1991

1. Kronik Süpüratif Otitis Medialı 165 Olguda Lokal Medikal Tedavi
Local Medical Treatment in 165 Cases of C.O.M.
2. Allerjik Rinit Tedavisinde Bechlamethazone Dipropionate
Beclamethazone Dipropionate in Alergic Rhinitis Treatment
3. KKB Enfeksiyonlarında Amoxycillin + Clavulanate ile Klinik Çalışma
Clinical Experience with Amoxycillin + Clavulanate in Ear Nose & Throat Infections
4. Larengeal Angioleimyolipoma
Laryngeal Angioleiomyolipoma
5. Dil Leiomyosarkomu: Vaka Takdimi
Leiomyosarcoma of the Tongue: Presentation of a Case
6. Nazofarenks Kitlelerinin Orta Kulakta Effüzyon Oluşumundaki Patojenetik Rolü
Pathogenetic Role of a Nasopharyngeal Mass on the Production of Middle Ear Effusion
7. Larenks Kanserleri
Carcinoma of the Larynx
8. Bir Olgu Nedeniyle Van der Hoeve Sendromu
Van der Hoeve Syndrome: Presentation of a Case
9. Timpanoplastide Formaldehid ile Hazırlanmış Fasya Kullanımı
Use of Formaldehyde Processed Temporal Fascia in Tympanoplasty
10. Vestibüler Nörinitli Hastalarda Stapes Refleks Anomalileri
Abnormalities of the Stapedius Reflex in Patients with Vestibular Neuritis
11. ERA’nın KBB’de ve Akustik Nörinom Tanısında Yeri
Place of ERA in ENT and Acoustic Neuroma Diagnosis
12. Retroorbital Hidatik Kist
Retroorbital Hydatic Cyst
13. Larenks Kanserlerinde İkinci Primer Tümörler
Second Primary Tumors in the Carcinoma of the Larynx
14. Bir Otitik Hidrosefali Olgusu
A Case of Otitic Hydrocepholus
15. Kepçe Kulakların Düzeltilmesinde Zürih Metoduyla Sonuçlarımız
Our Results with the Zürich Method of Auriculoplasty for Protruding Ears
16. İstanbul Eyüp Semtindeki Kocatepe İlkokulu’nda Akustik İmpedans Taraması
Acoustic Impedance Testing at Kocatepe Elementary School in Eyüp-İstanbul
17. Pendred Sendromu
Pendred’s Syndrome
18. Baziler Arter Dolekoektazisi
Dolichoectasic Basilar Artery
19. Yukarı Solunum Yolu Obstruksiyonlu Hastalarda Enürezis Nokturna
Enuresis Nocturna in Adenotonsillar Hypertrophy
20. Etmoid Lokolizasyonlu Mukoselerde Endoskopik Yaklaşım
Endoscopic Approach to the Mucocels of the Ethmoid Sinus
21. Otomikoz Etkenleri ve Hazırlayıcı Faktörler
Causative Agents and Predisposing Factors of Otomycosis
22. Bir Olgu Nedeniyle Glomus Vagale
Vagal Body Tumors: A Case Report
23. Sfenoid Sinüs Teratomu
Teratoma of the Sphenoid Sinus
24. Seröz Otitis Media Olgularında Tympanotmetrik Bulguların Operasyon Bulgularıyla Karşılaştırılması
The Value of Audiometry and Tympanometry in the Diagnosis of Serous Otitis Media and Comparison with Operation Findings
25. Orta Kulak Ventilasyon Tüplerinin Sorunları
The Problems of the Tympanostomy Tubes
26. Kulak Meningiomu Örneğinde Sekonder Ekstrakranyal Meningiomalar
Extracranial Meningiomas
27. Koklear İmplantlar ve Uygulama Kriterleri
Cochlear Implants and Crıteria for Implantation
28. Nörofibromatozis’te KBB Bulguları
Otorhinolaryngologıc Manifestatinos of Neurofibromatosis: Case Reporst
29. Transservikal - Transmandibuler Yaklaşımla Kafa Kaidesi Eksplorasyonu
Transservical Transmandibuler Exposure of the Skull Base: Surgical Technique and a Case Presentation
30. Maxiller Sinus Osteoması
Osteoma of the Maxillary Sinus
31. Rabdomiyosarkom
The Rhabdomyosarcoma
32. Baş ve Boyun Bölgesinin Nörofibromları
Neurofibroma At the Head and Neck Region
33. Ethoid Sinüs Rebdomiyosarkomu
Rhabdomyosarcoma of the Ethmoidal Sınuses
34. Embriyonel Rhebdomyosarkoma Olgularımız
Embryonal Rhabdomyosarcoma
35. Konjenital Konal Atrezi
Congenital Choanal Atresia
36. Koanal Atrezide Acil Tanı ve Tedavi
Emergency Dıagnosis and Treatment In Choanal Atresia
37. Septum Deviasyonlu Hastalarda Postoperatif Uygulanan Bilateral Anterior Burun Tamponunu Kan Gazlarında Etkisi
The Effects of Bilateral Anterior Nasal Package on the Blood Gases on the Patients .....
38. Larenks Adenokanserleri
Adenocarcınoma of the Larynx
39. Total Larenjektomili Hastalarda Radyoterapi Sonrası Uygulanan Kemoterapi Protokollerinin Surye Etkisi
Effect of Chemotherapy to the Outcome of Laryngectomized Patients Treated with Postoperative Radiotherapy
40. Total Laringofaringoösofajektomiyi Takiben Gastric Pull-Up Tekniği ile Rekonstruksiyon
Gastrıc Pull-Up Reconstruction Followıng Total Laryngopharyngoesophagectomy
41. Tonsil Lojunda Pleomorfik Adenoma Olgusu
A Case of Pleomorfic Adenoma in Tonsillary Region
42. Adenotonsillektomide Yeni Bir Hemostatik Ajan: Bizmut Subgallat
A New Hemostatic Agent in Adenotonsillectomy: Bismuth Subgallate
43. Foraman Jugulare Sendromu
The Juguler Foramen Syndrome
44. 40 Yaşından Genç Hastalarda Larenks Kanseri
Carcinoma of the Larynx Before the Fourth Decade
45. Caldwell-Luc Endekasyonunda Sinoskopinin Yeri
Sinoscpy in Determining the Indications for the Caldwell Luc Operation
46. Septum Deviasyonlu Hastalarda Postoperatif Uygulanan Bilateral Anterior Burun Tamponunun Kan Gazlarına etkisi
The Effects of Postoperative Billateral Anterior Nasal Packing on Blood Gases
47. Boyunda Kitle Oluşturan Lezyonlar
Neck Masses
48. Rize Sağırlar Okulunda Okuyan 116 Çocuğun İncelenmesi
Evaluation of 116 Pupils of The Rize School for the Deaf
49. Tonsillektomi ve Serum IgA Sekretuar IgA Arasındaki İlişkiler
Blood and Secretory IgA Levels as Affected by Tonsillectomy
50. Ani İşitme Kayıplarının Değerlendirilmesi
Evaluation of the Sudden Hearing Loss
51. Hipofarenks ve Servikal Özofagus Rekonstrüksiyonunda Larengeal Otogreft Kullanımı
Laryngeal Autograft Use in Hypopharyngeal and Cervical Esophageal Reconstruction
52. Larenks Lenfoması (Bir Olgu Sunumu)
Lymphoma of the Larynx: A Case Report
53. Konjenital Dış Kulak Yolu Atrezileri
Congenital Atresia of the External Auditory Canal
54. Topikal Gentamisin Ototoksisitesi: Kobaylarda Koklear Ultrastrüktür Değişiklikleri
Topical Gentamycine Ototoxicity: Cochlear Ultrastructural Changes in the Guinea Pig
55. Servikal Kordoma
Cervical Chordoma
56. Elektronistagmografide Çelişkiler
Controversies in Electronystagmography
57. Baş-Boyun Tümörlerinin Histopatolojik Tanısında Immunhistokimyanın Yeri
The Importance of Immunohistochemical Technics in Diagnosis of the Head and Neck Malignancies
58. Cinsiyet, Stimulus Şiddeti ve Tekrarlama Oranının İşitsel Beyin Sapı Cevapları (ABR) Parametrelerine Etkileri
Effects of Sex, Intensity and Repetition Rate on Auditory Brainstem Response (ABR) Parameters
59. Baş ve Boyun Kitlelerinin Aspirasyon Sitolojisi
Aspiration Cytology of Head and Neck Masses
60. Baş Boyun Kanserlerinde Histopatolojik Prognostik Faktörler
Histopathological Factors in Head and Carcinoma Relating to Prognosis
61. Total Larenjektomililerde Tuba Eustachi ve Orta Kulak Fonksiyonlarının ........
Evaluation of Tubotympanic Function in the Laryngectomee Using Audiometer and Electroacoustic Impedancemeter

Haz 5th ERA Summit on Asthma and Rhinitis
Belarus
11
2020
Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale