Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1992 » Gürültüye Bağlı İşitme Kayıplarının Oluşmasında Hiperlipoproteineminin Rolü
 

Gürültüye Bağlı İşitme Kayıplarının Oluşmasında Hiperlipoproteineminin Rolü

Önder T.

Endüstrileşen ve gelişmekte olan ülkelerde gürültü gittikçe artan bir önem kazanmakta ve kişilerin işimeleri ile ruhsal durumları açısından büyük problemler yaratmaktadır. Aynı süre ve şiddetle gürültüye maruz kalan bireylerde oluşan işitme kayıplarının farklı seviyelerde olması kişisel duyarlık faktörlerine bağlıdır. Bunlardan birisi de hiperlipoproteinemidir. Hayvan tecrübeleri gürültüye bağlı işitme kayıplarında hiperlipoproteineminin işitme kaybını arttırdığını göstermektedir. Hiperlipoproteinemi ile gürültüye bağlı işitme kayıpları arasındaki bu etkileşim insanlarda da söz konusu olabilir. Böyle bir ilişkinin ortaya konulması halinde gürültülü iş yerlerinde çalışacak kişşilerin seçimi ve bunların işitme kayıplarının önlenmesinde önemli avantajlarda elde edilebilecektir. Bu noktadan hareketle lipoprotein metabolizması durumu ile gürültüye bağlı işitme kayıpları arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlayan bir çalışma yapılmıştır. Çalışmamız 20 işçi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ortalama olarak 100-130 dB. arasında gürültüye 9 ile 24 yıl arasında maruz kalan bu işçilerde, akustik travma için karakteristik olan 4000 frekanstaki işitme seviyeleri ile trigliserit, kolesterol değerleri, lipoprotein metabolizmaları araştırılmış bu değerler arasındaki ilişki ortaya konmaya çalışılmıştır. Beta lipoproteinler ve trigliserit seviyeleri işitme kaybı gelişen olgularda işitmesi normal olan olgulara göre anlamlı derecede (p<0.05) yüksek bulunmuştur. Bu bulgular gürültüye bağlı işitme kayıplarının gelişmesinde ve derecesinde hiperlipoproteineminin de bir rolü olabileceğini göstermektedir.

The Role of Hiperlipoprotemias Due to Industrial Hearing Loss

Önder T.

Noise gaints importance in gradually increasing level in industrial and developing countries and creates great problems from the point of view in idividuals hearing and psychological situations. Being different degrees of arising hearing losses in persons exposed to noise for the same duration and intensity is due to factors of individual sensibility. Hyperlipoproteinemia is one of these factors. Animal experiments show that hyperlipoproteinemia in noise-induced hearing hosses increase the level of hearing loss. This interaction between hyperlipoproteinemia and noise can be mentioned in human beings. In case of this kind of corelation is put down, important advantages will be achieved in selection of individuals work in i noisy work-shops and factories. Motivating from this point of view, a study that aims to investigate the corelation between lipoprotein metoblosim and noise induced hearing losses has been carried out. Our study has been realised with 20 workers. In our cases which has been exposed to chronic noise in average 100-130 dB., between 9 to 24 years, level of trigyserit, cholestherols and lipoprotein metabolsmy with bearing levels in 4000 frequency which is charactheristic for acustic trauma are researched and corelation between these values has been tried to be established. Beta hipoproteins and blood triglyserit values in cases which had hearing loss have been found significantly high in comparison to the others which didn’t have hearing loss. These findings show that hyperlipoproteinemia too, may have a role in occurence and degree of noise-induced hearing loss.

Türk Otolarengoloji Arşivi 30(1)/23-27

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale