1989

1. Sağır ve Dilsizlerde Vestibüler Fonksiyon
2. Karotid Cisim Tümörü
Carotid Body Tumor
3. Temporal Kemikte Konjenital Kolesteatoma (Bir Vaka Münasebetiyle)
4. Larenks’in Primer Oat Cell Karsinomu (Işık ve Elektron Mikroskopik İnceleme)
5. A. Carotis Externa Ligatürü Gerektiren Bir Nazofarenks Anjiofibrom Olgusu
6. Bir Dokuma Fabrikasında Çalışan 394 İşçinin Odyolojik Test Neticelerinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of Audiologic Test Results of The 394 Weaving Factory Workers
7. Açık Açılı Glokomlu Hastalarda Kokleo-Vestibüler Fonksiyonlar
Cocheo-vestibular Functions in Open Angle Glaucoma
8. Dış Kulak Yolu Buşonlarının Nativ Preparatlarında Mikoz Aranması
Research For Mycosis Over the Native Preperations of the Auditiva Externa Cerumens
9. Konjenital Aural Atreziler
10. Otitis Eksternalı Olgularda Etyolojik Faktörler ve Bakteriyolojik Tanı
11. Kulak ve Kulak Dışı Enfeksiyonlarda Pseudomonas Aeruginosa
Pseudomonas Aeruginosa in Otogenic and Non-Otogenic Infections
12. Orijinal Bir Olgu Nedeni İle Inverted Papillomlara Genel Bakış
13. Burun Solunumunu Engelleyen Dar Nareslerde Endonazal Z Plasti Tekniği
Z Plasty in the Narrow Naresses Obstructing Nasal Respiration
14. Maxiller Sinüste Yabancı Cisim Granülomu
Foreign Bady Granulamain the Maxillary Sinus
15. Maksiller Sinüs Tümörlerine Yaklaşım ve Bir Olgu Nedeniyle Epitez Uygulaması
Approach to the Tumors of the Maxillary Sinus and the Epithez Procedure in our Clinic on one Event
16. Dorsum Nasi Deformitelerinde Uygulanan İmplantlar
Implants, Application for Dorsum Nasi Deformities
17. Ön Tanısı Kronik Maksiller Sinüzit Olan Hastalarda Lavaj-Sitolojisi Yöntemi İle Malign Tümör Olasılığının Tespiti
Diagnasis of Malgnant Tumors by Cytologic Examination of the Irrigation Material in Patient Having Cronic Maxillary....
18. Burun, Nasopharenx ve Larynx’te Yabancı Cisimler (Hirudiniasis)
19. Farenks ve Larenks Cerrahisinden Sonra Görülen Paratiroid Disfonksiyonu
Parathyroid Dysfunction Following Surgery of the Pharynx and Larynx
20. Baş Boyun Bölgesi Cerrahi Defektinin Rekonstrüksiyonu
21. Preoperatif Radyoterapinin Hipofarenks Defektleri Rekonstrüksiyonunda Olumsuz Etkileri
Negative Effects of Preoperative Radiotherapy in the Reconstruction of Hypopharynx Defects
22. Mandibula Osteomiyeliti
23. Çocuklarda Sekretuar Otitis Media Etyolojisinde Allerjinin Rolü
24. Gecikmiş Bir Konjenital Kolesteatoma Vakası
25. Bir Olgu Nedeniyle Glomus Jugular Tümörleri
Glomus Jugulare
26. Paranasal Sinüs Hastalıklarının Teşhisinde Radyolojik, Tomografik ve Cerrahi Girişimlerin Mukayesesi
27. Maksilla Kırıklarının İnternal Süspansiyon-Açık Redüksiyon ve Direkt Tespitle Tedavisinde Aldığımız Sonuç:Klinik Çalışma
28. İki Olgu Nedeniyle Parafarengeal Bölgedeki Nörojenik Tümörlerden Schwannoma
Schwannoma, A Neurogenic Tumor of the Parapharyngeal Area Report of Two Cases
29. Hipofarengeal Sinovyal Sarkom
Hypopharyngeal Synovial Sarcoma
30. İdyopatik Tinnitusda “TENS” Uygulaması: “Preleminer Rapor”
31. Normal ve İşitme Kayıplı Kişilerde Uyarılmış İşitme Potansiyellerinin Kaydı
Recording of the Auditory Evoked Potentials in Subjects Normal and With Hearing Loss
32. İleri Derecede İşitme Engellilerin Tanısında İmpedans Odiyometrisi ve Bsup’in Yeri
33. Akustik Uzun Süreli Uyarı ile Elde Edilen Stapes Refleks Cevaplarının Gürültüye Bağlı İşitme Kayıplarının Ayırtıcı.....
The Role of the Acustic Reflex on Continual Sound Stimulation in the Differential
34. Orta Kulakta Bir Primer Fibröz Histiositoma Vakası
35. Malign Carotid Body Tümörü
36. Burun ve Paranasal Sinüs Habis Tümörlerinde Cerrahi Tedavi ve Sonuçlarımız
37. Sublabial Transsfenoid Hipofizektomi (35 Olgu Nedeniyle)
38. İntranazal Osteoid Osteoma
39. Burnun Fibröz Papülü (Klinikopatolojik Çalışma)
40. Çocuklarda Kronik Sinüzit Tedavisinde Mikroskopik Antrostomi
41. Total Larenjektomililerde Ağız ve Burun Flora Değişiklikleri
Oral & Nasal Flora Changes in Total Laryngectomy Patients
42. Total Larenjektomiden Sonra Ses Rehabilitasyonu için Fonksiyonel Trakeaözofagal Şant Ameliyatı
43. Hemilarinjektomi Vertikal Total (HVT) ve Larinjektomi Horizonto-Vertikal (LVH) Endikasyon ve Sonuçları
Vertical Hemilaryngectomy (VHL) and Horozionto-Vertical Laryngectomy (HVL): Indications and Results
44. Larinks Tüberkülozu
45. Kulak-Burun ve Boğaz Yaralanmalarının Adli Tıp Açısından İrdelenmesi
46. İki Olgu Nedeniyle Glomus Jugulare Tümörleri
47. Avanse Baş-Boyun Habis Tümörlerinde Karotis İnfiltrasyon Sorunu
The Problem of Carotid Artery Infiltration in Advanced Head and Neck Cancer
48. Allerjik Rinitlerde Klinik Etiolojik İn Vitro ve Spyrometrik Çalışma Sonuçları
Result of Clinical Etiological In Vitro and Spyrometric Studies in Allergic Rhinitis
49. Ramsay-Hunt Sendromunda Oral Acyclovir Tedavisi
Oral Acylovir Therapy for Ramsay-Hunt Syndrome
50. Larenks Leimyosarkomu (2 Olgu Takdimi ve Literatür Taraması)
51. Orta Kulak Effüzyonları ve Azotprotoksit
52. Presbiakuzide Beyinsapı İşitme Uyarılmış Potansiyelleri
Brainstem Auditory Evoked Responses in Presbycusis
53. Ekstratemporal Nervus Facialis Kesilerinde Nervus Facialis-Arteria Facialis Anastomozu
54. Allerjik Rinit Tedavisinde Kullanılan Lokal Kortizon ve Ketotifen Sonuçları
55. Koanal Atreziler
56. Eksternal Nazal Deformitelerin Solunum Üzerine Etkileri
The Respiratory Effects of External Nasal Deformities
57. Fernand Widal Hastalığı
58. Bir Olgu Nedeniyle Rhinosporodiosis
59. Sinüzit Tedavisinde Ecballium Elaterium’un Yeri
60. Orbita, Paranazal Sinüsler ve İntrakranyal Bölgelere Uzanan Geniş Osteomlarda Cerrahi
61. Primer İntranazal Meningiom
62. Bir Maksiller Sinüs Ekstramedüller Plazmositom Vakası
63. Hipertrofik Tonsil ve/veya Adenoidli Çocuklarda Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu
Obstructive Sleep Apnea in Children with Hypertrophic Adenoid and/or Tonsil
64. Retrofarengial Yerleşim Gösteren Osteom
Retropharyngeal Localized Osteoma
65. Larenks Kanserlerinde Elektif Boyun Disseksiyonunun Yeri
66. Bilateral Abduktor Kord-Vokal Paralizilerinde Thornell Ameliyatlarından Aldığımız Sonuçlar
67. Larenks Tüberkülozu ve Karsinomunda Ayırıcı Tanı
68. Larenks Tüberkülozu
69. Transglottik Karsinom
70. Kordoma Yüksek Servikal Bölgeye Transservikal Yaklaşım
71. Temporal Kemik Rezeksiyonu
72. Experimental Microvenous Aneurysms in Rats: A New Model for Microsurgical Practice
73. Vertigoda Bir Faktör Olarak Anemi
Anemia as a Factor in Vertigo
74. Oral Kavite Kanserlerinde Post Operatif Defektlerin Amnion Zarı Tatbiki ile Onarımı
75. Otoskleroz Tedavisinde Genel Prensipler
76. Nazal Glioma
77. Non-Süpüratif Otitis Mediada Ventilasyon Tüpü Tedavisinin Sonuçları
78. Costen Sendromunda Etyopatogenez ve Uygulanan Fizik Tedavi Metodları
79. Travmatik Glossofaringeal Nevralji
Glossopharyngeal Neuralgia due to Trauma
80. Çocuk Sinüzitleri
81. Allerjik Rinitlerde Elektrorinomanometri
Electrorhinomanometry at Allergic Rhinitis
82. Pterigopalatin Bölgeye İnternal Varış Yolu Üç Geniş Jüvenil Nazofarengeal Anjiofibrom Rezeksiyonu Nedeniyle
83. Bilateral Maksilla Habis Tümörleri
84. Larengeal Rekonstrüksiyonda Parsiyel Krikotrakeal Rezeksiyonlu
85. Basit Kronik Glokom ile Endolenfatik Hidrops Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
86. 218 Boyunda Kitle Vakasının Değerlendirilmesi
87. Hipofarenks Yerleşimli Behçet Hastalığı
88. Larenks ve Trakea Stenozlarında Hyoid İnterpozisyonu (On Hastada 5 Yıllık Takip Sonuçları)
89. Vertebrobaziler Yetmezlikten İleri Gelen Tinnituslarda Fizik Tedavinin Yeri
90. Otoplasti Uygulamalarında Karşılaşılan Problemler ve Bir Mikrotia Olgusu

Şub Profesyonel sese yaklaşım (Panel)
İstanbul
4
2020
Şub Olgularla septum perforasyonu
İzmir
4
2020
Şub Otoskopi ve Otitis Media (Kurs)
İstanbul
11
2020
Şub Erken Evre Larenks kanseri cerrahisi (Panel)
İstanbul
18
2020
Şub Olgularla fonocerrahi
İzmir
18
2020
Şub Meniere Tedavisi (Konferans)
İstanbul
25
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale