Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Özofagus ve Hava Yolu Yabancı Cisimleri
 

Özofagus ve Hava Yolu Yabancı Cisimleri

Özşahinoğlu C., Canbolat İ., Kıroğlu F., Çetik F.

Bu yazı 17 sayfa, 7 resim, 11 tablo ve 12 kaynaktan oluşmuştur. MATERYEL VE METOD Haziran 1973 ile Nisan 1980 tarihleri arasında kliğimize başvuran 312 hava yolu ve 175 özofagus yabancı cismi olgusuna müdahale edildi. Olgular aşağıdaki sınıflandırmaya tabi tutularak incelendi. a) Yaş, cins, b) Ailenin sosyo-ekonomik durumu, c) Yabancı cisim yutma veya aspire etme anında septomlar ortaya çıkacak ya da tanı konana kadar geçen süre, d) Olgunun yakısı, e) Fizik muayene ve radoyolojik olgular, f) Uygulanan cerrahi yöntem, g) Çıkarılan yabancı cisim ve yeri, h) Komplikasyonlar Hava yolu yabıncı cisimlerinin bir erişkin olgu hariç hepsinde genel anestezi uygulanmıştır. Özefagus yabancı cismi olgularında çocuklarda genel ve erişkinlerde lokal anestezi tercih edilmiştir. BULGULAR: A- Özefagus yabancı cisimleri: En küçüğü 6 aylık, en büyüğü 70 yaşında olan 175 olgumuzun 108'i erkek, 67'si kadındır. (% 70 olgu 2-5 yaş gruplarında toplanmaktadır) Yutma güçlüğü (54 olguda % 30), kusma (47 olguda % 27) veya her ikisi birden (46 olguda % 26) en önemli ilk başvuru yakıları idi. Diğer iki başvuru yakıları ağrı ve yutma güçlüğü (9 olgu), öksürük ve kusma (7 olgu) idi. 12 olgu ise yakı vermiyordu. Radyolojik incelemede 150 olguda (% 85) radyoopak yabacı cisim imajı görülmekte idi. 25 olguda ise (% 15) yabancı cisim imajı görülmedi. B- Hava yolu yabancı cisimleri: 312 olgunun 178'i erkek (% 56), 134'ü kadın (% 36), en çok görüldüğü yaşı 2-5 yaşları (218 olgu % 69.5) ve en genci 3 aylık, en yaşlısı 70 yaşında idi. Çıkarılan yabancı cisimler arasında ilk sırayı 180 olgu ile (% 58) karpuz çekirdeği almaktadır. Yabancı cisimlerin 8'i hariç tümü organik, 52'si hariç diğerleri bitkisel kökenli idi. Yabancı cisim öyküsü olmayan, hemoptizi ve dispne yakıları ile başvuran bir olgudan canlı sülük çıkarıldı. Olgularımızın göze çarpan bir özelliği, özefagus yabancı cisimlerinin daha erken başvurmasıdır. İki gün başvuran oranı özefagus yabancı cisimlerinde % 65, hava yolu yabancı cisimlerinde % 46'dır. Bunun bir nedeni yabancı cisim aspirasyonu yönünden deneyimi olmayan hekimlerimizin akciğer enfeksiyonu tanısı ile hastayı oyalamaları olabilir. Diğer yönden hekime başvuru çabukluğu, acil durum kavramının bir kıstası olarak düşünülürse bölge halkının asıl olanın ne olduğu hakkında yanlış yargılara sahip oduğu ortaya çıkmaktadır. Sağ ana bronş % 45 oran ile yabancı cismin en sık oturduğu yer olarak görülmektedir. Bunu % 30 ile trekea izlemektedir. Sağ ana bronşun sola göre geniş çaplı, daha kısa ve dik olması bunu açıklamaktadır. Bu oran bir yayında % 70'e kadar çıkmaktadır, nedeni, bu seride çoğunlukla aspire edilen yabancı cismin (kavun çekirdeği) bronşlara kolayca inecek kadar küçük ve kaygan olmasıdır. Diğer bir yayında çocuklarda yabancı cismin sol ana bronşa daha fazla kaçtığı görülmüş, neden ise çocukların genellikle yatarken ve sağ elini kullanarak aspire ettiği, bu pozisyonda her nasılsa sol ana bronşun trakea ile yaptığı açının düzleştiği şeklinde açıklanmıştır. Yabancı cisimlerin çıkarılmasında, özellikle çocuklarda genel anestezi tercih edilmelidir. 175 özefagus yabancı cisim olgumuzun 166'sında entübasyonlu genel anestezi uygulanmıştır. Hava yolu yabancı cisimlerin 1 erişkin hasta hariç tümünde genel anestezi verilmiştir. Bu yolu daha az tercih eden bazı kliniklerde % 9.6 gibi yüksek komplikasyon ve ölüm oranı rapor edilmiştir. Yabancı cisim olgularımızdan bir tanesi özefagustan kemik çıkartıldıktan sonra postoperatif 2. gün mediastinitis nedeni ile exitus oldu. Hava yolu yabancı cismi olgularımızdan 20 tanesinde postoperatif O2 ve soğuk buhar vermek gereği doğdu, 2'sinde ise trakeostomi sonu pnömotoraks oluştu.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/ 56-57

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale