flexible Fiberscopic Videolaryncoscopy
130. Maksillanın Cementifving Fibroması
131. Lethal Midline- Granüloma
(Pol Ymorphic Retikülosis)
132. Kafa Tabanı Cerrahisinde Kombine Kraniofasial Girişim
Combined Craniofacial Approach In Skull Base Surgery
133. Kafa Kaidesi Tümörlerinde Osteoplastik Maksillotomi
134. Böbrek Transplantasyonlu Hastalarda Paranazal Sinüs Enfeksiyonları Ve Ethmoidal Polip
135. Paranazal Sinüslerin Malign Tümörlerinde Uyguladığımız Tedaviler ve Sonuçları
136. Paranazal Sinüzitlerde Waters Grafisi, Bilgisayarlı Tomografi Ve Operasyon Bulgularının Karşılaştırılması
137. Kronik İnflamatuar Paranazal Sinüs Hastalıklarında Evrelendirme
138. Paranasal Sinüs Osteomeatal Kompleksin Anatomik Varyasyonlarının Önemi
139. Klasik Bir Antihistaminik Olan Feniramin Hıdrojen Maleat'ın Akustik Refleks Üzerine Etkileri
A Classic Antihistaminic Drug, Feniramin Hydrogen Maleat: Effects On The Acoustic Reflex.
140. Multipl Sklerozda Eng Ve Abr Bulguları
141. İşitme Kayıplı Çocuklarda İşitme Kaybının Farkedilme, Tanı Koyma Ve Cihazla Eğitime Başlama Yaşlarının Belirlenmesi
142. Midazolamın Beyin Sapı Uyarılmış İşitme Cevapları Üzerine Etkisi
The Effect Of Midazolam On Brainstem Audıtory Evoked Responses
143. Meniere Hastalığının Ayırıcı Tanısında Frekansa Özgü İşitsel Uyarılmış Potansiyellerin Kullanılması
144. Normallerde Orta Kulak Statik İmpedansının Gün İçi Değişikliklerinin İncelenmesi
145. Otistik Çocuklarda Erken (Beyin Sapı) ve Orta Latans İşitsel Uyardmış Potansiyeller
Early (Brainstem) and Middle Latency Auditory Evoked Potentials in Autistic Children
146. İşitme Engelli Çocukların İşitsel Algı Becerilerinin Değerlendirilmesi
147. Normal İşitenlerde Gürültü Öncesi Ve Sonrası Abr Bulgularının Karşılaştırılması
148. Çocuklarda Sensöri - Nöral İşitme Kaybının Gelişim Alanlarına Olan Etkisi
149. Vertigolu Hastalarda Era Eng Bulgularının Korelasyonu
150. Menier Hastallgının Tedavisinde Yüksek Basınçlı Oksijen Kullanımı
151. Akustik Nörinomanın Tanısında Elektronistagmografinin Yeri
152. Diyabetik Hastalarda Görülen Fasiyal Paraliziler
153. Travmatik Fasial Paralizide Orta Fossa Yaklaşımı
154. Periferik Fasiyal Paralizi Gelişmemiş, Kronik Otitis Medialı Vakalarda Emg Bulguları
155. Hacettepe'de Kafa Kaidesi Cerrahisi
156. İntratemporal Fasiyel Sinir Schwannoması (Bir Olgu Nedeniyle)
157. Periferik Vertigo Tedavisinde Posterior Fossa Vestibüler Nörektomi
158. Unilateral Vokal Kord Paralizisinde Kollajen İnjeksiyonu:
159. Fonasyon Temininde Tiroplasti
160. Trakeotomi Komplikasyonları
161. Trakeal Stenozlarda Segmental Rezeksivon Ve Primer Anastomoz.
162. Total Larenjektomili Hastalarda Trakeoösefageal Fistül Oluşturulması ve Blom - Singer Ses Protezi İle Ses Restorasyonu
163. Trakeoözefageal Konuşma Protezi Sonuçlarımız
164. Total Larenjektomı Sonrası Blom-Sınger Ses Protez) Uygulaması
165. Oral Kavite Tümörlü Hastaların Rekonstrüksiyonunda Platisma Myokutan Flep Uygulamalarımız Ve Sonuçları
166. Tracheobronchopathia Osteoplastica
167. Fonksiyonel Endeskopik Sinüs Cerrahisi Uygulamalarımız
168. Bronşiyal Astımlı Olgularda Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçları
169. Baş Boyun Bölgesinde Schwannomalar
170. Spontan Serebrospinal Sıvı Fistüllerinin Endoskopik Tedavisi
171. İntranazal Cerrahi Girişimler için Lakrimal Drenaj Sisteminin Morfometrik Değerlendirimi ( Kadavra Çalışması)
172. Çocuklarda Endoskopik Sinüs Cerrahisi
173. Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Maksiller Sinüs Mukoza Rejenerasyonu Ve Mukosiliver Aktivite Üzerine Etkileri
174. Güvenli Endoskopik Sinüs Cerrahisi İçin Bilgisayarlı Tomografik Parametreler
Reliable Paranasal CT Parameters for Endoscopic Sinus Surgery
175. İmmünoterapi Görmekte Olan Hastalarda Nazal Endoskopi Bulguları:
176. Fonksiyonel Burun Ameliyatı (Fon)
177. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi (FESC): 415 Hastanın Takip Ve Sonuçları.
178. Frontal Sinüs Hastalıklarında Frontonazal Dren Kullanımı
179. Lakrimal Obstruksiyonlarda Endoskopik İntranazal Cerrahi
Endoscopic Intranasal Surgery for Lacrimal Obstructions
180. Hacettepe'de Dil Kanserlerinde Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız:
181. Yanak Boşluğu Kitleleri ve Cerrahi Tedavileri
182. Parotiste Tüberküloz
183. Minör Tükrük Bezi Tümörler
184. Pleomorfik Adenomların Flow Sitometrik Dna Analizi
185. Tükrük Bezi Tümörü Olgularımız
186. Parotis Bezi Kitlelerinde Ultrasonografi Eşliğinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi
187. Parapharyngeal Bölgede Pleomorphic Adenoma.
188. Tükürük Bezi Tümörlerinin Tanısında İnce İgne Aspirasyon Biyopsisinin Yeri
189. Parotis Bezi Tutulması İle Seyreden Bir Kimura Hastalığı Olgusu
190. Major Tükrük Bezi Mukoepidermoid Karsinomları
191. Radyoterapinin tavşan Tükrük Bezlerine Etkileri : Histopatolojik Değerlendirme
192. İşitme Kayıplı Çocuk Ailelerine Nasıl Yardım Edebiliriz ? Bir Model
193. Mandibula Fraktürlerinde Postoperatif Rezidüel Komplikasyonlar
Postoperative Residual Compllcations In Mandibula Fractures
194. Maksiller Sinüste Malin Fibröz Histiositom
195. Submuköz Septum Rezeksiyonunda Rinomanometrik Değerlendirme
196. Akustik Nörinomlarda Cerrahi Tedavi
197. Ani İşitme Kayıplarında Elektronistagmografi Bulguları
198. Treacher Collins Sendromu
Treacher Collins Syndrome
199. Estesionöroblastoma
Esthesioneuroblastoma
200. Otolojik ve Otonörolojik Cerrahide Fasiyal Sinir Monitorizasyonu
201. Serbest Doku Flebi İle Rekonstrüksiyon
202. Goldenhar Ve Duane Sendromu (Aynı Olguda Birlikte Görülmesi Nedeniyle)
203. Larynx'in Spindle cell Carcinoması- Vaka Sunumu
204. Baş - Boyun Rekonstrüktif Cerrahisinde Serbest Flepler
205. Baş Boyun Kanserlerinde rezeksiyon Defektlerinin Altarnatif Fleplerle Rekonstrüksiyonu
206. Selektif boyun diseksiyonlarımn V. Jugularis İnterna açıklığına olan etkisi
207. Vokal Kord Paralizili, Pulmoner ve Retroperitoneal Fibrozisli Bir Riedel Tiroiditi Olgusu
208. Erişkin Beyin Sapı Uyarılmış İşitme Cevapları Klinik Normal Standartlarının Saptanması
Determinatıon Of The Clinic Normal Standards In Adult Auditory Evoked Responses
209. Koklear Ve Retrokoklear Patolojilerin Ayırıcı Tanısında Supraliminer Testlerin Yeri
210. Beyin Ölümü ve Era
211. Sekonder Dil Tüberkülozu
212. Bir Çocuk Hastada Parotis Dokusuna Fistülize Olmuş Mandibula Osteomiyeliti
213. Orta Kulak Rabdomyosarkomu: Bir olgu sunumu ve literatür taraması
Rhabdomyosarcoma of the Middle Ear: A case report and rewiew of literature
214. Stomal Rekürrens İçin Tek Seanslı Uyg.: Pekt. Major Myokütan Flep Ve Torako-Trak.İle Gerç.Transsternal Disek.(Olgu Sun.)
215. Parotis Hastalıklarında Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
216. Kronik Süpüratif Otitis Mediada Medikal Tedavi Sonuçları
217. Nasal Mukozal Lenfoid Dokudan Kaynaklanan Lenfoma (MALTOMA)
218. Near Total Larinjektomi
219. 10 Yıllık Larenks Kanseri Olgularımız
220. Paranazal Sinüs Tomografisinde Anatomik Varyasyonlar
221. Kronik Otitis Media Cerrahisinde Timpan Zar Rekonstruksiyonu
222. Otuz Yas Ve Altındaki Hastalarda Dil Kanseri
223. Presbiakuzide Bera ( Brainstem Evoked Response Audiometry) Bulguları
224. Hacettepe'de Anjiofibrom Cerrahisi Sonuçları.
225. Oroantral Fistül Tamirinde Aldığımız Sonuçlar
226. Ventilasyon Tüpü Uygulamasını Takıben. Gelışen Otore: Farklı Tip Tüplerin Karşılaştınlması
227. Parotis Tümörlerinin Değerlendirilmesi
228. Boyun Disseksiyonlarında Karşı Boyuna Yaklaşım
229. Uzun Stiloid Proces Sendromu
Eagle Syndrome
230. Otojen İntrakraniyal Komplikasyon Riski Olan Hastalarda Mrı'ın Önemi.
231. Opere Parotis Tümörlerinde TC 99m Pertechnetate Sintigrafisiyle Residüel Dokunun İncelenmesi
232. Türkiye De Çocukluk Çağı İşitme Kaybı Yapan Nedenlerin Bölgelere Göre Karşılaştırılması
233. Hipofarinks ve Servikal Özefagus Tümörlerinde Gastric Pull-Up Yaklaşımı
234. Parsiyel Larenjektomilerde Rekonstruksiyon
235. Eksternal Rinoplasti Yaklaşımı Kullanarak Septum Perforasyonu Onanmı
Repair of Nasoseptal Perforations By Using Open Rhinoplasty Approach
236. Septum Deviasyonlarında Rinomanometrik Değerlendirme
237. Tonsillektomi Sonrası Ağrı Üzerine Bupivakainin Preoperatif ve Postoperatif Tonsiller Infiltrasyonunun Karşılaştırılması
238. Metastatik Sebaseöz Karsinoma Olgu Sunumu
239. Near Total Larenjektomi
240. Larenks Kanserlerinde Prognozun Histopatolojik Kriterlerle Değerlendirilmesi
241. Boyunun Konjenital Kist Ve Fistüllerinde Tedavi Sonuçlarımız
242. Solid Servikal Kitleler
243. Travmatik Fasial Paralizilerde Cerrahi Yaklaşımlar
244. Santral Perforasyonlu Kolesteatomsuz Kronik Otitis Mediada Timpanoplasti Sonrası Fonksiyonel Ve Morfolojik Sonuçlar
245. Normal Populasyonda Yüksek Frekans Odyometrisinde Yaşla Meydana Gelen Değişiklikler
246. 420. Ani İşitme Kayıplarında Prostoglandin Analoglarının Kullanımı
247. Ani İşitme Kayıplarının Değerlendirilmesi
248. Kliniğimizde Ani İşitme Kaybında Kombine Tedavi Yaklaşımımız .
249. Ani İşitme Kayıplı Olguların Retrospektif İncelenmesi
250. Tinnituslu Hastaların Tetkiki Ve Değerlendirilmesi
251. Devamlı Ve Aralıklı Gürültünün Geçici Ve Kalıcı Eşik Değişikliklerine Etkileri: Deneysel Elektrofizyolojik Bir Çalışma
252. Baş-Boyun Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsinin Tanısal Değeri
253. Baş Ve Boyun Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Tanısal Değeri
254. Baş-Boyun Kitlelerinde Bilgisayarlı Tomografi Ve Ultrasonografinin Yeri
255. Baş Boyun Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biopsi Sonuçlarımız
256. N° Boyunların Manyetik Rezonans Görüntüleme Ve Sintigrafi İle Değerlendirilmesi.
257. Baş Boyun Cerrahi Uygulamalarında Tiroid Kitlelerine Yaklaşım
258. Derin Boyun İnfeksiyonlarında Antibiyotik Seçimi
259. Kbb Sahasındaki Bazı Enfeksiyon Hastalıklarında Basamak Tedavisi
260. Kbb Enfeksiyon Hastalıklarında Azitromisinin Klinik Etkinligi
261. Çeşitli Pediatrik Antibiyotik Süspansiyonların Tatların Değerlendirilmesi
262. Çenede Görülen Dev Hücreli Reparatif Granülomalar (5 Olgu Nedeniyle)
263. Bir Juvenil Cemento-Ossifying Fibroma Olgusu
264. Mandibula Rekonstrüksiyonunda Vaskülerize Fibula Greft Kullanımı
265. Temporomandibuler Eklem Hastalıkları Tanı Ve Tedavisinde Artroskopinin Yeri
Arthroscopy in the Diagnosis and Treatment of Temporomandibular Joint Disease
266. Baş Boyun Bölgesinde Schwannomalar
267. Majör Baş-Boyun Cerrahilerinde Hepatit B Riski
268. Head And Neck Manifestations Of Sarcoidosis Sarkoidoz'da Baş Ve Boyun Tutulumları
269. Baş Ağrısı Ve Konka Bullosa:Endoskopik Cerrahi Yaklaşım
270. Endoskopik Transnasal Dakriosistorinostoml
271. Burun Boşluğunun Değerlendirilmesinde Klasik Anterior Rinoskopi Ve Endoskopik Muayenenin Karşılaştırılması:
272. Frontoetmoid mukosellerde Endoskopik Yaklaşım
273. Endoskopik İntranazal Dakriyosistorinostomi
274. Otosklerozlu Hast.Koklear Kaps.Yüksek Rezol.Kompüterize Tomogr.(YRBT) İle İnc.:Dansitometri İle Sens.İşitme Kaybı İlişk.
275. Stapedektomide 0.6 Ve 0.8 Mm'lik Teflon Pistonların İşitmeye Etkisi
276. "Otoskleroz Olgularımız"
277. Otosklerozda Yüksek Frekans Bulguları
278. Kulak Burun Boğaz Dergilerinde Yayınlanan Makalelerin Son 5 Yıllık Analizi
279. Fonksiyonel Disfonilerde Vizüel Biyofeedback Terapi
280. Baş Ve Boyun Rekonstrüksiyonunda Serbest Ön Kol Radial Fleb Kullanımı
281. Son 5 Yıldaki Larenks Kanserli Olguların Değerlendirilmesi
282. Parotis Tümörleri
283. İşitme Engelli Çocukların Eğitimi
284. Horlama ve Obstrüktif Sleep Apnede Tanı ve Tedavi
285. Yüz Ve Dış Kulak Defektlerinin Kemiğe Entegre İmplantlar İle Rekonstrüksiyonu
286. Kemiğe Sabit İşitme Cihazları (Baha): Uzun Dönem Sonuçları

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale