Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Larenks Kanserlerinde Preoperatif Akciğer Fonksiyon Testleri
 

Larenks Kanserlerinde Preoperatif Akciğer Fonksiyon Testleri

Cevanşir B., Biliciler N., Karahasanoğlu S., Koçyiğit E.

Yazının aslı 4 daktilo sayfası, 3 tablo, 7 kaynaktan oluşmuştur. Giriş: Baş boyun kanserleri arasında larenks kanseri oranı % 18-20'dir. Larenks kanseri tüm vücut karserleri arasında % 2-3 oranındadır. Amerikan Kanser Cemiyetinin 1972 yılındaki bildirisine göre baş boyun kanserleri arasında larenks kanseri başta gelmektedir. Larenksin hem alt solunum yolunu korumak hem de direkt olarak solunum görevi olan bir organ olması nedeniyle, kanserlerinde bu fonksiyonların bozulacağı muhakkaktır. Larenksteki tümörün kitlesiyle yapacağı obstrüksiyon ventilasyonun bozulmasına bu da oksijen azlığına (dispneye) neden olacaktır. Ayrıca larenks,kandaki karbon dioksit volümünü değiştirerek vücudun asit-baz dengesini ayarlayıcı oarak da görev yapmaktadır. Larenjektomiden sonra bu işlemler yapılamadan hava direkt olarak alveollere gidecektir. Etyolojide sigaranın önemi büyüktür. Hastalarımızı hepsi uzun süre siğara içen kişilerdir. Ortalama olarak 36 yıl günde 1.5 paket. Sigara vital kapasiteyi azaltıp, solunum yolu obstrüksiyonuna neden olduğu ayrıca akciğer diffüzyon kapasitesini düşürdüğü bildirilmiştir. Bu çalışmamızda larenks kanseri tanısı konmuş ve operasyona karar verilmiş 17 vakanın fizik muayenesi, akciğer grafisi ve preoperatif akciğer fonksiyon testlerini yaparak akciğerin durumunu inceledik. Materyal ve Metod: Çalışmalarımız 1979-1980 yılları kliniğimizde yatan biri kadın diğerleri erek, en genci 37, en yaşlısı 81 yaşında olan 17 vakada uygulanmıştır.Hastaların fizik muayene ve rutin laboratuvar tetkiklerinden sonra, İst. Tıp Fakültesi Dahiliye Kliniği Akciğer fonksiyonu laboratuvarında akciğer fonksiyon testleri yapılmıştır. Bulgular: 2 hastada kan şekeri normalin biraz üstünde idi. Birinde üre yüksekti. 2 hastada EKG'ye göre hafif derecede kalp yetmezliği bulundu. Akciğerlerin radyolojik tetkikinde hiçbirinde metastaz yoktu. 4'ünde hafif fibrotis, birinde orta derecede fibrozus saptandı.Birinde sağ üst lobda 1 cm'lik kalsifiye odak, ikisinde bronş arborizasyonu azalmış bulundu. Ölçülen vital kapasitenin ideal vital kapasiteye oranı 1 vakada normal değerin % 20'sinden daha fazla düşük bulunmuştur. Ort. Vital kapasite erkeklerde 3300 milimetre bulunmuştur. Maksimal solunum kapasitesi de aynen azalmıştır. Zorlu vital kapasite testinde 1. Sn'de çıkarılan hava miktarının 7 hastada azaldığı saptandı.2 hastada da diffüzyon kapasitesinin azaldığı görüldü. Toplam test değerlendirmesinde 2 vakada restriktif tipte ventilasyon bozukluğu, 5 hastada bronkoobstrüktif fonksiyon bozukluğu saptandı. Tartışma ve Sonuç: Preoperatif olarak azalmış akciğer fonksiyonu olan hastalarda postop. Pulmoner semptomlar daha şidetli olmaktadır Biz de iki vakamızda bu tür semptomları gözledik. Larenks kanserine bağlı obstrüksiyonun neden olduğu ventilasyon azalmasının tesbitinde ZVK1 yeterlidir diyebiliriz. Ancak larenks kanserlerinde residüel volüm, akım volüm eğrileri, eksprasyon yedeği de ölçülürse bunların tümünün bir arada yapılması, kronik obstrüktif akciğer hastalıklarının neden olduğu ventilasyon bozukluğundan, larenks kanserinin neden olduğu ventilasyon bozukluğunun ayırt edilmesine yardımcı olur. Akciğer fonksiyon testleri bozuk olan hastalarda, hasta hemilarenjektomi olabilecek endikasyona sahipse bile bu gibi hastara total larenjektomi uygulamayı tercih etmekteyiz. Çünkü hemilarenjektomi olmuş hastada akciğer problemi daha da artmaktadır ve hasta kaybedilmektedir. Postop, komplikasyonların önlenmesi için alınacak önlemler ve uygulanacak cerrahi yöntemin en iyi bir şekilde tayininde ve başarısında bu tetkiklerin büyük yeri ve yararı olduğu kanısına vardık. Bu nedenle bu tetkikleri rutin hale getirmeye çalıştık. Edindiğimiz deneyimlerden halen tartışmalı olan larenks kanserlerinde akciğer fonksiyon testlerini, rutin hale getirilmesi kanısındıyız.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl) / 16-17

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale