Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1990 » Beyinsapı İşitsel Uyarılmış Potansiyellerinin Hiperlipidemik ve Normolipidemik Kişilerde Karşılaştırılması
 

Beyinsapı İşitsel Uyarılmış Potansiyellerinin Hiperlipidemik ve Normolipidemik Kişilerde Karşılaştırılması

Değer K., Balkan E., Balkan S., Yaltkaya K.

Bu çalışmada nörolojik ve odyometrik olarak asemptomatik olan 21 hiperlipidemik hastada lipoprotein elektroforezi, odyometrik inceleme ve beyinsapı işitsel uyarılmış potansiyelleri (BİUP) kaydedilmiştir. Kontrol grubu olarak da işitme ve nörolojik muayeneleri normal ve normolipidemik olan 15 kişinin BİUP kayıtları yapılmıştır. Böylelikle hiperlipidemik grupta toplam 42, kontrol grubunda ise toplam 30 kulakta BİUP’lar kaydedilmiştir. BİUP’ların kayıtlanmasında önce 10 Hz ve sonra da 50 Hz’lik frekanslar kullanılmış ve artmış frekans hızının latanslar üzerine olan etkisi araştırılmıştır. Hiperlipidemik grubun lipoprotein elektroforezine göre %81’inde pre-beta, %9.5’de beta ve %9.5’de ise hem pre-beta ve hem de beta fraksiyonlarında artma saptanmıştır. Odyometrik incelemelerde ise %71.4 hiperlipidemik hasta normal bulunurken, %28.6 hastada çok hafif derecede sinirsel tipte işitme kaybı saptanmıştır. BİUP dalgalarının latanslarının hem 10 Hz, hem de 50 Hz frekanslarda hiperlipidemik grupta daha uzun olduğu saptanmış, bu fark istatistiksel olarak da anlamlı bulunmuştur (p < 0.05). Tepeler arası latanslarda ise her iki grup arasındaki fark anlamsız bulunmuştur (p > 0.05). Artmış stimulus frekansının BİUP’lar üzerine olan etkisi bütün vakalarda elde edilen III ve V dalgalar için araştırılmıştır. Kontrol grubunda her iki dalga için fark anlamlı bulunurken (p < 0.05), hiperlipidemik grupta III. dalga için anlamsız (p < 0.05), V. dalga için ise anlamlı bulunmuştur (p < 0.05).

A Comparison of Auditory Brain Stem Evoked Potentials in Hyperlipidemic and Normolipidemic Subjects

Değer K., Balkan E., Balkan S., Yaltkaya K.

In this study, lipoprotein electrophoresis, audiological examinations and auditory brainstem evoked potentials (BAER), of 21 hyperlipidemic subjects were performed. The control group consisted of 15 normolipidemic subjects in whom audiological and neurological examinations were all normal. 42 ears in the hyperlipidemic group and 30 ears in the control group were altogether recorded. In recording the BAERs, 10 Hz and 50 Hz frequencies were used and the effect of the increased stimulus rate on the latencies were investigated. According to the results of lipoprotein electrophoresis of the hyperlipidemic subjects, 81% had increased pre-beta levels whereas 9.5% of this group had increased beta levels. The remaining 9.5% had both high pre-beta and beta levels. In the audiometrical examinations, 71.4% of the subjects were normal while 28.6% of them had minimal sensorineural hearingloss. The latencies of BAER waves were found to be increased at 50 Hz frequencies as well as at 10 Hz in all the hyperlipidemics; the difference of which was found to be statistically significant (p < 0.05). The differences of the interpeak latencies between the two groups were not found to be statistically significant (p > 0.05). The influence of the increased stimulus rate on the BAER were investigated in the third and the fifth waves, which were recorded from every subject. While the difference between the two waves in the control group was statistically significant (p < 0.05) in the hyperlipidemic group, it was found to be insignificant for the third wave ( p > 0.05).

Türk Otolarengoloji Arşivi 28(2)/105-108

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale