Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1992 » Sefuroksim Aksetilin Akut Maksiller Sinüzitteki Etkinliği ve İlacın ..........
 

Sefuroksim Aksetilin Akut Maksiller Sinüzitteki Etkinliği ve İlacın ..........

Cingi E., Cingi C., Cingi M.İ., Kiraz N.

Sefuroksim aksetil, sefuroksimin oral olarak verilebilen prodrug formudur. Betalaktamazlara karşı stabilitesi oldukça yüksek olup invitro, genellikle akut sinüzite etken olanlar da dahil olmak üzere geniş bir bakteri spektrumuna karşı etkilidir. Bu çalışma sefuroksim aksetilin akut sinüzit tedavisindeki etkinliğini belirlemek üzere planlanmıştır. Akut sinüzitli 40 hastaya 10 gün süreyle sefuroksim aksetil verilmiştir. Bu süre sonunda hastalar tekrar değerlendirilp bu veriler ilk bulgularla mukayese edilmiştir. 40 olgunun 32'si (% 80) klinik ve bakteriyolojik olarak iyileşmişlerdir. İlacın serum ve maksiller mukoza düzeyleri ise oral, 250 mg tek doz sonrası 12 hastada araştırılmıştır. Konsantrasyonlar mikrobiyolojik agar diffüzyon metodu ile saptanmıştır. Doku/serum oranı % 30 olarak bulunmuştur. Ciddi bir yan etki gözlenmemiştir. Sonuç olarak sefuroksim aksetilin erişkinlerde akut maksiller sinüzit tedavisinde güvenilkle kullanılabileceği ve etkili olduğu gözlenmiş, yüksek doku/serum oranı ise bu sonucun kanıtı sayılmıştır.

Efficacy of Cefuroxime Axetil in Acute Maxilary Sinusitis and Investigation of ........

Cingi E., Cingi C., Cingi M.İ., Kiraz N.

Cefuroxime axetil is an orally administered prodrug form of cefuroxime. Cefuroxime has high stability to beta-lactamases and it is active in vitro agoints a broad spectrum bacterial pathogenes, including those commonly responsible for acute sinusitis. This study was designed in order to determine the efficacy of cefuroxime axetil in the treatment of acute sinusitis. Cefuroxime axetil was administered to 40 patients with acute sinusitis for ten days. At the end of this period the patients were evaluated again and this data was compared with the initial findings. Of these, 32 patients out of 40 (80 %) were clinically and bacteriologically cured. Serum and maxillary mucosa levels of the drug ere investigated in 12 subjects who received a single oral dose of 250mg. The concentrations were determined by the microbiological agar diffusion method. The tisue/serum ration was found to be 30 %. No serious side effects were noted. In conclusion cefuroxime axetil appears to be safe and effective for the therapy of acute maxillary sinusitis in adults and the hig tissue/serum ratio is the proof of this result.

Türk Otolarengoloji Arşivi 30(4)/217-219

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale