1992

1. Menenjit Geçiren Çocuklarda İşitme Kaybının Araştırılması
Investigation of Hearing Loss in Childhood Bacterial Meningitis
2. Tüberküloz Otitis Media
Tuberculous Otitis Media
3. Timpanoplasti Uyguladığımız Vakaların Değerlendirilmesi
Evaluation of the Patients with Tympanoplasty
4. Ani İşitme Kayıpları
Sudden Hearing Loss
5. Adult Diabetes Mellitusda 8. Sinir İleti Zamanının Tayini
The Evaluation of Electrical Conductuon Time of 8th Nerve
6. Gürültüye Bağlı İşitme Kayıplarının Oluşmasında Hiperlipoproteineminin Rolü
The Role of Hiperlipoprotemias Due to Industrial Hearing Loss
7. Fasial Dipleji (Bilateral Fasial Paralizi)
Facial Diplegia (Bilateral Facial Paralysis)
8. N. Facialis’in Ekstrakranial Bölümünün Morfometrik İncelenmesi
Morphometric Investigation of the Extracranial Portion of the Facial Nerve
9. Allerjik Rinit’li Hastalarda Akciğer Fonksiyonlarının Durumu
Lung Function in Allergic Rhinit Patients
10. Serebrospinal Rinore
Cerebrospinal Rhinorrhea
11. Bir Olgu Nedeniyle Tek Taraflı Koanal Atrezi
A Case of Unilateral Choanal Atresia
12. Maxiller Neurilemmoya
Maxiller Neurillemmoma
13. Alt Dudak Kanserleri
Lower Lip Cancers
14. İlkel Nöroektodermal Hücre Orijinli Tümörler ve Bir Ganlionöroma Olgusu
Tumors Which are Originated From Primitif Neuroectodermal Cells and A Case of Ganglioneuroma
15. Major Baş-Boyun Defektlerinin Onarımında Pektoralis Major Myokutan Flebi Uygulamamız ve Karşılıştığımız Komplikasyonlar
The Application of Pectoralis Major Myocutaneous Flap to Cover the Major Heard .......
16. Baş ve Boyun Bölgesi Malign Deri Tümörleri
Malign Skin Tumors in Head and Neck Region
17. Spontan Remisyon Gösteren Nazafarenks Yerleşimli Bir Rabdomiyosarkom Vakası
A Rhabdomyosarcoma Located in the Nasopharynx Showing Spontaneous Remission
18. N. Facialis’in İntraparotideal Dağılımı ve 50 Olguda Analizi
Distribution of Facial Nerve in Parotid Gland: Analysis of 50 Cases
19. Otojen Beyin Abseleri
Otogen Brain Abscess
20. Bir Grup Tinnutuslu Hastada ABRA Sonuçları
ABRA Resut in Patients with Tinnutus
21. Temporal Kemikte Histiositozis-X
Histiocytosis-X of Temporal Bone
22. Tekrarlayan Akut Otitis Media Kemoprofilaksisinde Sefaklor’un Yeri
Sefaclor In Recurrent Acute Otitis Media
23. Seruminöz Adenoma
Ceruminous Adenoma
24. Ani İşitme Kayıplarında Viral Etkenler
The Role Virus Infection in Cases of Sudden Hearing Loss
25. Sivas ve Yöresinde Allerjik Rinitli Hastalarda Etyolojik Faktörler
Etiologic Factors in Patients with Allergic Rhinitis at Sivas
26. Kronik Maksiller Sinüzitte Anaerob Bakterilerin Rolü
Anaerobic Bacterias in Chronic Maxillary Sinusitis
27. Maksillanın Fibro-Osseoz Lezyonları
Gibro-Osseous Lesions of the Maxilla
28. Kronik Maksiller Sinüzitli Vakalarda Allerji ve İmmünolojinin Rolü
The Role of Allergy and Immmunology in Chronic Maxillary Sinusitis
29. İstanbul Larenks Kanseri
The Management of Laryngeal Carcinoma in İstanbul
30. Tekrarlayıcı Polikondrit (Olgu Sunumu)
Relapsing Polychondritis (Case Report)
31. Servikal Özofagus Onarımında Serbest Jejunum Kullanımı
Reconstruction of Cervical Esophagus Defects wiht Free Jejunal Flap
32. Total Faringolarinjektomiyi Takiben Pektoralis Major Myokutan Flebi Kullanarak Hipofarinks-Ösefagus Rekonstrüksiyonu
Hypopharyngeal-Esophageal Reconstruction With Pectoralis Major Myocutaneous Flap Following Total Pharyngolaryngectomy
33. Kolesteatomsuz Kronik Otitli Çocukların Cerrahi Tedavisinde Fonksiyonel Sonuçların Analizi
Analysis of Functional Results in the Surgical Treatment of Children With Non-Cholesteatomatous Chronic Otitis Media
34. Ani İşitme Kayıplarında Ulguladığımız Tedavi Protokolu ve Sonuçları
The Management of the Sudden Deafness
35. Retraksiyon Poşu, Östaki Disfonksiyonu, Ters Valsalva Manevrası
Retraction Pocket, Eustachian Tube Dysfunction, Reversed Valsalva Maneuver
36. Dakriosistorinostomi ve Rinoloji İle İlgisi
Dacriocystorhinostomy and its Relationship with the Rhinology
37. Allerjik Rinitli Hastalarda Beklometazon Dipropiyonat ve Ketotifen Tedavi Sonuçlarının Kinik Karşılaştırılması
The Clinical Comparament of the Results in the Therapy of Alergic Rhinitis.........
38. Tamponsuz Septoplasti
Septoplasty Without Packing
39. Submükoz Damak Yarığı
Submucosal Cleft Palate
40. Total Larenjektomili Hastalarda Ses Protezi Kullanımı
Prosthetic Rehabilitation of Voice After Total
41. Baş Boyun Tümörlerinde Cisplatin ve 5-FU Tedavisi
Cisplatin and 5-FU Therapy in Head and Neck Tumors
42. Bir Multipl Primer Tümör Olgusu (Boyunda Yerleşimli Malign Ekrin Poroma + Malign Lenfoma)
A Case of Multiple Primary Tumor in the Neck
43. Larenks Kanserlerinde Ultrasonografi
Ultrasonography in Laryngeal Cancer
44. Parotis Bezinde Aktinomikoz
Actinomycosis of the Parotid Gland
45. Parotis Bezi Kitlelerinde Cerrahi Tedavi Sonuçları
The Conclusions of the Surgical Therapy in the Parotis Gland Masses
46. Brankiogen Aurikular Displazi
Branchiogenous Auricular Dysplasia
47. İlkokul Çocuklarında Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Taraması
ENT Diseases at the Primary Scholl Children
48. Allerjik Rinitte Nazal Mukozada Ultrastrüktürel Değişimler
The Changes of the Nasal Mucosal Ultrastructure in Allergic Rhinitis
49. Sefuroksim Aksetilin Akut Maksiller Sinüzitteki Etkinliği ve İlacın ..........
Efficacy of Cefuroxime Axetil in Acute Maxilary Sinusitis and Investigation of ........
50. Konka Bülloza (Pnömatize Orta Konka)
Choncha Bullosa M(Pneumatized Middle Turbinate)
51. Leprada Görülen Kulak Burun Boğaz Lezyonları
Ear Nose Throat Findings in Leprosy
52. Bilateral Abduktor Kord Vokal Paralizilerinde Cerrahi Tedavi (Thornell)
The Surgical Treatment of Bilateral Abductor Vocal Cord Paralysis (Thornell)
53. Erken Glottik Tümörlere Yaklaşım
Management of Early Glottic Carcinoma
54. Subglottik Stenozda Trakeal T-Tüp Uygulaması
Tracheal T-Tube Application in Subglottic Stenosis
55. Gastroözofajeal Reflüde Larenk ve Farenks Semptomlarının Araştırılması
The Otlaryngologic Manifestations of Gastroessophageal Reflux Disease
56. Larinks Kemodektoması (Bir Olgu Bildirisi)
Chemodectoma of Larynx (Case Report)
57. Near-Total Larenjektomi Konuşma Kanülü Kullanımı
Application of Seech Cannula in Near Tatal
58. Baş ve Boyun Kitlerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Tanısal Değeri
Diagnostic Value of Fine Needle Aspiration Biopsy in Head and Neck Masses
59. Translabirentin Yaklaşımla Akustik Nöroma Eksizyonu
Translabyrintine Approach for Acoustic Neuroma

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale