Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Kliniğimizde Akciğer Kanseri Tanısında, Rijit Bronkoskopi ile Elde Edilen Sonuçlar
 

Kliniğimizde Akciğer Kanseri Tanısında, Rijit Bronkoskopi ile Elde Edilen Sonuçlar

Sözer K., Gürkan S., Yaman M.

Bu bildirinin aslı 5 sayfa olup 9 tablo, 20 kaynak içermektedir. Bu çalışmamızda, kliniğimizin endoskopi laboratuvarında rijit bronkoskopla bronkoskopi yapılan 1338 olgu incelenmiştir. Bu olgulardan 260'ında endoskopik olarak prierbronş kanseri düşünülmüş ve 226 olguda bronş içinden alınan biopsi ile kesin tanıya varılmıştır. Biz, bükülebilen fiberoptik bronkoskopun, primer bronş kanserinin tanısında, rijit bronkoskopun yerini alamayacağına inanmaktayız. Bu inançla, birçok bronkoskopist gibi biz de rijit ve fiberoptik bronkoskopun bir arada kullanılmasına taraftarız. Kliniğimiz endoskopi laboratuvarında, 1957-1980 yılları arasında, değişik nedenlerle 1338 olguya lokal anestezi altında rijit bronkoskopla bronkoskopi yapılmıştır. Endoskopik görünüme göre primer bronş kanserini düşündüren 260 olgudan 154'ü müral ya da perbronşiyal dene tipte idi. 106 olguda ise görünüm, bronş içi mas şeklinde idi. Endoskopik olarak primer bronş kanserini düşündüren 260 olgudan 8'inde hiçbir şekilde tanıya varılamamıştır. Geriye kalan 252 olguda kesin olarak primer bronş kanseri tanısı konmuştur (% 96.9). Bizim bulgularımıza göre % 59.2'si müral tipte ve % 40.8'i ise bronş içi mas görünümünde idi. 252 primer bronş kanseri olgusunun hemen hepsinin lokalizasyon bakımından rijit bronkoskopun görüş ve biopsi alanına girdiğini göstermektedir. İkinci önemli konu da ülkemizde bronş kanserli hastaların, hekime çok geç olarak ancak inoperabl durumda başvurmuş olmalarıdır. Sonuç olarak bu çalışmamızda, rijit bronkoskopi tekniği ile primer bronş kanserinin tanısında % 86.9 oranında kesin sonuç alındığı görülmektedir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.) / 44

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale