Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Nazal Valve Sorunu ve Rinomanometre
 

Nazal Valve Sorunu ve Rinomanometre

Özşahinoğlu C., Akçalı Ç.

Bu bildirinin aslı 12 sayfa, 6 fotoğraf, 1 tablo ve 14 kaynaktan oluşmaktadır. MATERYAL VE METOD: Bu çalışma Çukurova Üinversite Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Kliniğinde 1979-1981 yılları arasında nazal obstrüksiyon nedeni ile başvuran hastalardan seçilen 24 hasta üzerinde yapılmıştır. Seçim, hastalarda cinse ve yaş ayırımı gözetmeden yapılmış ve materyalimizi nazal obsrüksiyona ilaveten nazal valv bölgesinde anormal görünümler saptadığımız hastalar oluşuturmuştur. Hastaların 15'i erkek, 9'u kadın ve en küçüğü 16, en büyüğü 2 yaşında olup yaş ortalaması 24'tür. Nazal obstrüksiyon vakasıyla polikliniğimize başvuran hastalara rutin KBB muayenesi ile birlikte nazal spekülüm kullanarak ve kullanmayarak anterior rinoskopi yapılmıştır. Ayrıca tüm olgulara rinomanometrik ölçüm yapılmıştır. (Cottle, PF 2001 Modeli Anterior Rinomanometre) BULGULAR 24 hastanın rinomanometrik ölçümünde valv sorunu olan taraf burun inspiryum basıncı ortalaması 16.2±3.3 mm H2O, ekspiryum basıncı ortalaması 11.3±2.2 mm H2O olarak saptanmıştır. Driğer taraf burun inspiryum basıncı ortalaması 12.4±3,4 mm H2O ekspiryum basıncı ortalaması 9.3 ± 2.6 mm H2Oekspiryum basıncı ortalaması 9.3 ± 2.6 mm H2O değerlerinde saptanmıştır. Hava akımı ölçümünde 24 hastanın valv sorunu olan taraf burun ortalaması 265±48.3 ml bulunmuştur. Diğer taraf inspiryum hava akımı ortalaması 352±54.7 ml saptanmıştır. 2, 4, 6, 8 litre/dk kapasiteli zorlu solunumda inspiryum ekspiryumda 3 hastada litre/dk kapasitenin artımıyla birlikte burun inspiryum basıncının arttığı ve 8 lt/dk'da 100 mm H2O'yu bulduğu saptanmıştır. 8 hastada zorlu solunum tüm kapasitelerinde maksimum basınç 100 mm H2O olduğu gözlenmiştir. Geri kalan 13 hastada ise 2, 4, 6, 8 lt/dk kapasiteli solunumda, burun basıncında irregülerite olduğu dikkati çekmiştir. SONUÇ: Nazal valv sorunu olan hastalarda, patolojinin değerlendirilmesi bazen rinoskopik yöntemlerle mümkün olabilir. Ancak valv sorununun objektif verilerle değerlendirilmesi ve bu sorunun doğurduğu semptomların kantitatif ölçümü rinomanometrik çalışmalarla saptanabilir. Ayrıca rinomanometrik çalışma, ameliyat sonrası cerrahi yöntemin başarı derecesini objektif olarak saptamak yönünde faydalı sonuçlar doğurabilir. Valv sorunu olan tarafta burun inspiryum ve ekspiryum basıncının (burun direnci) artmış olması, litre kapasiteli zorlu solunumda amplitüdde artma ve basınç eğrilerinin irregüler bir düzelme göstermesi, valv sorununun değerlendirilmesinde objektif tanı yöntemi olarak kabul edilebilir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/136

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale