Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1990 » Seröz Otitis Mediada Sinüzit İnsidansı
 

Seröz Otitis Mediada Sinüzit İnsidansı

Etaner R., Kayhan V., Savaş İ., Değer K., Korkmaz A., Uluğ T., Özbek İ.

Bu, seröz otitis media teşhisiyle medikal terapi uygulandıktan sonra havalandırma tübü takılan 88 hastada sinüzit insidansını inceleyen bir araştırmadır. Ortalama yaş 6.5 ve hastaların 50’si erkek, 38’i kadındır. 88 hastanın 32’inde (%36.5’i) klinik ve radyolojik olarak sinüzit teşhis edildi. Sinüzitten yakınan ve ventilasyon tübü olan bu hastalardan 24’ü (%25) TÜPLERİ çıkarıldıkdan sonra tekrar görüldü. Bununla birlikte sinüziti olmayan 56 hastada hastalık tekrar oranı %35 idi. Günümüzde seröz otitis medianın tedavisinde ilk adım etyolojik faktöre yönelik medikal tedavi, ikinci adım etyolojik faktöre yönelik cerrahi tedavi ve son adım orta kulağın cerrahi tedavisidir. Adhezif otitis”te bu sıra değişir. Araştırmamızın en önemli noktası kronik sinüziti ve seröz otitis mediası olan hastalarda tüpler çıkarıldıktan sonra %75 oranda tekrar görülmesiydi. Literatürde seröz otitis media terapisi uygulandığı halde, paranazal sinüs enfeksiyonları ve allerjik etyolojilerin tekrarlarda göz önünde bulundurulması gerektiği üzerinde durulur.

The Incidence of Sinusitis by Serous Otitis Meria

Etaner R., Kayhan V., Savaş İ., Değer K., Korkmaz A., Uluğ T., Özbek İ.

Here is an investigation ofthe incidence of sinusitis in 88 patients who were treted with ventilation tubes after receiving medical therapy because of the serous otitis media diagnosis. The mean age is 6,5 and 50 of the patients are male and 38 are female. 32 of these 88 patients were diagnosed as kinusitic clinically and radiologically. Relapses occured 24 of these patients - with the ratio of %75, -suffering from sinusitis and having ventilation tubes. However the ratio of the relapses was % 35 in the 56 patients who didn’t have sinusitis. Today the cure of serous otitis media consists of the medical therapy of the etiologic factors in the first stage, the surgical therapy of the etiologic factors in the second, and the surgical therapy of the middle ear at the last stage. Of course the goings on in adhesive otitis differs. The most important point in our investigation is the relapses occuring in the patiens having chronic sinusitis and serous otitis media after removal of the tubes by the ratio of %75. It is also emphasized in the literature that, paranasal sinuus infections and allergic etiologies should be taken into consideration in the relapsing cases although the serous otitis media therapy was applied.

Türk Otolarengoloji Arşivi 28(1)/56-57

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale