Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Konjenital Larengeal Web’lerin Modifiye Frazer Tekniği ile Tedavisi
 

Konjenital Larengeal Web’lerin Modifiye Frazer Tekniği ile Tedavisi

Kanımtürk E., Dündar A.

Larenks lumeninde darlıklara yol açan larenksin iki yarısı arasındaki sürekli yapışıklıklara web denir. Larenksin eşitli travmaları (yaralanma, entübasyon, operasyonlar, zehirli gaz veya sıvıların inhalasyonu, vb) ve skatrisiel defekt bırakılan enfeksiyon ve tümörleri sonucu oluşan akkiz webleri dışında, konjenital orijinli oraların larenks weblerinin büyük çoğunluğunu oluşturmaktdır. Knojenital larenks webleri, primitif vokal kordun (vokal kord primordiumu) normal bölünmesindei yetersizlik sonucu oluşmaktadır. Weblerin morfolojik tipleri çok değişiktir. Bazıları bir kağıt kadar ince oldukları halde, bazıları çok kalındır. Konjenital webler larenksin değişik yerlerinde husule gelebilirler. En çok, glattis seviyesinde ve vokal kordların anterior kısımları arasında; daha seyrek olarak da sırasıyla infraglottik bölgede, supraglottik bölgede ventriküler bandlar arasında veya posterior komissürde görülürler. İnfraglottik webler krikoid anamolilleri ile birlikte de olabilirler. KLİNİK: Semptomlar ve bulgular webin bulunduğu yere ve tipine göre farklı biçimde görülmektedir. Glottik webler değişik derecede disfoni (zayıf, kısık veya ileri derecede ses bozukluğu) yaparlar. Yeni doğanlarda bu semptom zayıf ve kısık bir sesle ağlama şeklinde dikkati çeker. Çoğunlukla ses kısıklığı yegane semptomdur ve web minimal derecede olduğu zaman konuşma dönemine kadar dikkati çekmeyebilir. Webin mevcudiyeti konuşma gelişiminin geçikmesine yol açar. İnspiratuvar stridor ve larengeal obstrüksiyonun diğer bulguları webin ses kısıklığından başka semptolarını teşkil eder. Bu obstrüksiyon belirtileri respiratuar enfeksiyonlarla daha kötü duruma dönüşürler. Geniş webler o derecede şiddetli obstrüksiyona neden olurlar ki, doğumdan hemen sonra acil trakeostomi gerekebilir. İnfraglottik bölgedeki webler çok az ses değişikliği yaptığı hade, solunumun ekspiratuvar komponentini güçleştirerek stridora neden olur. Küçük webler yalnız superimpoze enfeksiyonlar olduğu zaman semptomlar verirler. Obstrüksiyon şiddetli olduğu zaman çoğunlukla beslenme zorlukları ortaya çıkar. TANI: Bebeklerde larengeal webin tanısı direkt larengoskopi ile yapıılr. Yeni doğan bir bebekte bu muayene anestezisiz uygulanabilir. Daha ileri yaşlardaki çocuklarda indirekt ve direkt larengoskopi ile webin tanısı yapılır. Yumuşak doku röntgenogramları ve larengogramları webin şekil ve hudutlarını tesbit için yararlı olur. Tedaviyi planlamak yönünden webin yerini ve kalınlığını saptamak gerek. TEDAVİ: Larenksin geniş webi, obstrüksiyon nedeniyle yeni doğmuş bebekte acil tedaviyi gerektirir. Böyle olgularda öncelikle trakeostomi yapılır, sonra mümkün olan en kısa zamanda uygun onarım girişiminde bulunulur. Böylece larenks, larengeal refleksler ve konuşmanın normal gelişmesine olanak yaratılmış olur. Cerrahi düzeltme çoğunlukla bir yaşından sonra yapılablir. Yalnız disfoniye neden olan küçük larengeal webler, larenks daha uygun bir büyüklüğe ulaşıncaya kadar tedavi edilmeden bırakılabilirler. Bu tür olgularda cerrahi onarım, sesin ve konuşmanın önem kazandığı 5-6 yaşlarında yapılabilir. CERRAHİ TEDAVİ METODLARI 1- BUJİNAJ: Özelikle glottik seviyedeki ince ve zayıf webler bujinaj ile tedavi edilebilirler ve larenksin bu şekilde dilatasyonu çoğunlukla sorunu çözmeye yeter. Uygun çaptaki larenks dilatatörleri direkt larengoskopi altında uygulanır. Bununla beraber, dilatasyonda gereğinden fazla kuvvet kulanarak larenksin travmatize edildiğine dair herhangi bir şüphe varsa, uygulama hemen bırakılmalıdır. Kalın ve dirençli weblerde terarlanan dilatasyon girişimleri ancak stenozu daha kötü duruma sokar. 2- McNAUGHT TEKNİĞİ: Cerrahi olarak larengeal webin açılmasından sonra, yeniden yapışmayı önlemek içi, larenksin karşılıklı her iki yanı bir süre birbirinden ayrı tutulmalıdır. Bu amaçla yapılan bir tyrotomy içinden konular keel'in iyi sonuç verdiği bildirilmiştir. A) Eğer daha önceden trakeostomi yapılmışsa buradan genel anestezi verilir. Önceden trakeostomi yapılmamışsa, beş yaşın altındaki çocuklarda anestezi vermek ve postoperatif bakımı kolaylaştırmak için elektif amaçla trakeostomi yapılmalıdır. Beş veya altı yaşın üstündeki çocuklarda operasyonu minumum bir travma ile sonuçlandırmak amacıyla trakeostomi yapılmadan da girişimde bulunulabilir. Böyle olgularda endotrakeal tüp kullanmadan yeterli sonulumu sağlamak için bir Steven-Slater torbası kullanılarak genel asnestezi verilebilir. B) Hakiki vokal kordların ön komissüründeki web oluşmunda, larenksin için laringofissür girişimi (vertikal orta hat tirotomi) ile ekspoze edilir. Web çoğunlukla insize edilir, eğer web çok genişse eksize edilir. C) Webin tekrar oluşmasını önlemek için; tantalum (McNaught) veya silastic (Montgomery) levhadan yapılmış olan bir largeal keel, açılmış olan ön komisüre yerleştirilir. D) Tirotomi insizyonu kapatılır, keel'in dış kanatları birkaç tane 3/0 chromic catgut sütürle tiroid kıkırdağın dış perikondriumuna tesbit edilir. 3- FRAZER TEKNİĞİ: Bu teknikle ekstranla insizyon gerekmez. Trakeotomi çoğunlukla yapılmaz. 4- MODİFİYE FRAZER TEKNİĞİ: Plastik levha yerine polietilen tüp kulanılır. Olgular: Kliniğimizde son beş yıl içinde 4 konjenital webli hasta tesbit ettik. Yaşları 8 ile 21 arasında olan bu olguların hepsinde de web kord vokallerin ön yarısı arasındaydı.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/ 31-32

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale