Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Bilateral Rekürrens Paralizilerinde Değişik Bir Cerrahi Tedavi Tekniği Uygulaması
 

Bilateral Rekürrens Paralizilerinde Değişik Bir Cerrahi Tedavi Tekniği Uygulaması

Cevanşir B., Akmandil A., Biliciler N., Bitiren E., Başerer N.

Yazının aslı 5 daktilo sayfası, 8 fotoğraf, 18 kaynaktan oluşmaktadır. Giriş: Larenks patolojileri içinde larenks felçleri önemli bir yer tutar. Larenks felçleri içinde de bilateral abdüktör paralizileri yaşamı tehlikeye sokabilecek boyutlara ulaşabildiğinden özel bir yeri vardır. Bilateral abdüktör paralizileri santral, toksik, enflamatuar, tümöral ve travmanatik nedenlerle gelişir. Bunların dışında idiopatik olanlar da vardır. En sık neden, travma veya akut neuritistir. Bilateral abdüktör paralizileri genellikle akut yerleşirler. Başlangıçta kordlar paramedian veya intermedian pozisyondadır. Bu sırada solunum sorunu yoktur. İleri derecede dikfoni vardır. Bir süre sonra kordlar orta hatta doğru giderek seste bir düzelme ortaya çıkar. Fakat dispne ciddi bir hal alır. Dispne ve stridor eforla daha da artar. İleri safhalarda bir de ÜSYE'nu yerleştiğinde akut arengeal obstrüksiyon ortaya çıkabilir. Endirekt larengoskopik muayenede kordların hareketsizliği görülür. Kordların pozisyonu paralizinin süresine göre değişir. Uzamış olgularda havayolu insprium esnasında kordlar arasında ince bir yarıktan ibarettir. Tedavide amaç dispnenin ortadan kaldırılmasıdır. Teknik: Genel anestezi altında yapılan tirotomi veya larengofissürle endolarenks ekspoze edilir. Krikoaritenoid eklemi hizasında 2 cm'lik vertikal ekzisyon yapılır. Dekolörle aritenoid kartilajın perikordu dekole edilir. Post. Krikoaritenoid kas ile krikoartitenoid eklem ağları ayrılır. M. Tiroaiteodieus intakt bırakılır. Sonra paslanmaz çelikten yapılan trasiyon tel iaritenoidin önünden ve arkasından geçirilir. Bu iki uç tiroi kartilajın dış tarafından kartilajın zedelenmesine mani olmak için küçük bir kas parçasının üzerinde gergince düğümlenir. Ensizyon diklidiğinde o kordun abdüksiyonu tamamlanmış olur. Tirotomi ensizyonu usulüne uygun bir şekilde kapatılır. Olgular: Olgu materyalimizin 8'i kadın, 1'i erkek olmak üzere tamamı 9 olgudur. Bunların 8'inde paralizi nedeni tiroid cerrahisi,1'inde idiopatiktir. Tüm olgular 1 haftada dekanüle edilmişlerdir. Tartışma: Olgulardan alınacak iyi bir anamnez ve diğer kliniklerle kolaborasyonla etyolojik neden sıklıkla saptanır. Olgu serimizde de görüldüğü gibi en büyük etyolojik neden olan tiroid cerrahisindeki travma, tiroid cerrahisindeki yanlış uygulamanın bir sonucudur. Bu nedenle rekürrenslerin korunması için bu işle uğraşanların daha dikkatli olması gerekir. Bu tip paralizilerde yapılacak ilk iş dispneyi ortadan kaldırmak için trakeotomi yapılmasıdır, bundan sonra primer nedenin üzerine gidilir. Bilateral abdüktör paralizilerinde cerrahi tedavi KBB kiliniklerinde çok az yapılmakta ve yeterli olumlu sonuçlar alınamamaktadır. Bunun nedenini ortaya çıkarmak içn tüm teknikleri gözden geçirelim. Ekstralarengeal yöntemlerde girişim bir dereceye kadar kör bir yaklaşım olduğundan sonucun izlenmesi için larengoskopik muayene gerekir ve girişimi daha komplike hale sokar. Daha çok benimsenen Woodman tekniğinde glattis genişlemesine bağlı disfoni ve afoni gibi güçlükler ortaya çıkmaktadır. Tekniğimizde istenmeyen glottis açıklıklarına rastlanmadı. Direkt görüşle daha çabuk yaptık. Kordektomi uygulanan vakalarda nedbe oluşmasıyla fos kordlar oluşup glottis daralmaktadır. Bugün ise kord mukozası flep tarzında kaldırılıp, M. Vocalis çıkarılarak tedaviye gidilmektedir. Tekniğimize en yakın yöntem aritenoidektomidir. Ancak biz aritenoidi bırakıyoruz. Zira o zaman tel rijit bir zemine dayanmakta, traksiyon iyi oluşmakta ve doku zedelenmesi minumuma inmektedir. Olgu serimizde postop. komplikasyon olmadı. Ancak ciltaltı amfizemi, larenkrs ödemi gibi komplikasyonlara bu tür girişimlerde rastlanılabilir. Amfizem uygun bir drenle önlenir. Larenks ödemi ise hasta trakeotomili olduğundan büyük bir sorun oluşturmaz. Ancak dekanülmanını geciktirir. Normal seyirli olgularda dekanülman birinci hafta sonunda gerçekleştirilir. Yeterli havayolu sağlanmayan olgularda ise diğer aritenoidin çekilmesi denenmelidir. Sonuçta tekniğimizin başarılı bir uygulama olduğunu ve bu tür paralizilerde cerrahi girişimlerin KBB kliniklerince daha yaygın bir şekilde kullanılması gerektiğine dair izlenimimizi bildirmek isteriz.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl )/ 18-19

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale