Mediastinoskopi

Cevanşir B., Bitiren E.

Yazının aslı 6 sayfa, 5 şekil, 22 kaynaktan oluşmaktadır. GİRİŞ: Mediastinoskopi mediastende oluşan patolojilerin değerlendirelmesi ve biopsi ateryelenin alınabimesi amacıyla geliştirilmiş cerrahi ve endoskopik bir muayene yöntemidir. Mediastinoskopi yönünden superior mediastendeki en önemli oluşumlar ihtiva ettiği lenf nodülleridir. Bu nodüller içinde mediastinoskopisti en çok ilgilendiren peritrakeobrankial nodüllerdir. Bunlar para ve pretrakeal nodüller, superior trakeobronkial nodüller, inferior trakeobronkial nodüller olmak üzere 3 alt grupta incelenir. ENDİKASYONLAR: Mediastinoskopinin esas amacı bilinen bir akciğer kanserinin rezeksiyonunun tayinidir. Zira Reynders'e göre pozitif lenf nodülü yoksa operabilite % 90'a kadar çıkmaktadır. İkinci derecede kalan amacı ise primer veya sekonder bir hastalığın teşhisidir. Bunlar akciğer, özofagus veya gögüs kanserleri granülomatöz hastalıklar sarkoidoz, Tbc, hodgkin, pnomokonyozis, retrosternal paratiroit, substrenla tirod, trakea tümörleri, mediasten kistleri olabilir. Bunlardan başka tedavi amacı ile de kullanılabilir. KONTRENDİKASYONLAR: Aort anevrizması, A. Innominata anevrizaması, farengoözofagial divertikül, daha önce mediastinoskopi yapılmış olması, ciddi trakea deviasyonları, vena kava superior sendromu kontrendikasyonları teşkil eder. TEKNİK: Antikolinerjik içeren bir premedikasyonu takiben genel anestezi altında girişime başlanır. Baş hiperekstansiyona getirilir. Enzisyon jugulumun 1 cm üstünden horizontal yapılır. Tiroid istmusunun altından künt disseksiyonla pretrakeal fasyaya gelinir.Bundan sonra künt parmak disseksiyonuna geçilir. Anatomik oluşumlar palpe edilir. Daha sonra mediastinoskop ile direkt görüşe geçilir. Özofagus ve akciğerlerin esas lenfatik drenajları trakeaya yakın nodüller olduğundan teşhis için önemli genglionlar hemen trakeanın kenarından alınabilir. KOMPLİKASYONLAR: Muhtemel komplikasyonlar şöyle sıralanabilir: Kanama, trakeitis, sinir yaralanmaları, cilt altı amfizemi, pnömotoraks, özofagus perforasyonu, trakea veya bronş perforasyonu, chylomediastinum, mediastinit, tümör yayılması, kardiak aritmi, hava embolisi. TARTIŞMA: Mediastinoskopi günümüzde hala önemini kaybetmemiş ve geniş kullanılım sahası bulunan teşhis yöntemlerinden biridir. Ancak her nedense memlekemizide fazla kullanılmamaktadır. Morbidite ve mortalitesi yüksek torakotomiye göre büyük üstünlükleri vardır.Ancak bilgili ellerde yapılmalıdır. Anatomik ayrıntılara ve teknik bilgilere sadık kalındıkça oldukça komplikasyonsuz bir girişimdir. KOOP ve arkadaşları 50 olguluk serilerinde sadece bir rekürrens paralizisi görmüşler ve mediastinoskopinin emniyetini savunmuşlardır. SONUÇ: Mediastinoskopinin uygulamadaki teknik ayrıntılara kesinlikle uymak koşulu ile, gerekli durumlarda minimal morbidite ile kulanılabilecek bir teşhis yöntemi olduğuna dair kanaatimizi bildirmek isteriz.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl)/ 38-39

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale