Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1970 » Psişik Hastalıklarda Ses Değişiklikleri
 

Psişik Hastalıklarda Ses Değişiklikleri

Şenocak F.

Psişik hastalarda ses değişimlerine değinen çalışma üç kısımda toplanmıştır. Birinci kısımda normal ses teşekkülü arkaik, filogenetik olarak tetkik edilmiş, kelimenin ve cümlenin teşekkülündeki psikolojik oluşumlar gözden geçirilirken, mutasyon fenomeni üzerinde hassaten durulmuştur. Ses ve kelimelerin uğradıkları psişik faktörlerin seste ileride husule getirecekleri değişimler tartışılmıştır. İkinci kısımda ses analizlerine esas teşkil etmek üzere sesin statik ve dinamik hususiyetleri, akustik vasıfları yönünden tetkik edilerek, ses çıkarma esnasında respirasyon, reynç, rejister, rezonans ve ritim bilhassa tetkik konusu olmuştur. Bu meyanda sesin rengini veren subjektif unsurlar, melodi, şiddet, sürat, patos, manyerizm ve melizm gözden geçirilmitir. Üçüncü kısımda, sesin psişik hastalardaki değişmelerinin nedenleri ve cinsleri, ikinci kısımdaki donneler yönünden tetkik edilmiş ve bir takım psişik semptomlarda görülen ses değişimlerinin prototipleri çizilmeye çalışılmıştır. Metod ve materyal kısmında Cerrahpaşa psikiatri kliniğinde tetkik edilen hastaların, tetkik usullleri derc edilmiş ve ses analizinde takip edilmesi lazım gelen şema ortaya konulmuştur. Neticeler bölümünde Paronoid, şizofrenik, P.M.D. hastalarda, nevrasteni psikasteni, histeri, konfuzyon mental, psikopat ve toksikoman (alkolik) hastalarda tespit etmeye çalıtığımız neticeler ortaya konulmuştur. Sonuç olarak, disfonilerde daima psişik zemin araştırılması ve bu bakımdan Larengolog ile disfonili hasta arasındaki münasebetin başka açılardan ele alınması durumu hassaten tebarüz ettirilmiştir. Modern Larengolojide muayene metodlarındaki eksikliğin göze çarptığı ve artık sadece direk ve indirek Larengoskopik muayenelerin her maksada kâfi gelemeyeceği ihtiyacı ortaya atılmıştır. Stroboskopik muayene yanı sıra ses tayfının analizinin mutlak olacağı işaret edilmiştir. Her yönden mücehhez baz bilgi ve araştırma cihazları ile donatıldığında, psikiatrın ses analizi ile samptoma ve asıl patolojiye has ses profilinin tespit edileceğinin mümkün olabileceği de ayrıca tebarüz ettirilmeye çalışılmıştır.

On the Vocal Changes of the Psychiatric Patient

Şenocak F.

Although, the relationship between human body and character, has been deeply studied and clasified, the same relation between character and voice has been studied onty partly. In his study about “The Voice of Neurosis”, P. J. Moses was the first, who studied this phenomen with all its respect. In our article, consist of three parts, the same problem has been discussed. In the first part, fundamentals of vocal analysis, vocal ontogenesis and particularly mutation reviewed. The second part merely devoted to the acustic dimension of the voice, so respiration, range, register, resonans and rhytime specially studied during the phonation. In the last, third part vocal features of neurosis has been studied. The rsults which obtained by the obseving of the psychiatric patient in Cerrahpaşa Medical School Psychiatry clinic and E. N. T. departmant of same Medical School, disphonic patient, also, mentioned.

Türk Otolarengoloji Arşivi 8(3)/146-193

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale