Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Juvenil Larenks Papillomunda Tedavi
 

Juvenil Larenks Papillomunda Tedavi

Cevanşir B., Biliciler N., Bitiren E., Başerer N.

Yazının aslı 3 daktilo sayfası, 2 tablo, 8 kaynaktan oluşmaktadır. Larenks papilomu her yaşta görülmesine rağmen genellikle çocukluk hastalığıdır İdentifikasyonu tam olarak yapılmamış olan bir virüs tarafından meydana gelir. Papillomun seyri sırasında sık residivler görülür. Bu durum bazen uzunca bir sessiz devreden sonra görülebilir.Tedavi konusunda tam bir fikir birliği yoktur. Trakeostomi uygulanması dekanülman güçlüğüne neden olur. Prevantif amaçla veya acil olarak trakeotomi uygulanan juvenil larengeal papillomlu vakaların dekonülman güçlüğü tarafımızdan gözlenmiştir. Materyal-Metod Materyalimizi 1967-1980 yılları arasında larenks papillomu nedeniyle tetkik ve tedavi ettiğimiz 1.5 ila 16 yaşları arasındaki 8 erkek, 7 kız olmak üzere toplam 15 olgu oluşturmaktadır.Tedavi yöntemimiz cerrahi eksizyon ve bazı olgularda krioterapi uygulanımıdır. Çok zorunlu asfisi durumlarında trakeotomiye başvurulmaktadır. Asfiksi durumunda, papillomun acil cerrahi eksizyonu ile trakeotomi önlenmeye çalışılmaktadır. Cerrahi ekzisyon genel anestezi altında direkt larengoskopi ve mirolarengoskopi ile yapılmaktadır. 15 olgunun 7'sine trakeotomi uygulanmıştır. Bunlardan sadece bir olgu dekanüle edilebilmiştir. Diğer 6 çocuk dekanüle edilememiş ve komplikasyonlu olgulamızı oluşturmuştur. Trakeotomi uygulanmayan 8 olguda prognoz çok daha iyi bulunmuştur. Tartışma: Etyolojide virüsün rol oynadığı ilk kez 1923 yılında ULMANN tarafından ileri sürülmüştür. Ulmann larenks papillomu filtratını köpek vajenine ve insan ön kol cilt altına enjekte etmiş, 3 aylık inkübasyon devresinden sonra lezyonlarda virüslerin belirdiğini gözlemiştir. Fakat bugüne kadar virüs izole edilememiştir. Papillom rekürenslerinin daha çok eski ekzsiyon yerlerinde görülmesi viral etyolojiyi kanıtlamaktadır. Bizim materyalimeiztde trakeotomi uygulanan çocuklarda trakeostoma civarında sık residivler ve bir olguda trakeobronşial yayılma görülmüştür. Larenks papilomunda en önemli sorun trakeolarengeal obstrüksiyondur. Uygun tedavi uygulamayan 5 yaşın altındaki çocuklarda ölüm oranı % 20'dir. Trakeotomi sonucu güç detanülman, enfeksiyon ve trakeobronkial yayılmalar prognozu kötü yönde etkilemektedir.Larenks papillomunda en etkin tedavi cerrahi eksizyondur. Bu girişimin mikrolarengoskopi ile uygulanması, sağlam larenks mukozasına dikkat edilmesi ve trakeotomiden kaçınılması gereklidir. Geniş larenks papilomunda nazotrakeal entübasyonla genel anestezi uygulamaktayız. Larenks papilomları önce direkt larengoskopi ile sonra mikrolarengoskopik tetkik altında eksize edimektedir. Bu girişimlerde trakeotomi zorunluluğu ile karşılaşmadık. Günümüzde juvenil larenks papillamunun tedavisinde cerrahi eksizyon, sıkı kontrol, enfeksiyon önlemi, östradiol enjeksiyonu, kriocerrahi veya ultrason uygulanımı gibi cerrahi girişime yardımcı yöntemlerle papillom prognozu düzelmektedir. En önemli konu trakeotomi endikasyonu ve sonucu dekanülman güçlüğü ortadan kalkmaktadır. Sonuç: Juvenil larenks papillomunda cerrahi ekzisyon genel anestezi altında ve mikrolarengoskopik teknikle sağlanmaktadır. Trakeotomi mutlak endikasyon halinde uygulanmalıdır. Trakeotomi uygulanımı ensizyon yerine papillomun enfiltrasyonu, ayrıca enfeksiyonla papillomun gelişmesini kolaylaştırmaktadır. Trakeostomanın temizliğine ve sürenfeksiyonuna, aynı zamanda kanül vurmasına ait ülserasyonlara dikkat edilmelidir. Cerrahi girişimler arasındaki süre uzatılmalıdır. Kriocerrahi, östradiol enjeksiyonu veya ultrason uygulanımı ancak cerrahi girişime yardımcı tedavi olarak düşünülmelidir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl )/ 14-15

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale