1987

1. Kulak-Burun-Boğaz Hekimliğinde Glukokortikoidlerin Yeri
2. Otojen Beyin Abseleri
3. Allerjik Rinit
4. Nasal Schwannoma (Neurilemmoma)
5. Larenksin Ekstramedüller Plazmositomu
6. Nazofarenks Karsinomlarında Kullanılan Değişik Evrelendirmeler
7. Seröz Otitis Mediada Serum ve Effüzyon Sıvısında İmmünoglobulin E Tayini
8. Vantilasyon Tübünün Fonksiyonunun Araştırılması
9. Tedaviye Dirençli Orta Kulak Effüzyonlarında Cerrahi Tedavi
10. Kronik Suppuratif Otitis Media Bakteriolojisi
11. Kronik Süppüratif Otitis Media’da Medikal Tedavi
12. Kolesteatom Cerrahisi
13. Seröz Otitlerin Tripsin Fermenti ile Tedavisi
14. Evidman + Timpanoplasti Ameliyatlarında Uyguladığımız Teknik (28 Vakanın 31 Kulağında Yapılan Bir Araştırma)
15. Timpanoplastide Arka Duvar Rekonstrüksiyonu ve Kavite Obliterasyonu
16. Ventilasyon Tüplerinin Komplikasyonları
17. Foot-Plate’in Cerrahi Önemi
18. Çocuklarda Timpanoplasti
19. Çocuklarda Uygulanan Elektrokokleografi’de Anestezi Sorunu
20. Pedo-Odiyolojide Train Show’un Değeri (30 Vaka Üzerinde Elektrokokleografi ile Karşılaştırmalı Bir Araştırma)
21. İzmir Şehrinin Gürültü Kirlililiğinin Bölgesel Olarak Değerlendirilmesi
22. Weber Testi’nin Klinik Değeri
23. Kekemeliğin Oluşmasında Çevre ve Psişik Faktörlerin Rolü Kliniğimizdeki Yaklaşım Metodları
24. Dünyada ve Türkiye’de Odyoloji
25. İşitme Kayıplı Çocukların Odyoloji Ünitelerine Havalesindeki Gecikme
26. İşitmeyen-Konuşmayan Çocuklar ve Eğitimleri Hakkında Yaptığımız Çalışmalar ile Sorunlar Hakkında Görüşlerimiz
27. İşitme Aygıtı Uygulama Yöntemi
28. Baş-Boyunda Tanısı Sorun Olan Malign Granülomalar Hakkında
29. Otojen Cerebellum Abseleri
Otogenic Cerebellar Abcesses
30. Kompüterize sistemle İn-Situ Kazanç Ölçümünün İşitme Aleti Seçimindeki Yeri (Preliminer Rapor)
31. İşitme Cihazı Kullanımının, İşitme Eşikleri ve Konuşmayı Ayırtetme Üzerine Etkileri
32. Binaural ve Monaural İşitme Cihazlarının Lokalizasyon, Ayırdetme ve Ses Kalitesi Üzerine Etkisi
33. Isı Yalıtımında Kullanılan Yapı Malzemelerinin Ses Maskeleme Açısından Değerlendirilmesi...
34. Tükrük Bezi Tümörleri
35. Parotis Bezi Kitlelerinde Parotis Salgısında Prostaglandin Benzeri Aktivite Düzeylerinin Tayini
36. Retroaurikuler Bölgeden Gelişen Mikst Tümör Vakası
37. Tükrük Bezlerinde Multiple Lokalizasyon Gösteren Hemanjioma Vakası
38. Normal Gebelik Sırasında Parotis Bezi Salgısındaki Akım Hızı ve Elektrolit Değişiklikleri
39. Parotis ve Submandibular Gland Patolojilerinin Tanısında Floroskopik Sialografinin Yeri
40. İmmünolojik Yönden Defektli Bir Diabetes Mellitus Vakasında Sinoorbital Mukormikozisin.....
41. Sinüzit Komplikasyonları
42. Maksillo Fasial Fraktürlerde Apertura Pyriformis Traksiyonu
43. Maksilla Kırıklarında İnternal Fiksasyon
44. Gaint Orta-Hat Kisti
45. Maksilla Arka Duvar Tümörlerinde Teşhis ve Tedavi Sorunları
46. Lethal Midline Granuloma
47. Ecbalium Elatorium Adlı Maddenin Burun ve Sinüs Mukozası (16 tavşan üzerinde yapılan eksperimental bir çalışma)
48. Değişik Burun Damlalarının Burun Mukozası Üzerine Etkileri (Tavşanlar ve insanlar üzerinde yapılan bir araştırma)
49. Kulak-Burun-Boğaz Açısından Adli Tip
50. Ülkemizde KBB Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Sorunları
51. Orta Kulak Glue’larının Tedavisinde Pozitif-Basınç Yönteminin Araştırılması
52. Kronik Otitis Media Cerrahisi ve Sonuçları
53. Akut Otitis Medialı Çocuklaırda Orta Kulak ve Nazofarinks’in Bakteriyolojik İncelenmesi
54. Ankara İli ve Çevresinde Okul Dönemi Çocuklarında Orta Kulak Hastalıkları İnsidansı
55. İzmir’in Gecekondu Bölgesinde Bulunan İlkokullarda Yapılan Rutin KBB ve Odiometrik Tarama Sonuçlarının Sunulması
56. Operasyon Mikroskobu İle Fotografi
57. Şaşılık ve Nistagmus Cerrahisinde Elektronistagmografinin Değeri (20 vaka üzerinde bir çalışma)
58. Aydınlıkevler İşitme Özülüler Okulunda Odyolojik İnceleme
59. Yüksek Isı ve Nemin Dış Kulak Yolu Florası Üzerine Etkileri
60. Konjenital Kulak Atrezileri
61. Goldenhar Sendromu (Oculoauriculovertabral Displazi)
62. Bir Vaka Nedeniyle Hipofarinks Karsinomları (Postkrikoid Ca)
63. Bir Olgu Sebebiyle Larinsin Nörojenik Tümörleri
64. Servikal Karotis İnterna Anevrizması
65. Pendred Sendromu
66. Konjenital Atrezilerde Cerrahi Tedavi
67. İntraoral Malign Tümörlerde Cerrahi Endikasyon ve Sonuçları
68. Larenks Kanseri Etyolojisinde Kişisel ve Bölgesel Faktörler
69. Farenks Arka ve Yan Çeper Rekonstrüksiyonunda Müskülokütane Lambo Tekniği
70. Larenksin Lokalize Bir Granüllü Hücreli Myoblastom Vakası
71. Larengeal Leiomyoma (= Leiomyoblastoma)
72. Baş-Boyun Malign Lenfomaları
73. Baş-Boyun Hamartomaları
74. Larinks Kistleri
75. KBB Alanında Terapötik Angiografi Uygulanması
76. Bebek Ani Ölümleri Etyopatojenizende Temporal Kemik Anatomopatolojik Tetkikinin Yeri
77. Pterigopalatin Fossada Yerleşmiş Bir Kist Hidatik Olgusu
78. Kadınlarda Ovülatuar Siklus İçerisinde Meydana Gelen Melodik İndeks Değişiklikleri (30 olgu üzerinde sonograf 7029 A ...
79. Yabancı Cisimlere Bağlı Osefagus Perforasyonlarında Konservatif Tedavi
80. Baş-Boyun Bölgesi Sarkomları
81. Glomus Jugulare
82. Paraganglioma (Caratid body tümörü)
83. KBB’da Kollajenozlar
84. Koklear İmplantasyonlarda Son Yenilikler
85. Vagal Nörinom
86. Baş-Boyun Bölgesi Adenit Tüberkülozları
87. Mikobakteriel Servikal Lenfadenitler
88. Bursa Yöresinde Larenks Kanserlerinin Topoğrafik Dağılımı
89. Premaksilla Rezeksionunda Parprimam Kapatma
90. Psiko Fonksiyonel Bir Disfoni Olgusuna Yaklaşım
91. Bir Olgu Nedeniyle Brankiyal Kist ve Fistüller
92. Ekstarnal Etmoidektomiler
93. Orta Kulak Mikroşirürjik Eksplorasyonunda Ensizyon ve Chorda Tympani Sorunu
94. Endolenfatik Hidrops’un Ayırıcı Tanısında Statik Akustik İmpedansın Önemi
95. Vertigolu Hastalarda Stapes Refleks Değişiklikleri
96. İç Kulak Tipi İşitme Kayıplarında Ürografin İle Tedavi
97. Meniere Hastalığının Cerrahi Tedavisi
98. Rekonstrüktif Frontal Anterior Larenjektomi
99. Frontal Sinüs Osteomları
100. Frontal Sinüs Patolojilerinde Koronal İnsizyonla Yapılan Osteoplastik Obliteratif Metodun Değeri
101. Derin Boyun Enfeksiyonu ve Facial Paralizi
102. Kronik Otite Bağlı Fasial Paraliziler
103. Eksternal Servikal Özofagotomi
104. Servikal Soliter Nörofibrom
105. Orta Kulak Statik Basınç Değişikliklerinin İşitme Hassasiyeti Üzerine Etkisi
106. Değişik Bir "Crocodile Tears" Sendromu
107. Facial Sinir’in Ekstratemporal Defektlerinde Devamlılığı Sağlamada Ven Grefti Uygulaması
108. Gürültünün Elişlevsel Verim Üzerine Etkisi
109. Akustik Travmanın Meslek, Yaş ve Cinsiyete Göre Dağılımı
110. Gecikmiş Genetik Sağırlık
111. Baş-Boyun Kanseri Cerrahisinde Elektif Boyun Disseksiyonu
112. Bilateral Simultane Boyun Diseksiyonu Komplikasyonları
113. Verrüköz Karsinoma
114. Larinks Tümörlerinde Endolaringeal Cerrahi
115. Vertikal ve Horizonto-Vertikal Hemilarenjektomilerde Tek Seanslı Deri Lambosu
116. Rekonsrüktif Larenjektomi
117. Post-Larenjektomi Farengo-Kütin Fistül Oluşumunda Beslenme Sondasının Rolü
118. Kliniğimizde Ortaya Çıkan Ps. Aeriginosa Olgularına Yaklaşımımız
119. Tonsillektomi Komplikasyonları
120. Aurikülar ve Nazal Rekonstrüksiyonda Komposit Greft Çalışmalarımız
121. Baş-Boyun Bölgesinde Kanser Rezeksiyonu Sonrası Rekonstrüksiyon İle İlgili Bazı Gözlemlerimiz
122. Çenenin Konjenital Füzyonu
123. 1983-1985 Yılları Arasında Kliniğimizde Girişimi Yapılan Baş-Boyun Malign Tümörleri
124. Orta Konka Pyoselleri
125. Baş-Boyun Kanser Cerrahisinde Müskülokütane Lambo ile Dil Rekonstrüksiyon Teknikleri
126. Baş-Boyun Kanser Cerrahisinde Pterygomaksiller Fossa Disseksiyonu, Yeni Bir Teknik Ve Endikasyonları
127. Kısmi Nörolojik Lezyon Husule Getirmiş Servikal Malign Thymoma
128. Lingual Tiroidler
129. Lingual Tiroid Transpozisyonu
130. Farinksin Rekürren Nekrotizan Ülserasyonları
131. Tonsil ve Adenoidlerin Ağırlık-Hacim Yönünden İlişkileri
132. Paranazal Sinüs Tümörlerinin Cerrahi Tedavisinden Aldığımız Sonuçlar
133. Oral Kavite Tümörleri
134. Total Larenjektomi Piyeslerinde Histopatolojik Tetkikler: Parsiyel Larenjektomi Yönünden Yapılan Değerlendirmeler
135. Total Larenjektomi Piyeslerinde Histopatolojik Tetkikler (Yayılma biçimleri)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale