1988

1. Bir Vaka Nedeniyle Hipofarenks Karsinomları (Postkrikoid Ca)
2. Larenks'in Primer Adenokarsinomları
3. Asinüs Hücre Tümörü
4. Parotis Papiller Adenokarsinomu
5. Parotis Bezi Rabdomyosarkomu
6. Kulakta Embryonal Rhabdomyosarkom
7. Primeri Belli Olmayan Servikal Lenf Nodülü Metastazlarında
8. Nevraljik Boğaz ve Başağrılarında Uzun Stiloid Proçesin Rolü (İki Vaka Dolayısıyle)
9. Timpanoplasti Revizyon Ameliyatlarında Kolesteatom ve Lokalizasyonu
10. Alt Dudak Kanserleri
11. Boyun Malign Teratomu
12. Nazofarenks Metastazı Yapmış Bir Hipernefroma Vakası
13. Rinoplasti Konmplikasyonları, Önlemler ve Revizyon
14. Septum Deviasyonu Ameliyatlarında Postoperatif Tespit Yöntemlerinin Karşılaştırılması
15. Kartilajın Biomekanik Davranışı ve Bu Prensiplerin Septoplastiye Uygulanışı
16. Kronik Hipertrofik Rinitlerde Bipolar Submukoz Koterizasyonun Yeri Deneysel Histopatolojik Çalışmaların ve 100 Vaka.....
17. Sfenoid Sinüs Lezyonlarında İntranasal Transseptal Cerrahi Girişim
18. Bölgemizde Otojen İntrakranial Komplikasyonlar
19. Nazal Kavitede Ekstramedüller Soliter Plazmasitom
20. Bir Fibrosementodontom Vakası
21. Baş - Boyun Bölgesinde Çok Odaklı Primer Tümörler
22. Oral Kavite Malign Tümörleri
23. Vertigo Paneli
24. Meniere Hastalığı ve Medikal Tedavisi
25. Burun ve Paranasal Sinüs Tümörlerinde Tedavi Sonuçlarımız
26. Hemi-Larenjektomi Vertikal Total (HVT) ve Larenjektomi Horizontal Vertikal (LHV) Endikasyon ve Sonuçları
27. Supraglottik Larenjektomi-Endikasyon ve Sonuçlar
28. Sublabial Transseptal Trans Sfenoidal Hipofizektomi
29. Larenks ve Trankea Darlıklarında Rekonstrüktif Cerrahi
30. Orta kafa Çukuru Yoluyla Vestibüler Nörektomi
31. Geniş Parsiyel Larenjektomiden Sonra Uyguladığımız Larenks Rekonstrüksiyon Yöntemleri
32. Damak Yarığı Sekelleri Tedavisinde Modifiye Orticochea Yöntemi
33. Kayseri İli Merkez İlk ve Orta Derceli Okul Öğrencilerinde İşitme Kayıplarının Tesbiti ve Etyolojisinin Araştılıması
34. Develi Sağırlar Okulu Öğrencilerindeki İşitme Kayıpları İle Rubella, Sifilis
35. Yarık Damaklı Hastalarda Otoskopik, Odiyolojik ve Akustik Empedans Bulgularının Araştırılması
36. Giant Orta-Hat Kisti
37. Nazal Obstrüksiyonlularda Ağız ve Boğaz Florasında Değişiklikler
38. Effüzyonlu Otitis Medianın Etyopatogenezinde Allerjinin Rolü
39. Travmatik Fasial Paralizide Cerrahi Girişim
40. Tıbbi Tedavi veya Hemodiyaliz Uygulanan Kronik Böbrek Hastalarında Vestibüler Bulgular
41. Larenksin Primer Oat-Cell Karsinomu
42. Kronik Orta Kulak İltihabı Olan Hastaların Nazofarenks ve Orta Kulak Mikroflorasının İncelenmesi
43. Baş Boyun Bölgesinde Çok Odaklı Primer Tümörler
44. Ventilasyon Tüpünün Fonksiyonunun Araştırılması
45. Total Larenjektomide Trakeo-Farangeal Fonatuar Şant
46. Baş-Boyun Kanserli Hastalarda Tedavi Öncesi ve Sonrası Serum İmmünoglobülin _A _M ve G Değerleri
47. Seröz Otitis Media Tanısında Tympanometrinin Değeri
48. Larenks Kanserleri Üzerine Klinik Araştırma
49. Pyomyositis
50. Üst Çene Miksoması
51. Larenkste Antirior Kommissur Yapışmalarının (Weblerinin) Endolarengeal Cerrahi Yöntemi ile Düzeltilmesi
52. Bilateral Kord Vokal Raralizilerinde Endolarengeal Aritenoidektomi ve Submüköz Parsiel Kordektomi
53. Ventilasyon Tüplerinin Takibinde Elde Edilen Sonuçlar
54. Compiture Tomographinin Kulak-Burun-Boğaz Sahasında Kullanımı
55. Periferik Fasial Paralizilerde Cerrahi Tedavinin Değeri
56. Eskişehir (Mihallıççık) Asbest Bölgesinde Yaşayan Asbestosisli Vakalarda KBB Yönünden Araştırma
57. Orta Kulak Mikro Cerrahisinde Kanama
58. Burun ve Sinüs Kökenli Ağrılar
59. KBB’de İnatçı Ağrılar ve Çözümleri
60. Hiperplastik ve Yumuşak Doku Reaksiyonları
61. Paraziter Hastalıklarda Stomatolojik Bulgular
62. Dudak ve Ağız İçi Kanserleri
63. Tümör Dışı Hastalıkları
64. Urbach-Wiethe Sendromu (Lipoid Proteinosis)
65. Objektif Tinnitus
66. Servikal Kasılım Orijinli Ağrılar
67. Erişkin Kronik Baş Ağrısı Tanısına Yardımcı Bilgisayar Programı
68. Tonsillektomi Sonrası Ekstübasyon ile Birlikte Sıklıkla Görülen Öksürük ve
69. Çocukluk Çağı Yabancı Cisimleri
Foreign Bodies in Childhood
70. Çocuklarda Laringotrakeobronşial Yabancı Cisimler
71. Nazofarenks Anjiofibromunda Tedavi Yaklaşımı
72. Hipotimpanumu Kaplayan Aberan Bulbus Jugulare
73. Superior Orbital Fissür Sendromu
74. Epistaksis Tedavi Yöntemlerimiz
75. Trakeostomide Kanama
76. KBB Kliniklerinde Hastalıkların ve Müdahalelerin Standarizasyonu Sınıflanması ve Kodlanması
77. Yeni Dosyalama ve Arşiv Sistemi, Arşivlerde Bilgisayar Kullanımı
78. Çocuk Fasyal Paralizileri
79. Klinik ve Histopatolojik Sonuçlara Göre Kronik Süppüratif Otitis Medialarda Lokal Antibiyotik UygulanımınYeri
80. Effüzyonlu Otitis Media Tedavisinde Cerrahinin Yeri
81. Maksillada Agresif Fibrom
82. Çocuk Sinüzitleri
83. Pterygopalatin Bölgeye Taranspalatal ve Taransantral Kombine Varış: Geniş Bir Angiofibromda Uyguladığımız Cerrahi......
84. Paraganglioma (Carotid Body Tümörü)
85. Otaljiler Arasında Ayırıcı Tanı
86. Eagle Sendromu (Stiloid Proçes Elangasyonu)
87. Sekonder Otaljiler (Bir Olgu Nedeniyle)
88. Özelliği Olan ve Geniş Rezeksiyon Yapılan Burun ve Paranasal Sinüs Tümörleri
89. Tekrarlayıcı Parotitis
90. Ramsey Hunt Sendromu (Geniculate Ganglion Sendromu, Herpes Zoster Otikus, Geniculate Herpes,.......
91. Otomycosis Tedavisi
92. Halotan Anestezisi Altında Stapes Refleks Eşiği Ölçümlerindeki Değişiklikler
93. Baş-Boyun Kitleleri: 125 Olguluk Bir Serinin Değerlendirilmesi
94. Larenks Kanserlerinin Biopsi Materyalinde Stromal Reaksiyonunu Histopatolojik Olarak Araş. Ve Prognoza Etkisi
95. Papiller Tiroid Karsinomu ve Boyun Metastazı
96. Intranazal Tümörlerin (Trans Sublabial) Degloving Metodu ile Çıkarılması
97. Travmatik Zar Perforasyonları
98. Lethal Midline Granülom (Malign Midline Retikülozis)
99. Kronik Kolestereatomalı Otitlerin Cerrahi Tedavisinde Komposit Greft Kullanımı
100. Üç Olgu Nedeniyle Waardenburg Sendromu
101. Rekkürren Aftöz Stomatit; Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuar Bulguları
102. Pemfigus Vulgaris’in Ağızdaki Belirtileri
103. Otolarengolojide AIDS
104. Rekürren Aftöz Stomatitte Serum İmmunoglobulin Düzeyleri
105. Herpangina
106. Mandibula Fraktürlerinin Tedavisinde İntermaksiller Fiksasyonun Önemi
107. Tonsil Enfeksiyonuna Bağlı Stiloid Proçes Nekrozu

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale