1997

1. Hidroksilapatit Torp ile Kemikçik Zinciri Rekonstrüksiyonu (34 Olguda Geç Sonuçlar)
2. Dudak Kanserleri
3. Tinnituslu Hastalarda Bera ve TC-99m HMPAO Spect bulgularının Karşılaştırılması
4. Malign Proliferan Trichilemmal Tümör: Bir Olgu Sunumu
5. Paranazal Sinüs Enfeksiyonlarında Anatomik Nazal Varyasyonlar
6. Laringotrakeal Rekonstrüksiyon Uygulamalarımız
7. Nonsendromik Resesif İşitme Kaybında DFNB9 Lokusu Saptanması
8. Total Larinjektomi Sonrası Ses Rehabilitasyonunda Blom Singer Ses Protezi Uygulaması Sonuçlarımız
9. Akut Otitlerde Azitromisin Tedavisi
10. Bir Vaka Sebebiyle Maksiler Sinüste Fungal Enfeksiyon
11. Yeni Bir Ses Protezi, Turvox® (Ön Çalışma)
12. Laringeal Amyloidozis
13. Farengeal Kitle Oluşturan A. Karotis İnterna Seyir Anomalisi
14. Larenksin Karsinoid Tümörü
15. Larinks Kanserlerinde Preoperatif Radyoterapinin Prognoza Etkisi
16. Larinks Kanserine Palyatif Yaklaşım
17. Maksiller Sinüs Hipoplazisi
18. Paranazal Sinüs Bilgisayarlı Tomografilerinde Anatomik Varyasyonlar
19. N0 Larinks Kanserinde Radikal Kanserinde Radikal ve Modifiye Radikal Boyun Diseksiyonunun Karşılaştırılması
20. Adenotonsillektomilerde Hemostatik Ajan Olarak Bismut Subgallat
21. Kutanöz Melanomanın Lateral Alın Flebiyle Rekonstrüksiyonu
22. Larinks Kanserlerinde Uzak Metastazlar
23. Sinonazal Melanom
24. Pereferik Fasiyal Paralizilerde Rekonstrüksiyon Teknikleri
25. Etmoid Sinüs Osteomalarında Endoskopik Yaklaşım
26. Renal Adenokarsinomda Sfenoid Sinüs Metastazı
27. Gürültüye Bağlı Kokleer Frajilite Değerlendirilmesinde Otoakustik Emisyon ve Bekesy Odyometrisinin Yeri
28. Primer Tonsil Tüberküülozu
29. Mikst Yerleşimli Nazal Glioma
30. Gastroözofajial Reflü Sendromu
31. CO2 Lazer Miringotomi
32. Kronik Sinüzit Etyolojisinde Nazal Allerjinin Yeri
Role of Nasal Allergy in the Etiology of Chronic Sinusitis
33. Kondilomata Lata İle Birlikte Orofaringolaringeal Sifiliz
34. Pediyatrik Hastalarda Stapes Cerrahisi
Stapes Surgery in Pediatric Patients
35. Çocuklarda Akut Otitis Media Tedavisinde Azitromisin Kullanımı
36. Fonksiyonel Boyun Disseksiyonu: Kür ve Fonksiyonel Sonuçlar
Functional Neck Dissection: Cure and Functional Results
37. Allerjik Rinitli Hastalarda Substance P (SP) ile Oluşturulan Nazal Obstrüksiyona .......
38. Frontoetmoidal Mukosel
39. Burun Tıkanıklıklarında Tedavi Öncesi ve Sonrası Hastanın Subjektif .....
40. Larinks Tümörlerinde 5. Bölgenin Metastaz Prevalansı
41. Parotis Tümörlerinin Retrospektif Analizi
42. Vertikal Larenjektomiden Sonra Platismafasial Transpozisyon Flebi ile Rekonstrüksiyon
43. Total Larenjektomi Hastalarda Primer Provox Ses Protezi İle Vokal Rehabilitasyon
44. Larinks Kanserinde Cerrahi Sınır Pozitifliği
45. Dil Kanserlerinde p53 Ekspresyonu ve Prognostik Önemi
46. Tinnitusun Tedavisinde Kullanılmak Üzere Geliştirilmiş Kişisel Bilgisayar Temelli Sistem
47. Akut Otitis Media Tedavisinde Azitromisin ve Sefuroksim Aksetil Etkinliklerinin Karşılaştırılması
48. Miringoplastiler: 225 Olgunun Sonuçları
49. Parotis Bezinin Primer Lenfoması
50. Baş-Boyun Rekonstrüksiyonunda Pektoralis Majör Myokutanöz Flep Uygulamalarımız ve Komplikasyonlar
Our Experience with Pectoralis Major Myocutaneous Flap and its Complications in Head and Neck Reconstruction
51. Çocukluk Çağı Timpanoplastileri (246 Olguda Geç Sonuçlar)
52. Endoskopik Dakriosisitorinostomide Endonazal Stent Uygulanması
53. Vokal Kord Hemorajileri
54. Adeziv Otitlerde Mastoidektomili ve Mastoidektomisiz Timpanoplasti Sonuçlarımız
55. Orta Kafa Çukuru Yaklaşımlarınız
56. Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçlarımız
57. Ağız Tabanında Soliter Schwannoma (Olgu Sunumu)
58. Burunda Fibrosarkom (Olgu Bildirisi)
59. Timpanoplasti Sonuçlarımız
Ours Tympanoplasty Results
60. Ventilasyon Tüpü Uygulanan Seröz Otitis Media Olgularında Post Operatif Tüp Blokajının Önlenmesi
61. Maksiller Mukozal Retansiyon Kistleri
Maxillary Mucosal Retention Cysts
62. Ani İşitme Kaybında Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Yeri
63. Kafatabanının Nadir Bir Tümörü: Estesionöroblastoma
A Rare Tumor of the Cranial Base: Esthesioneuroblastoma
64. Hipertrofik Adenoid Vejetasyonların Operasyon Öncesi ve Sonrası Sefalometrik Yöntemle Değerlendirilmesi
Pre and Postoperative Cephalometric Analysis of Hypertrophic Adenoids
65. Fasiyal Elektronörografi; Nazolabial ve Alar Kayıtlama Yöntemlerinin Normal .......
66. Sfenoid Sinüs Kitleleri
67. Bos Rinorelerin Endoskopik Yöntemle Tamiri
68. Akut Otitis Media Tedavisinde 3 Günlük Azitromisin Uygulamasında.........
Clinical Efficacy and Safety of 3 Day Coure of Azithromycine in Treatment of Acute Otitis Media
69. FESC Sonrası Postoperatif Kanamanın Kontrolünde Oksimetazolin Kullanımı
70. Effüzyonlu Otitis Medianın Takibinde Otoakustik Emisyonlar
71. Ani İşitme Kaybında Otoakustik Emisyonun Yeri
72. Total Larenjektomili Hastalarda Burun Fonksiyonlarının ve Mukoza Ultrastrüktürünün İncelenmesi
73. Komplike-İzole Sfenoidit ve Endoskopik Tedavisi
74. Alström Sendromu
Alström Syndrome
75. Frontal Sinüs Piyoseli
Frontal Sinus Pyocele
76. Kulak Cerrahisinde Antibiyotik Profilaksisi: Tek Doz veya 10 Günlük Tedavi
77. Krikohyoidopeksi
78. Endoskopik Transnazal Dakriyosistorinostomide Bazı Önemli Anatomik Uzaklıklar
Some Important Anatomical Distances in Endoscopic Transnasal Dacryocystorhinostomy
79. Baş Boyun Lenfomaları
Head and Neck Lymphomas
80. Mandibulanın Fibröz Displazisi
81. Ses Restorasyonunda Prostetik ve Özofageal Konuşmanın Analizi
82. Parotis Glandının Onkositik Mukoepidermoid Karsinoması; (DNA Analizi ile Değerlendirilen Bir Olgu)
Oncocytic Mucoepidermoid Carcinoma of the Parotid Gland; (An Evaluation with DNA Analysis)
83. Miringoplasti Materyali Olarak Dehidrate Dural Greft Kullanımının Biolojik ve İşitsel Sonuçları
Biologic and Hearing Results of the Use of Dehydrated Dural Graft as Myringoplasty Material
84. Reaksiyoner ve Metastatik Lenf Nodlarının Larinks Kanserinde Prognostik Önemi
Prognostic Importance of Reactıonary and Metastatic Lymph Nodes in Laryngeal Carcinoma -
85. Atelektazi ve Retraksiyon Poşlarında Gözlem ve Ventilasyon Tüpünün Yeri
86. Akustik Nörinom Cerrahisi: 28 Olgunun Sonuçlarının Değerlendirilmesi
87. 116 Vestibüler Nörektomi Olgusunun Sonuçlarının Değerlendirimesi
88. Bilateral İnverted Papilloma Vakası
89. Laringotrakeal Stenoz'da Tedavi Sonuçlarımız
90. Türk Popülasyonunda İnternal Akustik Kanala Retrosigmoid Yaklaşımda Irksal Faktörünün Etkisi
91. Kafa Travmaları Sonrası Gelişen Maksiller Sinüs Hematomunun Sebebi Bilinmeyen Ateşteki Rolü
92. Oral Mukoza Altında (Yanakta) Fibromatozis
93. Efüzyonlu Otitis Media Etyopatogenezinde Adenoid Mast Hücrelerinin Önemi
94. Ototopikal Siprofloksasin Ototoksisitesinin Geçici Uyandırılmış Otoakustik Emisyon İle ......
Investigation of Ototopical Ciprofloxacin Ototixicity with Transiently Evoked Otoacoustic ......
95. Konjential Dakriyostenozlu Çocuklarda Nazolakrimal Kanalın Silikon Entübasyonu
96. Maksillofasiyal Kırıklı Hastalara Yaklaşımımız
97. Bir Kondrasarkom Olgusu
98. Total ve Parsiyel Larenjektomi Sonuçlarımız
99. Larinks Kanserinde Postoperatif Radyoterapi
100. Glomus Tümörleri: Tedavi Sonuçları
101. Peritonsiler Abse Mikrobiyolojisi
102. Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigoda (BPPV) Repozisyon Manevraları
103. Okul Öncesi Kreş Çocuklarında Efüzyonlu Otitis Media
104. Çocukluk Çağında Adenostonsillektominin Hücresel ve Hümoral İmmün Sistem Üzerine Etkisi
105. T1 Glottik Karsinomda Radyoterapi ve Kurtarma Cerrahisi İle Sonuçlarımız
106. Siprofloksasin: Topikal Kullanımda Ototoksisitesinin Kobayda Araştırılması
107. Tiroid Oftalmopatide Kombine Orbita Dekompresyon Tekniği
108. Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Parsiyel (Antero-Lateral) Orta Konka Rezeksiyonu
109. Larengosel
110. Larenks Kanserli Olgularda Lipit Peroksidasyon ve Antioksidan Statü Göstergelerinin Dokuda İncelenmesi
Investigation of Lipid Peroxitadion and Antioxidant Status Parameteres in Cancerous and .......
111. Vagal Schwannoma: Bir Olgu Sunum
Vagal Schwannoma: A Case Report
112. Bell Paralizili Hastalarda Serumda Anti-Herpes Antikor İnsidansı
113. İki Olgu Nedeniyle Baş Boyunda Verrüköz Karsinoma
114. Bir Vaka Nedeniyle: Usher Sendromu
A Case Report: Usher's Syndrome
115. İntranasal Endoskopik Dakriyosistorinostomi
116. Stiloid Proçesin Radyolojik ve Morfolojik Değerlendirilmesi
117. Akut Otitis Medianın Tedavisinde Tek Doz Seftriakson Kullanımı
118. Eksternal Septorinoplasti İle Saddle Nose Cerrahisi
119. Guinea Pig Submandibuler Bezinde Radyoterapi Sonrası Gelişen Ultrastrüktürel Değişiklikler
120. Ağız Tabanı ve Tonsil Kanserlerinde Tutumumuz
121. Paranazal Sinüslerin Fungal Enfeksiyonları
122. Otosklerozda Mastoid Pnömatizasyon
Mastoid Pneumatization in Otosclerosis
123. Vaka Takdimi: Dev Nörofibromda Cerrahi
124. Çocuklarda Baş-Boyun Tömürleri
125. Boyunda Anjiofolikuler Lenf Nodu Hiperplazisi (Castleman Hastalığı)
126. Spasmodik Disfonilerde Botulinum Toksin Kullanımı
127. Larenks Kanserli Hastalarda HLA Antijenleri
HLA Antigens in Patients with Laryngeal Carcinoma
128. Larenks Kanserli Hastalarda Serum Immunglobulin Seviyeleri
Serum Immunoglobulin Levels in Patients with Laryngeal Carcinoma
129. İmmünoterapi Uygulanan Alerjik Rinitli Olgularda Tedavi Öncesi Klinik Semptomlar ve........
130. Transsfenoidal Yolla Pitüiter Adenomların Cerrahi Tedavisi
131. Azitromisin ile Tedavi Edilen AOM Olgularında İyileşmenin Timpanometri ve A. Reflektometri ile Takibi
132. Ses Terapisi Olarak “Vurgu Yöntemi”
The Accent Method of “Voice Therapy”
133. Akut Otitis Media Tedavisinde Azitromisinin Etkinlik ve Emniyeti
The Efficacy and Safety of Azithromycin in the Treatment of Acute Otitis Media
134. Akut Maksiller Sinüzitte Azitromisin Tedavisi
135. 2 Olgu Nedeni ile Parotis Myoepithelioması Clear Cell Variantı
136. ESTESİONÖROBLASTOMA: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
ESTHESIONEUROBLASTOMA: A Case Report and Review of Literature
137. Çocuklarda İşitme Eşiği Tayininde Karşılaşılan Güçlükler
138. BPPV 'li Hastalarda Pozisyonel Nistagmus ENG Özellikleri
139. Nodül Vokallerde Tutumumuz
140. Nodül Vokallerde Tutumumuz
141. Tonsilektomi Sonrası Profilaktik Antibiyotik Kullanımı
The Administration Prophylactic Antibiotic After Tonsillectomy
142. Seröz Otitis Mediada Yüksek Frekans Odiometrisi
High Frequency Audiometry in Secretory Otitis Media
143. Larinks Kanserlerinde Histopatolojik Markerların Prognostik Önemi
Prognostic Importance of Histopathological Markers in Laryngeal Carcinoma
144. Preauricular Bölgede Silindroma Olgusu
145. Gıant Polypoid Tumor of the Esophagus
[Türkçe Başlık Yok]
146. Larinks Kanserlerinde Ameliyatların Yıllara Göre Dağılımı
147. Parsiyel Larinjektomiler
148. Modifiye Radikal ve Selektif Boyun Diseksiyonları Sonrası N. Accessorius Fonksiyonu
149. 10 Yılık Boyun Kitleleri Olgularımız (1988-1997)
150. Kronik Tonsillitli Hastalarda Tonsillektomi Endikasyonunda Tonsil Punch Biopsisinin Değeri
The Value of Tonsillar Punc Biopsy for Tonsillectomy Indication in the Chronic Tonsillitis Patients
151. İç Kulak Tomografisi ve Geniş Vestibuler Akuaduktus
152. Kronik Süppüratif Otitis Mediada Orta Kulak Mukozasının Ultrastrüktürel İncelenmesi
153. Mimar Sinan Sağırlar Okulu’nda Yapılan Kişisel Dosya Taraması ve Sonuçları
154. Endoskopik Hipofiz Cerrahisi: Olgu Sunumu
155. Laringeal Yerleşimli Kaposi Sarkomu
156. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Postoperatif Bir Komplikasyon; Ortakonka Sineşisi
157. Kedilerde Orta Kulak Eklem Yüzlerinin Scanning Elektron Mikroskopik ( SEM ) İncelenmesi
158. Akut Otitis Media’da Azitromisinin Etkinliği
The Efficiency of Azithromycin in Acute Otitis Media
159. Diyarbakır Sağırlar Okulu Öğrencilerinde İşitme Kayıplarının İncelenmesi
160. Larinks Epidermoid Kanserlerinde İndüksiyon Kemoterapisi
161. Paranazal Sinüs Mukosellerinde Endoskopik Yaklaşım
162. Ses Analizinde Son Gelişmeler
163. Total Larenjektomi Sonrası Foniatrik Reedükasyon Sonuçlarımız
164. Nörolojik Bulgu Veren Dev Brankial Kist
165. İki Vaka Dolayısıyla Primer Nazofaringeal Tüberküloz
Two Cases of Primary Nasopharygeal Tuberculosis
166. Laringotrakeal Stenozlar
167. Dudak Kanserlerinin Servikal Lenf Nodu Metasazı
Cervical Lymph Node Metastases of the Lip Cancers
168. Parotis Kitlesi Olarak Görünen Fasiyal Sinir Schwannoması (Nörolemmoması)
Schwannoma (Neurilemmoma) of the Facial Nerve Presenting as a Parotid Mass
169. Larinks Karsinomlarında Multipl Primerler
170. Frontoetmoid Ostedom: Endoskopik Yaklaşım
Frontoethmoid Osteoma
171. Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Maksiller Sinüs Mukosiliyer Klirensi Üzerine Etkisi (Tavşan Modeli)
172. Mevsimsel Allerjik Rinitte Setirizin Tablet ve Azelastin Spreyin Etkinliklerinin Karşılaştırması
173. Parotiste Benign Myoepitelioma: Vaka Takdimi
174. Aspirin Triadı (Sain’t Triadı)
Aspirin Triad (Saint Triad)
175. Sıçanlarda Amonyak İnhalasyonuna Bağlı Respiratuar Sistem Mukozasındaki ........
Investigation of Ammonia Inhalation Effects on Mice Respiratory Mucosa by .........
176. 2 Olgu Nedeni ile Dev Hücreli Granulomlar
177. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Vizüel Anolog Sistem
178. Endoskopik Sinüs Cerrahisi
Endoscopic Sinus Surgery
179. Açık Rinoplastide “Vertical Dome Division”
Vertical Dome Division in Open Rhinoplasty
180. Servikal Mukosel (Plunging Ranula): Nadir Görülen Servikal Müköz Retansiyon Kisti
Cervical Mucocele (Plunging Ranula) : An unusual Case of Cervical Mucos Retantion Cyst
181. Medikal Tedaviye Dirençli Kronik Nonkomplike Süpüratif Otitlerde Otomikoz Görülme .......
182. Alt Dudak Kanserleri (Lower Lip Cancers)
183. Timpanoplasti Sonrası Erken Görülen Enfeksiyonlar
184. Açık Teknik Timpanoplastilerde Başarıyı Etkileyen Faktörler
185. Otozomal Dominant Sensörinöral İşitme Kaybı
Autosomal Dominant Sensorineural Hearing Loss
186. Kronik Otitis Media Olgularında Preoperatuar ve Postoperatuar Bulgularımız
187. Parafarengeal Malign Lenfoma Olgusu; Baş ve Boyunun Extranodal Non-Hodgkin Lenfomalarına Yaklaşım
A Case of Non-Hodgkin’s Lymphoma of the Parapharygeal Space: Approach to the Extranodal .......
188. Kronik Sinüzitli Hastalarda Konvansiyonel Radyografiler, Kompüterize Tomografi ve Nazal..........
189. Bazik Fibroblast Growth Faktörün Guinea Pig Timpanik Membran Deneysel Perforasyonların............
190. Larenks Ca Nedeni ile Tedavi Edilen 30 Hastada P53 Ekspresyonunun Araştırılması
191. Hipofarenks ve Servikal Özefagus Malign Tümörlü Hastalarımızda Tedavi Sonuçlarımız
Treatmen Results that our Patient who Have Hypopharyngeal and Cervical Esophageal Malignant Tumors
192. Tavşan paranazal Sinüslerinin Anatomik ve Radyolojik İncelenmesi
193. Denizli Merkez Ana Okullarında Sekretuar Otitis Media Prevalansı
194. Ig E Sinüzit İlişkisi
195. Adheziv Otitilerde Kulak Zarı Rekonstrüksiyonu
196. Anosmik Olgularda Kokusal Uyandırılmış Yanıtlar
197. Ağız Tabanında Yerleşik Epidermal Kist (Bir olgu nedeniyle)
198. Ani İşitme Kaybı ve Otoimmünite
Sudden Hiaring Loss and Autoimmunity
199. Nazal Polipozis (NP)
Nasal Polyposis (NP)
200. Larinks Kanserlerinde Lokorejyonel Rekürrensler
201. Meniere Hastalığında Transtimpanik Steroid Uygulaması
202. Larengeal Tutulum Gösteren Kaposi Sarkomu Olgusu
203. Kronik Otitis Media’nın İntrakranial Komplikasyonları
204. Total Larenjektomize Hastaların Erken Dönem Beslenmesinde Farklı Bir Yol: Trakeaözefagial Puncture
205. Baş Boyun Kanserleri İçin Hasta Kayıt ve İzleme Formu
Registration Form for Patients with Head and Neck Cancer
206. Psikojenik Tinnitus
Tinnitus & Emotional Stress
207. Optik Sinir – Paranazal Sinüs İlişkilerinin Bilgisayarlı Tomografi ile İncelenmesi
Relationship of the Optic Nerve to the Paranasal Sinuses by Computed Tomography
208. Waardenburg Sendromu
209. Parotis ve Submandibüler Lojda Yerleşim Gösteren Kitlelerin Patolojik Olarak Değerlendirilmesi
210. Parotis Kitleleri: 89 Olgunun Analizi
211. Laser Endoskopik Alt Konka Cerrahisi
Laser Endoscopic Turbinate Reduction
212. Allerjik Sinüzit ve Astmalı Hastalarda Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi
Functional Endoscopic Sinus Surgery in Allergic and Asthmatic Patients
213. İleri Yaş Dönemlerindeki İşitme Eşiklerine İlişkin Veri Tabanı Çalışması
214. Kartilaj Greftleme Yöntemlerinden Deneysel Ezme ve Çizme Yönteminin Postoperatif Karşılaştırmalı Sonuçları
215. Kronik Tonsillitli Hastalarda İmmunglobulinlerin Değerlendirilmesi
216. Parotis Tümörlerinde Histopatolojik Tanı
217. Total Septal Rekonstrüksiyonda Rehidrate Kostal Kartilaj Kullanımı
218. Erken Larinks Karsinomlarında Tedavi Yaklaşımımız
219. Barotravmaya Bağlı Yuvarlak Pencere Membran Rüptürü
Rupture of the Round Window Membrane due to Barotrauma
220. Parotis Kitlelerine Cerrahi Yaklaşımımız
Our Surgical Approach to Parotid Masses
221. Total Larinjektomi
222. Stapedektomi Sonrası Oval Pencereyi Kapatmada Kullanılan Çeşitli Materyallerin Karşılaştırılması
223. İnvaziv Frontoetmoid Mukosellere Cerrahi Yaklaşımımız
224. Maksiller Sinüs Tümörlerinde Cerrahi ve Kombine Edilmiş Tedavi Yöntemleri
225. Oral Kavite Tümörlerinin Retrospektif Analizi
226. Seröz Otitis Media Tedavisinde Asetil Sistein’in Etkinliğinin Değerlendirilmesi
227. Lingual Tiroid Transpozisyonu
228. Baş Boyun Kanser Cerrahisi Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Pektoralis Major Myokütan Flebi
229. T1 Glottik Kanserlerin Tedavisinde CO2 Lazer ile Kordektomi
230. Baş-Boyun Cerrahisi Prosedürlerinden Biri: Tiroid Cerrahisi
231. Doğu Anadolu Bölgesinde Boyun Kitleleri; Epidemiyolojik Çalışma
232. Rinolojide Akustik Rinometrinin Yeri
233. Yetişkinlerde Tek Aşamalı İntakt Kanal Timpanoplasti Sonuçlarımız
Results of Single Stage Intact Canal Tympanoplasty in Adults
234. Polipsiz Kronik İnflamatuar Paranazal Sinüs Hastalıklarında Endoskopik Cerrahi Sonuçlarımız
Results of Endoscopic Surgery in Nonpolypoid Chronic Inflammatory Paranasal Sinus Disease
235. İnternal Juguler Venin Korunduğu Boyun Diseksiyonlarından Sonra Venöz Akımının Renkli .........
236. Videolarengostroboskopi Klinik Uygulamaları
237. Larenks Kanserlerinde Fizik Muayene, Videolarengostroboskopi, BT Bulguları ve Operasyon ......
238. Boyunda Hemanjoperisitoma
Hemangiopericytoma of the Neck
239. Larinks Epidermoid Kanserlerinde Orta Hattan Karşıya Geçişin Boyun Metastazına Etkisi
240. Bilateral Vokal Kord Paralizisinde Cerrahi Tedavi
241. Hiperlipidemik Hastalarda Odyolojik Değerlendirme
242. Temporal Kemik Fraktürü Sonucu Ortaya Çıkan Fasial Paraliziler
243. Tavşanlarda Sinüs Ostiumunun Deneysel Akut Sinüzit Üzerine Etkisi: Bakteriyel .......
Effect of Sinus Ostium on Experimental Acute Sinusitis in Rabbits: A Bacteriological and .......
244. Periferik Fasiyal Paralizide Üst Göz Kapağına Altın Plak Yerleştirilmesinde Farklı Bir Teknik
245. Fungal Sinüzitler ve Endoskopik Cerrahi Tedavisi
246. Nazal Tip Rekonstrüksiyonunda Açık Rinoplasti Uygulamalarımız
247. Wegener Granülomatozis Burun ve Paranazal Sinüs Bulguları
248. Tip 1 Timpanoplasti Sonuçlarımız
Type 1 Tympanoplasty Results
249. Astım Bronşialli Hastalarda Endoskopik ve Radyolojik Bulguların Karşılaştırılması
250. Steroidin Adenotonsillektomi Sonrası İyileşme Üzerine Etkileri
251. Rat Modelinde Pasif Sigara İçiminin Akut Otitis Media Üzerine Etkileri
252. Endoskopik Endonazal Dakriyosistorinostomi Sonuçlarımız
253. Anterior Etmoid Arterin Anatomik Diseksiyonu ve Bazı Ölçümleri
254. Parsiyel Larenjektomi Olgularımız
255. Absorbable Gelatine Sponge’un Sıçan Orta Kulak Mukozasında Oluşturduğu Histopatolojik Değişiklikler
The Histopathologic Changes Formed in the Rat Middle Ear by the Absorbable Gelatine Sponge
256. Stapes-Zar Protezlerinde İşitme Sonuçları
Hearing Results of Drum-to-Stapes Prosthesis
257. Gebelik Trimestrlerinde ve Doğum Sonrası Dönemde Timpanometrik ve Rinomanometrik Değerler
258. Diabetes Mellitus’lu Hastalarda Beyin Sapı Uyarılmış Cevapları
BERA in the Patients with Diabetes Mellitus
259. Meniere’de Endolenfatik-Mastoid Şant Cerrihisi; 7 Olguluk preliminer rapor
Endolymphatic-Mastoid Shunt Surgery in Meniere Disease; A Preliminary Report on 7 Cases
260. Near Total Larenjektomi Sonuçlarımız
The Results of Near Total Laryngectomy
261. Retrolabirenter Lezyonlarda Okülomotor Test Bozuklukları
262. Horlama ve Uyku-Apneli 450 olguda Uygulanan “Laserle Yapılan Uvulopalatoplasti” Operasyonu Sonuçları
263. Larinks Kanserlerinde Ölüm Nedenleri
264. Larinks Kanserlerinde İnvazyon Derinliğinin Prognostik Önemi
265. Goldenhar Sendromu
(Oküloaurikülovertebral Displazi): Vaka Taktimi
266. Vokal Nodüller ve Kişilik Faktörlerinin Vokal Nodül Tedavisi Üzerine Etkisi
Vocal Nodules and the Effect of Personality to Management of Vocal Nodules
267. Parsiyel Larenks Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Post-operatif Ses Kalitesinin.......
The Evaulation of Post-operative Voice Quality in Patients Treated with Partial Laryngeal Surgery
268. Tiroglossal Duktus Kaynaklı Papiller Tiroid Karsinomu
269. Baş Boyun Kanserlerinde Pektoralis Majör Myokütan Flebi ile Rekonstrüksiyon
270. Larinks Kanserinde Pre-Operatif Trakeotominin Yaşam Süresine Etkisi
271. Polipli ve Polipsiz Alerjik Rinitli Hastalarda Klinik, İmmunolojik ve Kromozomal Düzeyde İnceleme
272. Laringeal Onkositik Kist: Olgu Sunumu
273. Kronik Otitli Hastalarda Preoperatif ve Postoperatif Östaki Tübü Fonksiyonları ve Prognoza Etkisi
274. Lethal Midline Granüloma
Polymorphic Granüloma
275. Kulak Tümörleri: 2 Vaka Sunumu
276. Orta Kulak Patolojilerinde Otoakustik Emisyon Bulguları
Resulst of Otoacoustic Emissions in the Middle Ear Pathologies
277. İlkokul Öğretmenlerinde Yapılan Bir Tarama ile Ses Kullanım Bozukluğunun Araştırılması
Evaluation of Vocal Misuse In Primary School Teachers (A Survey Study)
278. Parotis Tüberkülozu
279. Akut Otitis Media Tedavisinde 3-Günlük Azitromisin Uygulamasının Klinik Etkinliği ve Güvenilirliği
Clinical Efficacy and Safety Of 3-Day Course of Azithromycine in Treatment of Acute Otitis Media
280. Goldenhar Sendromu
Golednhar's Syndrome
281. Guinea Piglerde Histaminle İndüklenmiş Ortakulak Effüzyonu ve Mukozal Histopatoloji
282. Juvenil Laringeal Papillomatozis
283. Blow-Out Kırıklarında Tedavi Yaklaşımı
284. Maxillofasial Kırıklada Tedavi

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale