Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Akustik Nörinomun Teşhisinde Bilgisayarlı Beyin Tomografisinin Yeri
 

Akustik Nörinomun Teşhisinde Bilgisayarlı Beyin Tomografisinin Yeri

Katırcıoğlu S., Delioğlu K., Değer K., Özden B., Orhan C.

16 kaynaklı ve sekiz sayfadan oluşan bu tebliğimizde acustic nöronomların semptom ve bulgularından, diğer tanı metotlarından kısaca bahsederek özelilkle bilgisayarlı beyin tomografisinin erken tanıdaki yerini vurgulamak istiyoruz. Tüm intrakranial tümörlerin % 8-10'unu, Ponto-serebellar açı tömürlerinin ise % 70 kadarını teşkil eden akustik nöronomlara tanı konulabilmesi, konuyla yakından ilgilenen KBB ve Nöroşirürji uzmanlarını 1970'li yıllara kadar ilgilendiren büyük bir sorun olmuştur.Bilgisayarlı tomografinin klinik uygulamaya sokulmasından sonra, özel tekniklerdinde yardımı ile, henüz akustik kanal içerisinde ve oldukça küçük boyutlarda iken teşhis edilebilmesi mümkün olmuştur. Akustik nörinonomları gelişim sırasında ortaya çıkan değişik belirtilere göre dört devrede incelemek mümkündür. 1. Devre: Yalnız 8. Kranial sinirin tutulduğu devre. 2. 5. Ve 7. sinirlerin tutulmasına bağlı belirtilerin ortaya çıktığı safha. 3. Serebellar sendrom devresi. 4. KIBAS devresi. Direkt Radiolojik Bulgular: - Driekt kranium grafisi, - Özel pozisyonlu direkt kranium grafileri, - Odiometri, - Vestibüler test, - Sintigrafi, - Posterior fossa miyelografisi, - Pnömoansefalografi, - Anjiografi, - Bilgisayarlı Beyin Tomografisi: House tarafından meatus acusticus internusea ulaşmak için bulunan trans temporal yeni ulaşım yolundan sonra acustic nörinomların ve kanal içindeki hemanjiom gibi diğer selim tümörlerin erken tanısı çok daha büyük bir önem kazanmıştır, çünkü bu metot yardımı ile arka kafa çukurundan girmeksizin, geniş bir harabiyet meydana getirmeksizin, mikroşirürjik olarak meatus acusticus internusa ulaşılmakta ve bu suretle de tümörün kolaylıkla ekstrikpasponu mümkün olmaktadır. Kompüter tomografi teşhis bakımından evvelce uygulanmakta olan, kontrast madde ile sağlanan sisternografiden, pnömoensefalografi ve vertebro-baziler dolaşım anjiografisinden daha kesin teşhis metodudur. Bilgisayarlı tomografide kranial onstrüksiyonlarla petroz piramiddeki hiperostoz ya da demiyelinizasyon gösterilebilir. Acustic nörinomda kompüter tomografi tetkikileri kontrast madde enjeksiyonundan evvel veya sonra yapılır. Enjeksiyondan evvel yapılan tetkiklerde tümör kitlesinin indirekt bulguları görülür. Genellikle tümörün kendisi bu tetkikle görülmez, ancak enjeksiyondan sonra gerçek tümör görülebilir.Büyük lezyonlarda tümörün merkezinde kistik degenerasyon olacağından kompüter tomografi daha ziyade orta ve çok büyük olmayan tümörlerde uygundur. Tümörün yayılması ve lokalizasyonu çok iyi görülür. 1-2 cm çapından küçük tümörlerde 1 cm'lik axiyel tomografi kesitleri uygun değildir. Ancak 5 mm'lik axiyel koronal kesitleri uygulamakla 8 mm çapındaki tümörler görülebilir. Bundan daha küçük tümörlerde ise komputer tomografi uygun tanı metodu değildir. Bir seneden daha az bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi Nöroradioloji departmanında hizmete giren bilgisayarlı tomografi cihazı ile KBB kliniğimize baş vuran ve odio-vestibüler tetkiklerde akustik nöronomadan şüphe edilen ve Nöroşirürji departmanına başvuran klinik bulguları uyan toplam yedi vakasının beş tanesi Tıp Fakültemiz Nöroşirürji departmanında amelyat edildi. Ameliyat bulgusu ve patoloji tetkikleri akustik nörinomayı doğruladı. Diğer iki vaka yurt dışına amelyata gitti.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22(Supl)/94-95

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale