1973

1. Rinofarenks ve Sifiliz (Bir Yumuşak Damak Sifilizi Münasebetiyle)
2. Nazofarenks'in Habis Tümörleri ve Bir Vakanın Gözlemi
3. İşitme Aleti (Protez) Nasıl Seçilmelidir ?
Everyone Cannot Use a Hearing Device
4. Her Çeşit Baş Dönmesini Geçiren Ampirik Bir İlaç Üzerine
5. Gürültü'de Serum Cortisol Seviyesinde Değişiklikler
6. Dış Kulak Yoluna Fistülize Olmuş Otojen Temporal Lob Apsesi
7. Otojen Irtrakraniyal Komplikasyonlar
8. Kongenital Dış Kulak Atrezilerinde Modifie Radziminski Metoduyla Timpanomeatoplasti
9. Mikrofi İmperforasyonlarda Uygulanan Yeni Bir Teknik
10. Teflon-Piston Metodu İle Yapılmış Stapedektomi Ameliyatlarında Postoperatif Devrede İşitme Kazançlarının Seyri
11. Yalnız Bir Kulağı İşiten Hastalarda Ameliyat İmkan ve Şartları
12. Familyel Herediter İlerleyici Perceptive İşitme Kaybı ve Keratosis Palmaris ve Palantaris
13. İşitme Cihazı Endikasyonlarında Türkçe Fonetik Testin Önemi
14. Sterefonik İşitme Cihazı Uygulanmıs ve Bu Uygulamada Sterodiometrik Kontrolun Önemi
15. Şaşırtmacalı Kelime Testi (ŞKT)
Staggered Spondaic Word Test - SSW)
16. Odiometrik Depistaj İçin Sonografik Olarak Standardize Edilen Bİr Seri Test Materyelinin Takdimi
17. İntratimpanik Adelelerden Stapedius Adalesinin Refleks Eşiğinin İmpedance Metodu İle Tayini
18. Ototsklerozda ENG
19. Tone Decay Tarama (Screening) Testi
20. Tuba Östaki Fonksiyonlarını İmpedance Odiometrik Tetkikleri İle Ölçülmesi
21. Yeşilköy Hava Limanı ve Çevresinde Gürültü Sorunu
22. Klinikte Elektronistagmografi
23. Bengn Paroksimal Pozisyonel Vertigo
24. Vestibüler Recruitment
25. Auctic Nöroma'da Tümörün Büyüme Hızı ve Vertigonun Özelliği
26. Otosklerozlu Hastalarda Dış Kulak Yolu Epiteli Değişiklikleri
27. Meatus Acusticus İnternusun Anatomik İncelenmesi
28. Yüz Travmaları ve İlk Yardım
29. Cerrahi Tedavi Uygulanan Nervus Facialis Paralizilerinde Klinik ve Elektromyografik Bulguların Karşılaştırılması
30. Nervus Facialis Kesilerinin Tamirinde Silikon Tüpün Yeri
31. Bir Yumuşak Damak Sifilizi Vakası Dolayısıyla Rinofarenks Sifilizlerinin Etüdü
32. Bölgemizdeki Kronik Maksiler Sinüzitlerin Üzerinde Histopatolojik Ve Bakteriyolojik Bir Araştırma
33. Farenks Tüberkülozu (İki Vaka Nedeniyle)
34. Boynun Konjenital Fistül ve Kistleri
35. Baş-Boyun Rhabdomyosarkomları
36. Kekemelik ve Tedavisi
37. Larenx ve Diğer Vibratuar Sütrüktürlerin Patolojisine Bağlı Konuşma Bozuklukları
38. Normal Objelerde Konuşma Esnasında Çene Hareketlerinin Tetkiki
39. Pickwickian Sendromu
40. Kan Hidrojen İonları Konsatrasyonu Değişimlerinin Üst Solunum Yolları Mükozalarındaki Etkileri
41. İskemik N. Facialis Paralizilerinde M. Stapedius Refleksinin Tetkiki
42. Akut Korozzif Özofajit Tedavisinde Madecassol'ün Etkisi (Tavşanlarda yapılan eksperimental çalışma)
43. Dudak Karsinomlarında Cerrahi Tedavi Sonuçları
44. Krioterapinin Burun Mukozası Üzerine Dokusal Etkisi (Kronik hipertrofik rinitisli
45. Tonsillektomi Sonu Ağrı Problemi
46. Tükrük Bezi Tümörleri (54 vakalık klinik araştırma)
47. Bir Malign Schwannoma Vakası Münasebetiyle
48. Extrameduller Plasmositom
49. Nozofarenks Kanserinin Erken Devredeki Teşhisinde "Kör Biopsi"nin Değeri
50. Burun Septum Perforasyonlarının Kapatılmasında Yeni Bir Cerrahi Yöntem
51. Çocuklarda Septum Deviyasyonu ve Cerrahi Tedavisi
52. Rhınolıtis
53. Kronik Maksiller Sinüs Enfeksiyonlarında Flora ve Bakteri Rezistans Tayini
54. Maksiller Sinüs Karsinomu
55. Tıpta Sembolizm ve Kulak, Burun, Boğaz İle İlgili Atasözleri
56. Larenjektomili Hastalarda Yapılan Akciğer Fonksiyon Testleri, Bonkoskopik ve
57. Posttravmatik Larenks Stenozlarının Cerrahi Tedavisi
58. Larenks Lenfosarkomu
59. Larinks Kanserinde Permeasyon Yayılması
60. Süspansiyon Laringoskopisinde Anestezi Sorunu (103 vaka üzerinde çalışma)
61. Larenks Miroşirurjisi
62. Mikrolaringoskopi ve Endolaringeal Mikroşirürji (103 vaka üzerinde çalışma)
63. Larinks Mikroşirurjisinin Fonksiyonel Değerlendirilmesinde Sonografik İncelemeler (29 vakada foniatrik çalışma)
64. Larenks Kanserlerinde Konservatif Tedavi Olarak Cerrahi
65. Trakeotomi Komplikasyonları
66. Aerosol'larla İnhilasyon Tedavisi
67. Farenks Tüberkülozu
Tuberculosis of Pharynx
68. Sinir Dejenerasyonu-Rejenerasyonu ve Bunları Etkileyen Faktörler
69. Bir Vaka Dolayısı ile Kulak Rhabdomyosarcom'u
Rhambdomyosarcom of Ear
70. Ramsay-Hunt Sendromu
71. Prof. Dr. Nüzhet Atav
72. Vestibüler Recruitment
73. Technetium (99mTc) İle İşaretlenmiş Partiküllerle Nazal Mukosilyer Aktivitenin Tayini

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale