Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Özofagusun Klinik Anatomisi
 

Özofagusun Klinik Anatomisi

Toprak M.

Bu bildiri 6 sayfadan oluşmuştur. Özofagus ağızdan alınan gıda maddelerini mideye geçiren yaklaşık 25 cm uzunluğunda, 1.5 cm genişliğinde elastiki bir borudur. Özofagus cidarının adalesi iki tabaka halindedir: Dış longitudinal adale ve içi sirküler adale. Üst 1/3 adaleleri çizgilidir. Aort kavsi hizasında düz adaleye intikal eder. Özofagus mukozası çok katlı, yassı epitel hücrelidir ve mide mukozasından Z hattı (ora serrata) ile ayrılır. Özofagusun mukozası mide ve barsak mukozasından farklı olarak kalın, elastiki ve mukavimdir, bu itibarla onların aksine ameliyatlarda dikişe çok elverişlidir. Özofagus 3 kısma ayrılır: 1. Pars servikalis, 2. Pars torakalis, 3. Pars Abdominalis. Özofagusun sinirleri Rekürrens ve Vagus sinirleri olmak üzere iki türlüdür. Servikal Özofagus A. Tiroidea Inferior'dan, Torakal Özofagus A. Tiroidea Inferior ve A. Subklavia'dan, Abdominal zofagus ise A. Gastrika ve A. Frenika'dan beslenir. VENLER: Özofagus venleri bilhassa portal hipertansiyon neticesinde meydana gelen ve öldürücü kanamalara sebebiyet veren varisler dolayısıyla büyük bir ehemminyet taşırlar. Özofagusun alt 1/3 kısmının venleri V. Gastrika Sinistra yoluyla portal sisteme dökülürken orta ve üst kısmının venleri A. Azigos ve Hemiazigos vasıtasıyla, V. Kava Superior'a boşalırlar. Bu iki sistem arasında özofagus civarının içinde normal olarak sayısız incecik anastomozlar mevcuttur. Bu suretle özofagus venleri tabii halde bir Portokaval anastomoz pleksusu teşkil ederler. İster sirozda olduğu gibi intrahepatik blok, ister porto trombozunda olmak üzere ekstrahepatik bir blok olsun, herhangi bir sebeple portal kan karaciğerden geçip V. Hepatika vasıtasıyla V. Kava Inferiora dökülemeyince portal hipertansiyon tablosu teessüs edebilir ve portal sistemde sıkışıp kalan kan kendisine başka yollar arar. Sonuçta Özofagus varisleri oluşur. Özofagus varisleri kadianın altından başlayarak tedricen incelemek suretiyle özofagusun orta darlığına kadar uzanırlar. Fakat çok defa bütün özofagusu işgal eden varisler de görmek kabildir. ÖZOFAGUS ANATOMİK DARLIKLARI: 1. Üst darlık (Krikoid darlığı). 2. Orta darlık (Aortanın ve biraz daha aşağıdan geçen sol bronkusun meydana getidikleri darlık). 3. Alt darlık (Hiatus darlığı). ANOMALİLER: Özofagusun doğmalık şekil bozuklukları: 1. Organın tam yokluğu, 2. Atrezi, 3. Kısmen yokluğu 4. Kısa özofagus, 5. Divertikül 6. Disfaji lusoria.

Türk Otolarengoloji Arşivi 23 (Supl.) /48-49

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale