Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Baş Bölgesi Ağrılarında Tanı
 

Baş Bölgesi Ağrılarında Tanı

Dündar A., Özçelik F.

Bu tebliğin aslı 18 sayfa ve 15 kaynaktan oluşmaktadır. BAŞ AĞRILARININ SINIFLANDIRILMASI Vasküler Müsküler ve Psikolojenik Trasiyon ve Enflamatuvar A. Migren A. Servikal osteoart A. İntrakranial kitle B. Histamin baş ağrısı B. Kronik myozitis B. KBB, Göz ve Diş Hast. C. Toksik vasküler C. Depresyon ve konversiyon C. Enfeksiyonlar D. Hipertansif reaksiyonu D. Arterit Ve Flebit D. Posttravmatik E. Nevraljiler KAFATASINDA AĞRIYA DUYARLI DOKULAR: İntrakranial Duyarlı: 1- Büyük ven sinüsleri, 2- Bunların aff. venler arterleri, 3- Beyin kaidesi arterleri, 4- Arterler çevresindeki dura mater. İntrakranial Duyarsız: 1- Diploik emissarium venleri, 2- Beyin pa., 3- Ura, pia araknoidin büyük bir kısmı, 4- Koroid pleksus. E strakranial Duyarlı: 1- Kafatasını örten dokuların tamamı. Ekstrakranial Duyarsız: 1- Kafatası (Periost hariç). Duyarlı Sinirler: 1- Trigeminus, 2- Fasialis, 3- Vagus, 4- Glossofarengeus, 5- 2 ve 3. Servikal sinirler. BAŞ AĞRISINDA ANEMNEZ 1. Varolan baş ağrısının sayısı ve tipi, 2. Baş ağrısının başlama koşulları ve yaşı, 3. Ailesel öykü, 4. Ağrının özellikleri, a) Lokalizasyon, b) Atakların sıklığı, c) Ağrının süresi, d) Ağrının tanımı, e) Atakların başlama zamanı, 5. Prodromal semptomlar, 6. Baş ağrısıyla birlikte bulunan semptomlar, a) Sistemik, b) Nörolojik, 7. Baş ağrısını artırıcı faktörler, 8. Emosyonel faktörler, 9. Tıbbi öykü, a) Geçmiş hastalıklar, b) Birlikte olan hastalıklar, c) Travma, d) Operasyonlar, 10. Allerjiler, 11. Tedaviye cevap, a) Geçmişte, b) Halen. FİZİK MUAYENE: Ayrıntılı bir anamnezden sonra fizik muayene yapılır. Örneğin bir kan basıncı ölçümü, bir ateş ölçümü nedeni ortaya çıkabilir. Bir nörolojik defisitin bulunması ise tanıyı yönlendirmede çok önemlidir. KBB hekimi açısından da baş ağrısı nedeni olabilecek sinüzit, otitis media, otit ekstern, septum eğrilikleri fizik muayene ile ortaya çıkarılır. - LABORATUVAR VE NÖROLOJİK TESTLER DE YAPILMAKTADIR. BAŞ AĞRISINDA YAPILACAK İŞLEMLER AŞAMALAR ANA NEDENLER I. AŞAMA Hikaye...................................... : Vasküler, psikolojenik ve müsküler baş ağrısı. Fizik ve nörolojik muayene........ : Traksiyon ve enflamatuvar baş ağrıları. II. AŞAMA Tam kan sayımı......................... : Anemi, lösemi. Sedimantasyon.......................... : Temporal arterit. Serolojik testler.......................... : Menengovasküler sifiliz. Açlık kan şekeri......................... : Hipoglisemi. Tam idrar analizi......................... : Kronik üriner enfeksiyonlar. EKG........................................... : Aritmiler, trombozlar. Akciğer grafisi............................. : Enfeksiyon, tümör. Kraniografi.................................. : Tümör metastazları, multipl myeloma, Paget hastalığı. III. AŞAMA BBT ve sintigrafi......................... : İntrakranial lezyonlar ( tümör, kanama, vasküler malformasyonlar). EEG........................................... : Subklinik epilepsi, fizyolojik serebral aktivite. Sinüs grafileri.............................. : Sinüzit. Serv. Vert. Grafileri..................... : Servikal spondilozis. Ruhsal Muayene........................ : Depresyon, kişilik bozuklukları. IV. AŞAMA Lomber ponksiyon..................... : Subdural hematom, beyin apsesi, menenjit, ansefalit, nörosifiliz, vasküler malformasyonlar. Karotik anjiyo............................. : Anevrizma tümör, vasküler malformasyonlar. Pnömoensefalografi................... : Posterior fosso ve ventrikül lezyonları. Ventrikülografi............................ : Optik disk ödeminde.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/128-130

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale