1984

1. İşitme Özürlü Çocuklarda Zeka Gelişimi ve Eğitimin Etkisi
2. Adli Tıbbı İlgilendiren İşitme Kayıpları
3. Frontal Osteomalar (Dört Vaka Münasebetiyle)
4. Nazal Septumdan Orijinini Almış Habis Mikst Tümör Olgusu
5. Adli Tıpta Sağır - Dilsizlik
6. Adli Tıp ve Temaruz Yönünden Elektrokokleografinin Değeri
7. Stilohyoid Sendrom (Eagle Sendromu)
8. Maksillo Fasial Travmalar
9. Real Tıme 1/3 Octave Analyzer’ın Gürültü Sorununun İncelenmesinde Değeri
10. Glomus Jugulare Tümörlerinde Selektif Anjiografi ve Ambolizasyonu Takiben Cerrahi Girişim
11. Seröz Otit ile Allerji Arasındaki İlişki
12. Odun Tozuna Maruz Kalan Mesleklerde Burun ve Paranasal Sinüs Kanserleri
13. Ekstrensek Allerjik Bronş Astması ile Rinit ve Sinüzit Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
14. Septum Nazi Deviasyonlarının İşitme Eşiği Üzerine Etkileri
15. Obstrüktif Uyku Apne Sendromu
16. Burun Tıkanıklıklarında Elektrorinomanometrinin Tanı Değeri
17. İntraoral Kanserlerin Tanısında Toluidin Mavisinin Tanı Değeri
18. Alt Dudak Kanserlerinin Cerrahi Tedavisi
19. Başağrılarında Nazal ve Paranazal Etkenler
20. İntraoral Kanserlerde Elektif Boyun Disseksiyonunun Önemi ve Elde Edilen Sonuçlar
21. Genç Yaş Grubunun Dil Karsinomasında Etyoloji ve Tedavi Prensipleri
22. Adli Tıpta Fasial Paraliziler
23. Bilateral Abduktor Paralizilerde Kord Vokal Lateralizasyonu
24. Pediatrik Bronko-Özofagoloji
25. Travma Sonucu Hemangiomalarda Oluşan Arteryel Rüptürlerde Adale Enjeksiyonları ile Embolizasyon
26. Yukarı Solunum Yolu Darlıklarına Akım - Volüm Halkası
27. Özofagus Hastalıklarında Endoskopik Tanı
28. Larenjektomi Total Ameliyatında Fonasyonun Korunması
29. Juvenil Larenks Papillomunda Tedavi
30. Larenks Kanserlerinde Preoperatif Akciğer Fonksiyon Testleri
31. Bilateral Rekürrens Paralizilerinde Değişik Bir Cerrahi Tedavi Tekniği Uygulaması
32. Bilateral Abdüktör Vokal Kord Paralizilerinde Cerrahi Tedavi
33. Üst Solunum Yolları Hastalıklarının İnhalasyon ve İrigasyonla Tedavi Yollarında Tecrübemiz
34. Trakea Stenozunda Segmanter Trakeektomi
35. Surgical Treatment of Chemical Burns of the Oesophagus
36. The Value of Transbronchial Forceps Biopsy in the Histopathological
37. Respiratuvar Distres Sendromlarında Bronkoskopi Endikasyonları
38. Konjenital Larengeal Web’lerin Modifiye Frazer Tekniği ile Tedavisi
39. Mediastinoskopide Klinik Tecrübelerimiz
40. Akalazya’da Cerrahi Tedavi (Ameliyat Edilmiş 45 Vakanın Sonuçları)
41. Kliniğimizde 5 Yıllık Özofagoskopi Uygulaması Sonuçları
42. Mediastinoskopi
43. Kliniğimizde 5 Yıllık Bronkoskopi Uygulaması Sonuçları
44. Larenjektomiden Sonra Konuşma Yönünden Rehabilitasyon (Yemek Borusu Sesinin Öğretilmesi)
45. Kliniğimizde Akciğer Kanseri Tanısında, Rijit Bronkoskopi ile Elde Edilen Sonuçlar
46. Diffus Akciğer Lezyonlarının Histopatolojik Tanısında Transbronşik Akciğer Parenkim Biyopsinin Değeri
47. Akciğerde Radyolojik Olarak Habis Tümör Olasılığı Bulunan 78 Vakada
48. Rijit Bronkoskopinin Arter Kan Gazları Üzerine Etkisi
49. Özofagusun Klinik Anatomisi
50. Özofagusun Gelişimi, Histolojisi ve Ultrastrüktürü
51. Gastroözefageal Reflüye Bağlı Pulmoner Komplikasyonlar
52. Trakea, Bronkus ve Bronki Lobares ve Segmentalis’lerin Klinik Anatomisi
53. Larenks Mikroşirürjisinde Anestezi
54. Özofagus ve Hava Yolu Yabancı Cisimleri
55. Hava Yolu ve Yemek Yolu Yabancı Cisimleri
56. Çocuklarda Koroziv Özofagus Yanıkları
57. Larengeal Stenozlarda Hyoid Kemik Kas Pedikülügrefi İnterpozisyonu
58. Larenks Papillomları
59. Kollagen Doku Hastalıklarında Larenks Bulguları
60. Korroziv Özofajit Sonucu Oluşan Darlıkların Dilatasyon Bujileri ile Tedavileri
61. Peptik Özofajit ve Peptik Ülser
Peptic Oesophagitis and Peptic Ulcus
62. Özofagus Kanseri
63. Artikülasyon Bozukluğu Nedenleri
64. Konuşma Bozukluğu Olan Çocuklarda Psikolojik Problemler
65. İşitme Kaybı ile Konuşma Bozukluğu Olan Çocukların Rehabilitasyon İlkelerinin Dünü, Bugünü, Yarını
66. Vestibüler Nörinitte Tanı Sorunları
67. Kemik Zinciri Kopukluklarının Tanısında Timpanometri
68. Otoskleroz Tanısında Objektif Odyometri Metodları
69. Koklear Otoskleroz
70. Östaki Tüpü Patolojilerinde Tanı Sorunları
71. Orta Kulak Ventilasyonunun Önemi
72. Tanı Yöntemi Olarak Eksploratris Mirengotomi
73. Urbach - Wiete Sendromu
74. Sağırlıklarında Tanı Yöntemi Olarak Genetik
75. İşitme Kayıplarının Topografik Tanısında Objektif Odyometri Metodları
76. Odyolojide Otoadmittansmetrenin Tanı Değeri
77. Kontralateral Maskelemenin İşitme Eşiklerine Etkisi
78. Yalancı İşitme Kayıplarında Tanı Yöntemleri
79. Akustik Nörinomun Teşhisinde Bilgisayarlı Beyin Tomografisinin Yeri
80. Vestibülopatilerde Tanı Sorunları
81. Optokinetik (OkN) Nistagmusun Görme Simülasyonlarında Uygulanması
82. İşitme Cihazı Adaptasyonunda Akustik Refleks Ölçümünün Değeri
83. Tinnituslar ve Kasetle Demonstrasyonu
84. İnternal Akustik Meatusun Kontrastla Muayenesi
85. Temporal Kemik Fraktürlerinin Ayrıcı Tanısında Radyolojinin Önemi
86. Temporal Kemik Politomografisi
87. Odyolojik Bulguların Güvenilirliği
88. İşitme Kayıplarının Okul Başarısına Etkisi
89. Burun ve Paranazal Bölge Şişkinliklerinde Tanı Sorunları
90. E.N.G’de Artefakt Sorunları
91. Tümör Gibi Seyreden Nazofarenjit
92. Lethal Midline Granuloma
Midline Malignant Reticulosis
93. Burun ve Paranazal Patolojide Tanı Metodu Olarak Radyoloji ve Diğer Fiziksel Yöntemler
94. Tükrük Bezi Hastalıklarında Tanı Kriterleri
95. Ağız Boşluğu ve Larengoofarenks Tümörlerinin Tanısında ‘Toluidine Blue’
96. Mastikatör Bölge Enfeksiyonlarında Tanı Sorunları
97. Parafarengial Mesafe Tümörlerinde Tanı Sorunları
98. Boyundaki Kitlelerin Ayırıcı Tanısı
99. Kraniofasial Fibröz Displazilerde Tanı
100. Larenks Kanserlerinde Tanı Sorunları
101. Ses Bozukluklarında Objektif Tanı Sorunları
102. Çocukluk Çağı Ses Kısıklıklarında Teşhis ve Tedavi
103. Mutasyon Sesi Teşhis ve Tedavisi
104. Baş Bölgesi Ağrılarında Tanı
105. Baş - Boyun Bölgesi Ağrılarında Tanı
106. Otolarengolojide Patolojik Anatomik Yanlış Tanıya Yol Açabilecek Durumlar
107. Orbita - Nazal Tümefaksiyonlarda Tanı Sorunları
108. Kulak - Burun - Boğaz Hastalıklarında Ultrasonografinin Yeri
109. Nazal Valve Sorunu ve Rinomanometre
110. Burun Hemodinamiğinin İncelenmesinde Reorinografinin Kullanım Olasılığı
111. Yerel Vazokonstriktörlerin Burun Hemodinamiğine Etkilerinin Saptanmasında Reorinografi Yönteminin Yeri
112. Ses Yararına Bağlı Olarak Burun Mukozasında Oluşan Kan Akımı Değişikliklerinin Kaybı
113. Allerjik Rinitte Tanı Sorunları
114. Traitement Operatoire De L’angiofibrome Juvenile
115. Bsera ile Zeka Geriliği Olan Çocuklarda İşitme Eşiği Tayini
116. Frenulum Kısalığı Sorunu
117. Vagus Menşeyli Parapharyngeal Schwannoma (Neurilemmoma) Vakası

Haz 5th ERA Summit on Asthma and Rhinitis
Belarus
11
2020
Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale