Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1992 » Parotis Bezi Kitlelerinde Cerrahi Tedavi Sonuçları
 

Parotis Bezi Kitlelerinde Cerrahi Tedavi Sonuçları

Gürsan Ö., Sütbeyaz Y.

Bu çalışmada, kliniğimizde 1982-1989 yılları arasında cerrahi tedavi uygulanan parotis bezi kitlesi olan 50 vaka incelenmiştir. Bunların 31'si neoplastik, diğerleri ise nonneoplastik kitlelerdir. Neoplastik kitlelerin 21'I benign mikst tümördür. Postoperatif takip süresince, lokal rekürrensin varlığı araştırılmıştır. 20 miks tümör vakası, ortalama 3.8 yıl (4 ay-7 yıl) takip edilmiştir. Takip süresince yapılan muayenelerde lokal rekürrense rastlanmamıştır. Bu vakalar için, lokal rekürrens olmadan 5 yıl sürvi % 100 olarak belirlenmiştir.

The Conclusions of the Surgical Therapy in the Parotis Gland Masses

Gürsan Ö., Sütbeyaz Y.

In this study, 50 cases with parotis gland mass, to whom the surgical therapy was applied in our clinic between 1982-1989, have been reviewed. 31 of these masses are neoplastic nature and the others are nonneoplastic nature. 21 of the neoplastic masses are benign mixed tumors. After surgery, the local recurrence has been investigated in folow-up period. 20 mixed tutions. 5 years survival without local recurence is 100 %, for these cases.

Türk Otolarengoloji Arşivi 30(3)/184-186

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale