Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Burun Hemodinamiğinin İncelenmesinde Reorinografinin Kullanım Olasılığı
 

Burun Hemodinamiğinin İncelenmesinde Reorinografinin Kullanım Olasılığı

Hızalan İ.

Bu bildirinin aslı 23 sayfa olup 5 fotoğraf, 6 şekil, 3 tablo ve 32 kaynaktan oluşmaktadır. Reografi, dokudaki kan dolaşımı özelliklerine ve değişmelerine bağlı olan elektriksel direnç değişmelerini kaydetme yöntemidir. Elektriksel pletizmagrafi veya impedans pletizmografi adları ile de anılır. Iki elektrod arasında kalan anatomik sahanın direncinin ve direnç değişikliklerinin Ohm cinsinden ölçülmesi esasına dayanır. Amaç, her kalp atımı ile dokuya eklenen kan akımını ölçmektir. GEREÇ VE YÖNTEM Bu çalışmanın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Birimi polikliniğine çeşitli nedenlerle başvuran hastalar ve yakın çevremizde gönüllü kişiler üzerinde yapılmıştır. İncelemeye alınan olgu sayısı 50'dir. Bunlardan 21'i kadın, 29'u erkek olup yaşları 18-67 arasındadır. Hasta muayene fotöyüne alındı. Oturur durumda pozisyonlandırılarak sakin durması, düzenli bir şekilde ağızdan soluk alıp vermesi ve kayıt sırasında yutkunmaması öğretildi. Hafif karartılmış ve sessiz muayene odasında ölçümden önce 10 dakika dinlendirildi. Reorinografi uygulaması için geliştirilen iki çift elektrod, özel taşıyıcı ile birlikte direkt görüş altında iki burun boşluğuna sokularak her iki alt konkanın medial yüzlerine, konkaların ön kenarlarından 0.5-1 cm uzaklıkta yerleştirildi.Elektrodların temas yüzeyinin alt konka yüzeyine tam ve düzgün oturması sağlandı. Elektrod, ölçümün dikey yönde yapılmasını sağlayacak şekilde yerleştirildi ve özel taşıyıcısının yaptığı bası ile yerinde sabit tutuldu. Çalışmamızda ölçümler için Siemens 933 model iki kanallı reograf kullanılmıştır. Kayıt için üç kanallı Siemens Cardiostat 3T ve gözlem için Siemens Ossiloskop, reograf ile seri bağlanmışlardır. BULGULAR: a- Direnç (R-Ohm) yönünden, tüm olgulardaki ortalama direnç 11.54±12.17 Ohm, her olgudaki sağ ve sol taraf direnç farklarının ortalaması 1.41±2.01 Ohm'dur. b- Amplitüd (A-mm) yönünden, tüm olgulardaki ortalama 7.41±4.00 mm, her olgudaki sağ ve sol taraf amplitüd farklarının ortalaması 1.31±0.72 mm'dir. c- Reografik katsayı (% Rk) nın olgularımızdaki değerleri incelendiğinde, ortalama değerin % 1.31 olduğu görülmektedir. Her olgudaki sağ ve sol taraf arasındaki katsayı farkı ortalama % 0.48'dir. Elde edilen reorinogramlar süre verileri yönünden incelendiğinde çıkan eğrinin (a) ortalama değerinin 5.19 % 1.49 mm, dalga süresinin (L) ortalama değerinin 18.29±2.42 mm ve çıkan eğrinin amplitüde oranınn (a/A) ortalama değerinin 0.70 olduğu hesaplanabilmektedir. Elde edilen reorinogralar kalite verileri yönünden incelendiğinde sivri dalga ve sivri tepe şekillerinin reorinogramlarda genel olarak görülme sıklığı % 50'nin üzerinde bulunmaktadır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/137-138

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale