Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Kliniğimizde 5 Yıllık Bronkoskopi Uygulaması Sonuçları
 

Kliniğimizde 5 Yıllık Bronkoskopi Uygulaması Sonuçları

Savaş İ., Sunay T., Kösemen H., Biliciler N., Çölhan İ., Özüdoğru E., Eyüboğlu G.

Yazının aslı 4 sayfa, 3 tablo, 3 resim ve 7 kaynaktan oluşmaktadır. GİRİŞ, MATERYEL VE METOD: Yabancı cisim aspirasyonu günümüzde ciddiyet ve önemini korumaktadır. Akut problemler doğurduğu gibi bir takım klinik belirtilerle de kendini belli etmektedir. Materyalimizi İ. Ü. İstanbul Tıp Fak. KBB Kliniğine 1975-1979 yılları arasında başvuranlardan 99 olgu teşkil etmektedir. Bu olgular ya çocuk hastalıkları kliniğinden yabancı cisim şüphesiyle gönderilmiş ya da acilen polikliniğimize başvurmuşlardır. Tanı, detaylı anamnez ve radyolojik bulgulara göre konmuş, hepsinde genel anestezi uygulanmıştır. BULGULAR: Bronskopide 55 olguda (% 55) organik yabancı cisimler çıkarılmış olup, çoğunluğunu besin maddeleri oluşturmuştur. Yaş gruplarına göre dağılım şöyledir: 0-1 yaş grubu: 15 olgu 8% 15), 1-5 yaş grubu: 68 olgu), 6-10 yaş grubu 7 olgu (% 7), 11-15 yaş grubu: 7 olgu (%7), 16-20 yaş ve yukarısı: 2 olgu (% 2). Yabancı cisim lokalizasyonlarındaki dağılım ise şöyledir: Subglot: 2 olgu (% 2), trakea: 5 olgu (% %), bifurkasyon: 5 olgu 8% 5), sağ ana bronş: 43 olgu (% 43), sol ana bronş: 14 olgu 8% 14), her iki bronş: 1 olgu (8% 1), patoloji bulunmayan: 29 olgu (% 29). Serimizde larengospazm dolayısıyla 2 olguya trakeotomi yapılmıştır. TARTIŞMA: Jackson ve Holnger solunum yolları yabancı cisimlerinde organik madde oranını % 10 olarak belirtmektedirler. Bu sonuç bizim çalışmalarımıza uymamaktadır. Kouloulas 90 olguluk serisinde çocuk oranını % 87 bulmuş, erişkinde % 13 saptamıştır. Bizim serimizde erişkin oranı % 2'dir. Trakeobronşik yabancı cisimlerde 2 tür semptomatoloji saptadık: a) İnhalasyon esnasında kısa süreli akut dispne, b) Uzun süredeki öksürük, hafif ateş ve hafif dispne devresi. Organik cisimlerde diğerlerine oranla daha çok ateşli olguya rastladık. Organik maddenin etraf mukozada reaksiyonel ödem yapması dispneyi arttırmaktadır. Olguların bazılarında siyanoza da rastlanmıştır. Bronşlara yerleşmiş bir yabancı cisim adedini 4 olarak (% 9) saptamıştır. Çalışmamızda 14 olguda (% 14) radyolojik tanısı konulan metalik yabancı cisim için bronkoskopi yapılmış ve cisim çıkarılmıştır. Radyoopak olmayan yabancı cisimler için anamnez, klinik tetkik yanında radyolojik olarak yorumunu yaptığımız amfizem, atelektazi, pnömoni veya normal bulgulara göre kesin karamızı verip bronskoskopi yaptık. Ancak bir olgumuz solunum yetersizliğinden kaybedilmiştir. SONUÇ: Mortalite oranını (% 2 Chevalier, Jackson) çok düşük olması veya hiç olmaması, bronş yabancı cisimlerine karşı tutumumuzu değiştirmemiştir. Alt solunum yollarında yabancı cisim mevcutsa mutaka genel anestezi altında bronkoskopi yapılmalıdır. Cheavalier Jackson'a göre "Doğal yollardan solunum yollarına inmiş bir yabancı cisim, bu yollarda duvarları delip komplikasyon yapmamış ise yine aynı doğal yollardan çıkartılmalıdır." [

Türk Otolarengoloji Arşivi 22(Supl)/ 40-41

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale