1999

1. Temporal Kemik Fraktürleri
2. Larenks Kanser Tedavisinde, Submandibular Alan (Level 1) Diseksiyonu, Ne Zaman Gerekli?
3. Parsiyel Larenjektomi Sonuçlarımız
4. Rekürrent Larengeal Sinir İdentifikasyonuyla Tiroidektomi Uygulamalarımız
5. Uzmanlık Eğitimi Veren Kulak Burun Boğaz & Baş Ve Boyun Cerrahisi Merkezleri İzole Tiroid Cerrahisine Nasıl Bakıyorlar?
6. Streptomycin Ve Amikasininin Oluşturduğu Tinnitus
Streptomycin and amikacin induced Tinnitus
7. Vertigolu Hastalar İle Normal Bireylerde "Stres Belirti Ölçeği" Sonuçlarının Karşılaştırılması
8. Kronik Larinjit Etyopatogenezinde Gastroözofageal Reflü ve Helicobacter Pylori' nin Rolü
9. Kord Vokal Lezyonlarının Cerrahi Tedavisinde Submukozal Enjeksiyon Tekniği
10. Rinolitiasis
11. Koklear implantasyon Uygulanmış çocuklarda İmplantasyon Öncesi Ve Sonrası Lisan Farklılıkları
12. Frontal Sinüs Çökme Kırıklarında Cerrahi Tedavi Stratejisi
13. Boyun Castleman Hastalığı (Dev Lenf Nodu Hiperplazisi): Vaka Sunumu
14. Nazal Mukosilier Klirens Ve Hipertonik Tuzlu Solüsyonun Etkileri
15. Diklofenak Sodyum,Prednizolon,Eritromisin Ve Vitamin E'nin Tavşan Burun Epitelinde Endotoksine Bağlı İntraepiteliyal...
16. Boyun Disseksiyonlarında Fonksiyonel Rehabilitasyon Sonuçlarımız
17. Foniatride Hasta Kayıtlama
18. Dış Kulak Yolu Atrezisinde Aldığımız Sonuçlar ve Karşılaştığımız Güçlükler
19. Konjenital Aural Atrezide Cerrahi Sonuçlarımız
20. Kobaylarda Topikal Mitomisin C Uygulamasının Kulak Zarı Perforasyonu İyileşmesine Etkisi
21. Stapedotomi Sonrası Geç Dönem İşitme Sonuçları: Opere kulak, Non Opere Kulak ve Pesbiakuzili Hastaların ...
22. Ratlarda Arteria Stapedialis Üzerine Demostratif Bir Çalışma
23. Osa Hastalarında UPPP İle Sleep - In Tekniğinin Kombine Kullanımı
UPPP Combined Wıth "Sleep - In" For Osa Patients
24. Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
25. Lazer Yardımlı Uvulopalatoplasti (LAUP) Sonrası Ağrı
26. Sleep Apnea Olgularında Kraniyofasiyal İskeletin Sefalometrik Analizi
27. Lazer Yardımlı Uvulopalatoplasti ( LAUP)
28. Horlama Tedavisinde LAUP Etkili Bir Yöntem mi?
Is LAUP An Affective Treatment Method For Sorring?
29. İlk 100 Olguda Eksternal Rinoplasti Sonuçlarımız
External Rhinoplasty Results in the First 100 Cases
30. Fonksiyonel Korrektif Nazal Cerrahi Sonuçlarımız
31. Kronik Maksiller Sinüzitiste Antrum Mikrobiyolojisi
32. Nasal Septal Deviasyonlar ve Operasyonlarının Nazal Mukosilier Transport Hızı Üzerine Etkileri
33. Çocuklarda Tonsillektomi Sonrası Gelişen Depresyon
34. Kronik Tonsillitli Çocuklarda Humoral ve Hücresel İmmüne Sistemdeki Değişiklikler
35. Obstrüktif Uyku Apneli Hastalarda Üst Hava Yolu Boyutlarının BT İle Değerlendirilmesi
36. Genişletilmiş Hemilarenjektomi Sonrası Tiroid Kıkırdak posterior Parçası İle Glottik Rekonstrüksiyon
37. Konservatif Larenks Cerrahisinde Görüşlerimiz Ve Sonuçlarımız
38. Medialiazasyon Laringoplastide "Gore - Tex" Kullanımı
39. Medializasyon Larengoplasti ve Aritenoid Addüksiyonu Sonuçlarımız
40. T1 Glottik Larenks Kanserlerinde Radyoterapi
41. Larinks Kanserinde İndüksiyon Kemoterapisi
42. Radikal Boyun Diseksiyonu İle Modifikasyonlarının Diseke Edilen Lenf Nodu Sayısı Açısından Kantitatif Karşılaştırılması
43. Selektif Boyun Diseksiyonlarında Supraretrospinal Bölge Diseksiyonu Gerekli mi?
44. Parkinson Hastalığında Stapes Refleks Değişikliklerinin İncelenmesi
45. Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Diyaliz Tipinin İşitme Seviyesi Ve ABR Bulguları Üzerine Etkisinin Araştırılması
46. Travma Dışı Nedenlerle Oluşan Konjenital Fasiyal Paraliziler
47. Fasiyal Paralizi Tedavisinde Kullandığımız Cerrahi Yöntemler Ve Sonuçlarımız
48. Fasiyal Sinir Anatomisinin Timpanomastoid Cerrahisindeki Önemi: Temporal Kemik Anatomi Çalışması
49. Orta Kafa Çukuru Yaklaşımlarımız
50. İdiopatik Periferik Fasiyal Paralizilerde Hasta Takibi VeTedavi Planlaması
51. Effüzyonlu Otitis Mediada Gıda Allerjisinin Rolü
52. Effüzyonlu Otitis Media' lı Ve Obstrüktif Adenoid Hiperplazi' li Vakaların Serum RF, ANA, Anti - DNA, C3, C4, IgA, ...
53. Adenoid Doku Ve Orta Kulak Effüzyon Sıvısındaki Mikrobiyolojik Flora
54. Effüzyonlu Otitis Media' nın Cerrahi Tedavisinde Miringotomi Ve Aspirasyon İle Ventilasyon Tüpü Takılması Arasındaki ...
55. Benign Pozisyonel Paroksismal Vertigoda Epley Manevrasının Etkinliği
The Effect of Epley Maneuver in Benign Paroxysmal Positional Vertigo
56. Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigoda Repozisyon Manevraları; 147 Olgunun Analizi
57. Vestibüler Rehabilitasyon
58. Konka Bulloza, Nazal Septum Deviasyonu Ve Sinüzit Arasındaki İlişki
The Relation Between Concha Bullosa, Nasal Septal Deviation And Sinusitis
59. Görme Bozukluğuna Yol Açan Mukosellerde Endoskopik Sinüs Cerrahisi
60. Konka Bülloza'da Turbinoplasti
61. Paranasal Sinüs Osteomları
62. Fes Cerrahisinde Orta Konka Müdahaleleri
63. Inverted Papillomların Tedavisinde Endoskopik Sinüs Cerrahisi
64. Sfenoid Sinüs Radyolojik Anatomisi
65. Nonaallerjik Kronik Rinitlerde Capsaicin Tedavisi
66. İnverted Papilloma
Inverted Papilloma
67. Ekstrafor Burun Tamponu İle Şeffaf Eldiven Parmağı Tamponunun Etkilerinin Karşılaştırılması
68. Rinojenik Baş Ağrıları Ve Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi
69. Kronik Sinüzitli Hastalarda Orta Meatus Ve Etmoid Sinüs Mikrobiyolojilerinin Korelasyonu
70. Ses Sanatcılarına Foniatrik Yaklaşım
71. Tavşanlarda Maksiller Sinüs Rejenerasyonu
72. Profesyonel Ses Sanatçılarının Videolaringostroboskopik Ve Bilgisayar Tabanlı, Çok Parametreli Akustik Değerlendirilmesi
73. Farengeal Nörektomi Yapılan Ve Yapılmayan Total Larenjektomili Hastalarda Farengoözefageal Segment Basınçlarının Kar...
74. Trakeal Stenozda Trakeal Rezeksiyon Ve Ucuca Anastomoz
75. Akut Sinüzitin Ve Akut Sinüzitte Kullanılan Topikal Alanların Mukosiliyer Aktivite Üzerine Etkileri
76. Nd - YAG Lazer İle Tavşan Maksillo - Turbinat Mukoza Arasındaki Doz - Histolojik Yanıt İlişkisi
77. Supraglottik Larenks Kanserlerinde Kontrlateral Metastaz
78. Larenks Kanserine Bağlı Boyun Diseksiyonu Sonrası Arteriyovenöz Renkli Doppler Ultrasonografi Sonuçları
79. Larenks Ve Hipofarenks Karsinomlu Hastalarımızdaki Tiroid İnvazyonu
80. Larenks Kanserinde Primer Ses Rehabilitasyonunun Provox Ses Proteziyle Sağlanması Ve Sonuçları
81. Timpanoplastide Arka Duvarın Korunduğu Vakalarda Kolesteatom Kontrolunu Etkileyen Faktörler
82. Kronik otitis media ve cerrahisine bağlı sensorinöral işitme kaybı
83. Larenks Karsinomlu Ve Klinik Olarak (N0) Boyunlu Olgularda Radikal Boyun Diseksiyonuna Karşılık Fonksiyonel Ve ...
84. Çocuklarda Timpanoplasti Sonuçlarımız
85. Baş Boyun Kanserlerinde Servikal Lenf Nodu Metastazının Klinik, USG, BtT, MRG ve TI - 201 Spect Yöntemleri İle ...
86. T2 Ve T3 Supraglottik Larenks Kanserlerinde Paraglottik Bölge İnvazyonunun Histopatolojik Tetkiki
87. Dilde Epidermoid Kanserde Cyclin D1, CD44 Ekspresyonunun, Klinik, Histopatolojik Parametreler Ve Prognozla İlişkileri
88. Kronik Otit Vakalarımızın Retrospektif Analizi Ve Kolesteatomlu kulaklarda Nörosensorial İşitme Kaybı
89. Temporal Kemik Fraktürleri
Temporal Bone Fractures
90. Klinik Tiplerine Göre Kronik Süpüratif Otitis Mediada Ossiküler Patoloji
91. Baş-Boyun Epidermoid Kanserinde Dokudaki Katalaz, Süperoksit Dismutaz Ve Malondialdehit Aktivitelerinin Araştırılması...
Evaluation of Catalase, Superoxide Dismutase and Malondialdehid Activity in Head and Neck Canser Tissues
92. Behçet Hastalığında Koklear Tutulum
93. Baş Boyun Kanserli Hastalarda T Lenfosit Alt Gruplarındaki Değişiklikler...
94. Glomus Tümörleri : 6 Olgu Nedeniyle
95. Normal Popülasyon ve İletim Tipi Kayıplarda Kemik Yolu İle Era
96. Tonal ABR'de Uyarı Yükseliş , Düşüş Ve Plato Sürelerinin Latans İle İlişkisinin Analizi
97. Streptomisin Ototoksisitesinin Transient Evoked Otoakustik Emisyon (TEOAE) İle Monitorizasyonu
98. Yenidoğanda Nazal Neptal Deformiteler
99. Baş Boyun Schwannomaları
100. Ünilateral Meniere Hastalığında İntratimpanik Gentamisin Uygulaması
101. Cisplatin ve Gentamisin Kombinasyonunun Oto-Nörotoksisitesinin Pirasetam ile Önlenmesi:Deneysel Elektrofizyolojik Çalışm
102. Servikal Vagustan Köken Alan Kistik Schwannoma...
103. Waardenburg Sendromu:Değişik Penetrans Gösteren Heterojen Bir Hastalık
104. Burun ve Sinüs Kaynaklı Mukozal Kontakt Baş Ağrıları
Mucosal Contact Headaches of Sinüs and Nasal Origin
105. Parkinsonlu Hastalarda Videolaringostroboskopik Bulgular Ve Ses Analizi
106. Stickler Sendromu
107. Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçlarımız
108. Lazerle Tonsillektomi
109. Effüzyonlu Otitis Mediada Otoimmün Etiyoloji
110. Kulak Burun Boğaz Kliniklerine Getirilen Çocuklarda İşitme Ve konuşma Bozukluklarını Refere Etme Kriterleri
111. Akut Otitis Media' da Setirizin Kullanımının Efüzyon Kalış Süresine Etkisi
112. Larenks ve Hipofarenks Kanserlerinde Tiroid Bezi Tutulumu
113. Oral Kavite ve Orofarenks Kanserlerinde Mandibula Tutulumu
114. Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçlarımız
115. Mastoid Kemik Yüzey Landmarklarının Cerrahi Önemi - Anatomik Çalışma
116. Ossiküloplasti Sonuçlarımız
117. Ani İşitme Kayıplarında Yaklaşımımız....
118. Tinnutusun Epidemiyolojisi
119. Adenoid Hipertrofisi Varlığında Enürezis Nokturna Sıklığı ve Adenoidektominin Enürezis Nokturna Üzerine Etkisi
120. Taksim Devlet Hst.KBB Kliniği Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçları
121. Hiperlipidemi ve Presbiakuzi Arasındaki İlişkiler...
122. Bone Cement İle Kemikçik Zincir Onarımı
123. Kronik Otit Cerrahisi ve Timpanoplastide Dehidrate Temporal Fasya Kullanılması
124. Endoskopik Endonazal Dakriyosistorinostomi
125. Ön Kafa Kaidesinde Yer Alan Bos Fistüllerinin Tamirinde Endoskopik Cerrahinin Yeri
126. Septoplastide Kullanılan Üç Farklı Nazal Tamponun Postoperatif Nazal Mukosiliyer Klirens Üzerine Etkileri
Effect of Three Different Nasal Packing Materials on Postoperative Nasal Mucociliary Clearence After Septoplasty
127. Paranazal Sinüs Mukosellerinde Endoskopik Yaklaşım
128. Orofarenkte Aberran Seyir Gösteren İnternel Karotid Arter
129. Larengofarengeal Reflü: Ampirik Tanı Ve Tedaviye Ne Kadar Güvenilebilir?
130. Baş-Boyun Epidermoid Kanseri İle EBV Arasındaki İlişkinin Polimeraz Zincir Reaksiyonu Kullanılarak Araştırılması
Investigation Of The Relationship Between Epstein-Barr Virus And Head-Neck Squamous Carcinoma Using The Polymerase ...
131. Posterior Epistaksiste Nazal Endoskopik Değerlendirme ve Elektrokoter Kullanımı
132. Baş-Boyun Kanserleri Tedavisinde Radyoterapi Sonrası Gelişen Geç Dönem Komplikasyonların Önlenmesi Ve Tedavisinde ...
133. Hipofarinks Ve Servikal Özefagus Kanserleri Olgularında Erken postoperatif Komplikasyonların Değerlendirilmesi
134. Özefagus Koroziv Yanıklarının İyileşmesinde İnterferon -a -2b ve Octreotide Etkinliği
135. Efüzyonlu Otitis Medialı Kreş Çocuklarında Sinüzit İnsidansı
136. Minör Tükrük Bezi Myoepithelioması Plasmostoid Tipi....
137. Larinks Karsinomu ve Prekanseröz Lezyonlar : Klinikopatolojik Çalışma
138. Akut Otitis Media Tedavisinde Tek Doz : İntramuskuler Seftriakson
A Single Dose Certriaxone Treatment In Acut Otitis Media : İntramuskuler Seftriakson
139. Larenks Skuamoz Hücreli Karsinomlarında In Situ Hibridizasyon Yöntemi İle Human Papilloma Virus Araştırılması
140. Larenks Kanserlerinde Tümör Stroma Eozinofilisinin Prognozla İlişkisi
141. Transglottik Kanserlerde Submukozal Subglottik Tümör Yayılımının Histopatolojik Tetkiki
142. Temporal Bölgenin Fibroz Histiositoması (Olgu Sunumu)
143. Burun ve Paranazal Sinüs Lenfomaları
Nose and Paranasal Sınus Lymphomas
144. Larenks Kanserlerinde p53 Tümör Süpresör Geni Ve c-erb-B2 Onkogenin Prognostik Faktör Olarak Önemi
145. Üst Sol. Yolu Enfek. Hst.ların Boğaz Sürüntüsü Örn.'de Haemophilus Cinsi Bakterilerin İzolasyon Sıklığı ve Antibiyotik..
146. CD34 Ve p53' ün Larinks Kanderlerinde Klinikopatolojik Parametrelerle İlişkileri
147. Larinks Kanserlerinde Lokalizasyon Lenfanatik Metastaz ve Histopatoloji
148. İşitme Kayıplarının Etyolojisinde Yeni Bir Etken: Kadmiyum İntoksikasyonu (Preliminer Papor)
Cadmium Intoxication as a new agent in the etiology of Hearing Loss
149. Kulak Sayvanı ve Burun Amputasyonundan Sonraki Protez Uygulamaları
150. Obstrüktif Gece Apneli Hastalarda Polisomnografi-Rinomanometri Korelasyonu
151. İşitme Kayıplı Çocuklarda Eğitimci Tarafından Verilen Eğitim İle Bilgisayar Destekli Eğitimin Karşılaştırılması
152. Laringeal İnvazyonu Olan Üç Tiroid Karsinoma Olgusu
153. Tekrarlayan Tonsilletlerde İnce İğne Aspirasyon Kültürünün Mikrobiyolojik Tanıdaki Yeri
154. Parotis Tümörlü Hastaların Tanısında Ultrasonografi ve Kompüterize Tomografinin Karşılaştırılması
155. Topikal Nazal Dekonjestanların Tavşan Nazal Respiratuar Mukozası Üzerindeki Histopatolojik Etkileri
156. Boyun Kitleleri ve Lokalizasyonu
157. Parotis Tümörlerinin Preoperatif Evrelenmesinde Yardımcı Tanı Yöntemlerinin Etkinliği
158. Subternal Guatr
159. Tiroid Nodüllerinin Tanı Ve Tedavisinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Değeri
The Role of Fine Needle Aspiration Biopsy in Treatment And Diagnosis of Thyroid Nodules
160. Parotis Tümörü Olgularımızın Histopatolojik Tanıları
161. Parotis Tümörleri
162. Malign Parotis Tümörlerinde Tedavi Ve Prognozu Etkileyen Faktörler
163. Tükrük Bezi Tümörleri Cerrahi Sonuçlarımız
164. Ani İşitme Kaybında Elektronistagmografi'nin Önemi
The Importance Of Electronystagmography In Sudden Hearing Loss
165. Koklear İmplantta Farklı Program Stratejilerinin Konuşmayı Ayırdetme Üzerine Etkisi
166. Yüksek Frekanslı İşitme Kayıplarında Konuşmacı Cinsiyetinin Konuşmayı Ayırdetme Skorları Üzerine Etkisi
167. Glandula Parotiste Soliter Nörofibroma (Olgu Sunumu)
168. Tüberküloz Menenjit Sonrası İşitme Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
169. Konjenital Petroz Apeks Kolesteatomu
170. Spontan Otoakustik Emisyonların Distorsiyon Prodakt Otoakustik Emisyon Amplitüdleri Üzerine Etkisi
Influence of Spontaneous Otoacoustic Emissions on Distortion Product Otoacoustic Emission Amplitudes
171. Frontal Sinüs Osteomunun Rezeksiyonu Sonucu Oluşan Defektin Fasia Lata Grefti İle Kapatılması
172. Kronik Sinüzitli Hastalarda Etmoid Sinüs Mikrobiyolojisi
173. Celal Bayar Üniversitesindeki Rinoplasti Uygulamalarımız
174. Vertigolu Hastalarda Odyovestibüler Test Sonuçları İle Dijital Substraksiyon Anjiografi Ve Singl Foton Emisyon ...
175. Vertigonun Tanısında Monotermal Kalorik Stimulasyon İle Kkarar Verilebilir mi?
176. Migrene Bağlı Vertigoda Kompüterize Elektronistagmografi Bulguları: Ön Çalışma Raporu
177. Kronik Spüratif Otitis Media' da İzole Edilen Bakteriler Ve Antibiyotik Duyarlılıkları
178. Vertikal Parsiyel Larenjektomi Sonrası Laringoplasti ile Rekonstrüksiyon
179. Kolesteatoma Cerrahisinde Supratubal Reses
180. Kronik Otitis Mediada Yapılan Ossiküloplasti Sonuçlarının Değerlendirilmesi
181. Kronik Otit Cerrahisinde Revizyon Nedenleri
182. Larengeal Malign Fibröz Histiositoma
183. Allerjik Rinitli Hastaların Tanısında İn Vitro Test Phadiatop' un Klinik Değeri
184. Çocuklarda İnsülin Bağımlı Diabetes Mellitus'un İşitme Üzerine Etkisi
185. Tornwaldt Kisti
Thornwaldt's Cyst
186. Nazal Poliplerde Squamöz Atipi
Squamous Atpıa Nasal Polyposis
187. Perennial Allerjik Rinitli Hastalarda 2. Kuşak Antihistaminik (Cetirizine) İle Topikal Kortikosteroidin ...
188. Allerjik Rinit Tanısında Epikütan Multitest İle Spesifik IgE Ve Diğer Tanı Yöntemlerinin Karşılaştırılması
189. NRT Bulguları
190. Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Maksiller Sinüs Mukosilier Klirensi Üzerine Etkisinin Sintigrafik Yöntemle ...
191. Baş Boyun Epidermoid Karsinomalarında Posterior Üçgene Metastaz Sıklığı
192. Beyoğlu Bölgesindeki Maksillofasial Travmalı Hastaların Epidemiyolojik Tetkiki
193. Larenks Kanserlerinde Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
194. Total Larenjektomili Hastalarda Konuşma Protezi İle Ses Restorasyonu
195. Uvula Yerleşimli Oral Condyloma Acuminata
196. İlginç Bir Larenks Yabancı Cisim Olgusu (Olgu Sunumu)
197. CO2 Ve Er: YAG Lazer, Koter Ve Bistürinin Sıçan Dili Ve Yanak Mukozasındaki Histopatolojik Etkilerinin Değerlendirilmesi
198. Koku Fonksiyonlarının Değerlendirilmesinde Yeni Bir Yöntem: Sniffin Sticks Koku Testi
199. Yetişkinlerde Görülen Effüzyonlu Otitis Media' da Etyolojik Faktörler
200. Akustik Nörinom Tanısında Öncelikler
201. Ekstra Larengeal Yayılımlı Larenks Verrüköz Karsinomu
202. Yüzde Anjiosarkom: Olgu Sunumu
203. Nonsendromik İşitme Kayıplarında Odyolojik ve İmpedansmetrik Bulgular
204. Bir Nazal Miyazis Olgusu
Nasal Myiasis
205. Hipofarinkste Sinoviyal Sarkom
206. Geniş Vestibüler Kanal Sendromu
Large Vestibuler Aqueduct Syndrome
207. Submandibuler Yerleşimli Servikofasiyal Aktinomikozis
208. Bir Olgu Nedeniyle Kongenital Laringeal Atreziler
209. İlk Bulgusu Bilateral Vokal Kord Paralizisi Olan Bir Miyasteni Gravis Vakası
210. Orta Kulak Primer Papiller Adenokarsinomu ( Olgu Sunumu)
211. Herpes Zoster Sefalikus / Ramsey Hunt Sendromu olan bir olgu sunumu
212. Herediter İşitme Kayıp.Epidemiyolojisi ve Araş. İçin Bir Hasta Veri Tabanı Uygu :Uluslararası Stand.İçin Bir Çaba.
213. Boyunda Kitle Nedeniyle Opere Edilen Hastalarda Histopatolojik Tanılar
214. Total Larenjektomi Sonrası Faringokutan Fistül Gelişiminde Etkili Prognostik Faktörler
215. Endoskopik Sinüs Cerrahisi İle Kombine Edilen Mini Caldwell-Luc
216. Brankial Kleft Kist Karsinomu; Olgu Sunumu
217. Çocuklarda Akut Otitis Media Sonrası Timpanometrik Değişiklikler
Tympanometric Changes After Acute Otitis Media in Children
218. Nitröz Oksitin Orta Kulak Basıncına Etkileri
219. Parsiyel Larenjektomi İnsizyonlarının Sınır Güvenliği Riski Açısından Değerlendirilmesi: Deneysel Bir Çalışma
220. Epiglot Rekonstrüksiyonlu Frontal Anterior Cerrahi
221. Zorlu Tek Taraflı Burun Solunumunun Kardiyovasküler Sisteme Etkileri
222. Üst Çenede Fibröz Displazi
Fibrous Displasia Of The Upper Jaw
223. İkinci Brankial Yarık Anomalileri
224. Guinea Pig Temporal Kemiğinin Histopatolojik Anatomisi
225. Periorbital Sellülitte Bilgisayarlı Tomografinin Yeri
226. Hipofarenks ve Servikal Özefagus Epidermoid Kanserlerinde Gastrik Pull-Up
227. Frontal Sinüste Pnömosinus Dilatans
228. Nazofarenks Yerleşimli Spinal Kordoma
229. Çok Kanallı Nukleus Cihazı İle Koklear İmplant Sonuçlarımız
230. Septum Deviasyonunda Odiometrik Ve Timpanometrik Bulgular
231. Larenks Kanserinde Antioksidan Sistem Ve Sitogenetik Analiz
232. Burun Ucu Elevasyonu Manevrasının Anterior Elektrorinomanometri İle İncelenmesi
233. Ankara Bölgesinde Efüzyonlu Otitis Media'nın Kesitsel Prevalansı Ve Risk Faktörleri
234. Mastoid Havalanmanın Kronik Otitis Media Gelişimine Etkisi
The Effect Of Mastoıd Aeratıon In Chronic Otitis Media
235. Maksiller Sinüzit Teşhisinde Düz Film Ve Ultrasonografi Sonuçlarının BT İle Karşılaştırılması
236. İmmünoterapi Etkinliğinin Allerjik Rinitli Hastalarda Klinik Bulgular Ve Rinomanometrik Ölçümlerle Değerlendirilmesi
237. Kronik Otit Komplikasyonlarına Yaklaşım
238. Boynun Desmoid Tümörü
239. Tek Taraflı Dev Tonsil Hipertrofisine Neden Olan Bir Kronik Tonsillit Vakası
240. Mikst Tip Laringomukosel : Olgu Sunumu
241. Burunda Yerleşik Ossifying Fibro Miksoid Tümör
242. Puberfoni Ve Tedavisi
243. Maksillanın Fibröz Displazisi
244. Larenks Kanserini Taklit Eden Larengeal Tüberküloz
245. Larinks Abseleri
246. Maksiller Sinüs Fibrosarkomu (Olgu Sunumu)
Maxillary Sinus Fibrosarkoma
247. İnternal Jugular Ven Flebektazisi
248. Giant Osteoma Of The Frontoethmoidal Sinus With Secondary Brain Abscess
249. Larenks Karsinomlu Hastada Postoperatif Dönemde Görülen Ense Metastazı
Nape Metastasis Which is Seen in the Postoperative Period in the Patient with Laryngeal Cancer
250. Karotid Cisim Tümörleri
Carotid Body Tumors
251. Kronik Sekretuar Otitis Media Tedavisi İçin Antibiyotik Tedavisi İle Beraber İntranazal Budesonid Kullanımı
252. Dev Lenf Nodu Hiperplazisi ( Castleman Hastalığı )
253. Total Larenjektomi Sonrası Ses Restorasyonunda Blom-Singer Ses Protezi Kullanımı
254. Kronik Sinüzitli Hastalarda Kemik Anatomik Varyasyonların Sinüzit Skoru İle İlişkisi
255. Mevsimsel Allerjik Rinitte Budesonid Ve Setirizin-Budesonid Kombinasyonunun Etkinliklerinin Karşılaştırılması
256. Hurler Sendromu
257. Meniere Hastalığı Tedavisinde Yenilikler
258. Piriform Sinüs Karsinomunun Atipik Oksipital Metastazı
259. Furosemide Bağlı Konjenital İç Kulak Anomalisi; Olgu Sunumu
260. İstanbul' daki Okul Öncesi Ve Okul Çağındaki Çocuklarda Sekretuar Otitis Media Prevalansı Ve Risk Faktörleri
261. Akustik Nörinom Cerrahisinde Kritik Aşamalar
262. Risk Faktörü Taşıyan Çocuklarda Santral İşitsel İşlemleme Problemlerinin Değerlendirilmesi
263. Frontal Sinüs Yabancı Cisimlerine Endonazal Endoskopik Yaklaşım
264. Rekürren Sialadenit-Sialolitiazis Tablosuyla gelen Submandibular Kavernöz Hemanjiom
Submandibular Cavernous Hemangioma Simulating As Sialadenitis
265. Eozinofilik Granuloma: Olgu Sunumu
266. İdiyopatik Fasiyal Sinir Paralizisinde Prednizolon Ve Asiklovir Kombine Tedavisinin Prednizolon Tedavisi İle ...
267. Larenks Çok Katlı Yassı Epitel Hücreli Karsinomlarında Nodal Metastaz Ve Ekstrakapsüler Yayılımda PCNA Proliferatif ...
268. İdiopatik İşitme Kayıplarında Güncel Yaklaşım
269. Malign Fibröz Histiositom:Bir Olgu Sunumu
270. Akut Rinosinüzitli Çocuklarda Azitromisin Tedavisi
Azithromycın Treatment In Acute Rhinosinusitis of Childhood
271. Lateral Yerleşimli Tiroglossal Duktus Kisti
272. Allerjik Rinit, KronikSinüzit Ve Fess öncesi Tedavide 2. Kuşak Antihistaminiklerin Etkinliği
273. Kekeme Bireylerde İşitsel Uyarılmış Potansiyel Bulguları
274. Akustik Travmalı Hastalarda B12 Vitamin Seviyesinin Araştırılması
275. Koklear İmplant Kullanıcılarında Uyarı Hızı Ve Adaptasyon ilişkisi
276. Dış Kulak Yolunda Rabdomyosarkom
Rhabdomsarcoma of The External Ear Canal: A Case Study
277. Yumuşak Damakta Rabdomyosarkoma: Vaka Sunumu
278. Behçet Hastalığında Odyo-Vestibüler Değerlendirme
Audiovestibülar Evalüation in Behçet's Disease
279. Sinus Enfeksiyonlarının Tedavisinde Lorakarbef Amoksisilin Karşılaştırılması
280. Flepli Radikal Mastoidektomi Kavitesinin Rezonans Özellikleri
281. Mandibulanın Mezenkimal Tümörü (Onkojenik Osteomalazi)
282. Sert Damakta Soliter Schwannoma (Olgu Sunumu)
283. Lazer Yardımıyla Uvulopalatofaringoplasti
Laser UPPP
284. İntranazal CO 2 Laser Uygulamasının Mukosilier Aktiviteye Etkisi
The Effect Of Intranasal CO 2 Laser Application In The Mucociliary Activity
285. Boyunda Epidermal İnklüzyon Kisti
286. Benign Nazal Tümörlere Endonazal Endoskopik Yaklaşım
287. Tiroglossal Dukt Karsinomlu İki Olgu
288. İzmir İşitme Engelliler Okulu' nda Genetik Ve Odyolojik İnceleme
289. Pterigomaksiller Fossada Schwannoma (Olgu Sunumu)
290. 5-Fluorourasil Kardiyotoksisitesi Gelişen Nazofarenks Karsinomlu Bir Olgu Sunumu
291. Timpanoplasti Sonrası Kemik İletiminde Düzelme
292. Orta Kulakta Osteom
293. Maksiller Sinüs Organize Hematomu
294. Yeni Bir Terminoloji : Pseudo Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo
295. Tükrük Bezi Habis Tümörleri
296. Tiroid Hastalıklarında Cerrahi Tedavi Yakalşımlarımız
297. Boyunda Masif Lenfadenopati : Rosai-Dorfman Hastalığı : Vaka Takdimi
298. Periferik Fasial Sinir Paralizileri : 216 Vakanın Analizi
299. Sensöri-Nöral İşitme Kayıplı Çocukların Türk Dil Yapısını Yazı Diline Aktarmayı Öğrenmelerine Yardımcı Olabilecek ...
300. Sinüzitli Hastalarda Klaritromisin ile Amoksisilin-Klavulanik Asit'in Etkinliğinin Karşılaştırılması
301. Flepli Radikal Mastoidektomide İşitmenin Geliştirilmesine Yönelik Uygulamalar ve Sonuçlarımız
302. Parkinson Hastalarında Videostroboskopik Değerlendirme Ve Akustik Analiz
303. Boyun Bölgesindeki Mikobakterium Enfeksiyonları
304. Otoskleroz Cerrahi Sonuçlarımız
305. Mandibulanın Dezmoplastik Fibromu
306. Fonksiyonel Disfonilerde Bilgisayarlı Ses Analizi
307. Basit Horlama Ve Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastaların, Beş Parametreli Karşılaştırmalı Sefalometrik Analizi (I)
308. Supraglottik Horizontal Larenjektomi (SHL), Vertikal Larenjektomi (VL) Ve Suprakrikoid Rekonstrüktif Larenjektomi ...
309. Kliniğimizde Görülen Parotis Tümörlerinin Histopatolojik Özellikleri (1991-1999)
310. Burun Kanaması: Kliniğimize Burun Kanaması Nedeniyle Yatırılan Hastaların Retrospektif Olarak Etyoloji Ve Tedavi ...
311. Sigara Kullanımında Tat Duygusu Değişiklikleri
312. Ventriküler Disfoni
313. Larengoplastik Fonocerrahi Sonuçlarımız
314. Hipofiz Tümörlerinde Endoskobik Transnazal Transsfenoidal Cerrahi

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale