1993

1. Değişik Metotlarla Uygulanan Fluokortolonun Egzematöz Otitis Eksternada etkinliği
Clinical Efficacy of Fluocortolone Applied in Different Methods in the Treatment of Eczematous External Otitis
2. Otosklerozda Cerrahi Tedavi Sonuçları
Results of the Stapedectomy
3. Vestibüler Sistem Değerlendirmesinde Ülkemizde Yeni Bir Metod: Freyss-Claussen Grafiği
A New Method in the Evaluation of Vestibular System in our Country: Freyss-Claussen Graphic
4. Gürültüye Bağlı İşitme Kayıplarında Ayırıcı Tanı
Differential Diagnosis in Noise Induced Hearing Loss
5. Ekstratemporal Fasial Sinir Multipl Schwannoması
Multiple Schwannomas of the Extratemporal Facial Nerve
6. Türkiye'de Coğrafi Şekillere Göre Burun Şekilleri
Nasal Shapes According to Geographical Regions in Turkey
7. Mandibula, Maksilla, Zigomatik ve Orbita Duvarı Kırıkları ve Tedavileri
Fractures of the Mandibula, Maxilla, Zygomatic and Orbital Wall and their Treatment
8. Pnömosinüs Dilatans Frontalis
Pneumosinus Dilatans Frontalis
9. Nazal Tamponun Sistemik Etkisi
Systemic Effect of Nasal Package
10. Kronik Maksiller Sinüzit Tanısında, Direk Film, BT ve Antroskopi Bulgularının Karşılaştırılması
Comparison of Plain Film, CT and Antroscopy Findings in Diagnosis of Chronic Maxillary Sinusitis
11. Primer Nazal Tüberküloz
Primary Nasal Tuberculosis
12. Sıçan Trakea Mukozasında Amonyak İnhalasyonuna Bağlı Değişiklikler
The Effect of Ammonia Inhalation on the Tracheal Mucosa of Mice
13. Çocukluk Çağı Tükürük Bezi Tümörleri
Salivary Gland Lesions in Children
14. Dil Kanserlerinde Tedavi Prensipleri
The Treatment Principles of Tongue Carsinomas
15. Servikal Sempatik Zincir Schwannoması
Schwannoma of the Cervical Sympathetic Nerve
16. Bir Olgu Nedeniyle Papilomatozis Zemininde Gelişmiş Larenks Karsinomu
A Larynx Carcinoma Developed on the Basis of Papillomatosis: A Case Report
17. Sensorinöral Tipte İşitme Kaybı Olan Bir Hipoglossi-Hipodaktili (Hanhart) Sendromu
A Hypoglossia-Hypodactylia (Hanhart's) Syndrome with Hearing Loss of Sensoryneural Type
18. Metastatik Kulak Tümörü (Olgu Bildirimi)
Metastatic Ear Tumor (A Case Report)
19. Çocuklarda Septoplasti
Septoplasty in Children
20. Nazal Kavitede Malign Melanom
Malign Melanom in the Nasal Cavity
21. Anterior Nazal Tamponlamanın Burun Florası Üzerine Etkileri
The Effects of Nasal Packing on Nasal Flora
22. Kronik Krom İntoksikasyonuna Bağlı Nazal Septum Defektleri
Defects of Nasal Septum Due to Intoxication of Crom
23. Baş-Boyun Epidermoid Tümörlerinde Monosit Kemotaksisi
Monocyte Chemotaxis in Patients with Epidermoid Carcinoma of the Head and Neck
24. Çocukluk Çağı Tükürük Bezi Tümörleri
Salivary Gland Lesions in Children
25. Bronşta Yabancı Cisim
Bronchial Foreign Body
26. Servikal Özofagus Tümörlerinde Jejunal Flep Uygulanımı
Jejunal Flap in Cervical Esophegeal Tumors
27. Baş-Boyun Rekonstrüksiyonunda Pektoralis Majör Miyokütane Flep Kullanımı
Pectoralis Majör Flaps in Head and Neck Reconstruction
28. KBB'de Yabancı Cisimler
Foreign Bodies in the Ear, Nose and Throat
29. Vagus Sinirinin Servikal Bölümünün Neurilemmoma'sı: Bir Vaka Raporu ve Kısa Literatür Özeti
Neurilemmoma of the Cervical Portion of the Vagus Nerve: A Case Report and Review of Literature
30. Servikal Kordoma
Cervial Chordoma
31. Timpanik Membran Perforasyonlarının Kapanmasında Sodyum Hyaluronatın Etkisi
The Influence of Sodium Hyaluronate on the Closure of Tympanic Membrane Perforations
32. Gürültüye Bağlı Olarak Gelişen İşitme Kayıplarında Yüksek Basınçlı Oksijen Tedavisinin Yeri
Hyperbaric Oxygen Therapy in Noise-Induced Hearing Losses
33. Efüzyonlu Otitis Mediada Efüzyonun İmmünokimyasal Değerlendirmesi ve Etyolojik Nedenlere Yaklaşım
An Approach to the Etiological Factors and Immunochemical Evaluation of the Effusion in Otitis Media with Effusion
34. Otoskleroza Bakış: 1980-1991
Otosclerosis: An Overview 1980-1991
35. Maksiller Sinüsün Pantomografik Anatomisi
Panoramic Roentgen Anatomy of the Maxillary Sinus
36. Maksiller Sinüste Kolesterol Granülomu
Cholesterol Granuloma in the Maxillary Sinus
37. Submukozal Rezeksiyon (SMR) ve Septoplasti
Submucous Resection (SMR) and Septoplasty
38. Allerjik Rinit Tanısında Histositopatolojik Yöntemlerin yeri
The Value of Histocytopathological Methods in Diagnosis of Allergic Rhinitis
39. Etmoid Bölgede Schwannoma Sekonder Gelişen Mukosel
Ethmoid Region Mucocell Secondary to Schwannoma
40. Baş-Boyun Tümörlerinde Karsinoembriyonik Antijen Seviyelerinin Diagnostik ve Prognostik Açıdan Değerlendirilmesi
Diagnostic and Prognostic Value of Carcinoembryonic Antigen in Malignant Tumors of the Head and Neck
41. Tiroid Nodüllerinde Tanı Yöntemleri
Diagnostic Approaches in Thyroid Nodules
42. Larenkste Tonsiller Kist
Tonsiller Cyst on the Larynx
43. Boyun Dev Lenf Nodu Hiperplezisi (Castleman Hastalığı)
Cervical Giant Lymph Node Hyperplasia (Castleman Disease)
44. Serbest Jejunum Transferlerinde Monitörizasyon
Monitoring Free Vascularised Jejunum Grafts
45. Dudak Kanserleri
Lip Carcinomas
46. Pleommorfik Adenomda İnce İğne Aspirasyon Sitolojisinin Tanısal Değeri
Diagnostic Value of Fine Needle Aspiration Cytology in Pleomorphic Adenoma of the Salivary Gland
47. Tinnutus; 217 Hastanın Değerlendirilmesi
Tinnitus: An Evaluation of 217 Patients
48. Histaminin Tavşan Orta Kulak Mukozasındaki Etkilerinin Histopatolojik Olarak İncelenmesi
Histopathological Evaluation of the Effects of Histamine on the Rabbit Middle Ear Mucosa
49. Periferik Fasial Paralizili Hastaların Prognastik Değerlendirmesinde Güvenilir Bir Yöntem: Elektronöronografi
A Reliable Method in Prognostic Evaluation of Peripheric Facial Nerve Paralysis: Electroneurography
50. Malign Otitis Eksterna Tedavisinde Yüksek Basınçlı Oksijen Kullanımı (Bir Olgu Nedeniyle)
Hyperbaric Oxygen Therapy in Malignant Otitis Eksterna (A Case Repot)
51. Nazal Malign Melanom
Malignant Melanoma of the Nasal Cavity
52. Estesionöroblastoma (Olfaktör Neuroblastoma)
Esthesioneuroblastoma
53. Nazal Hemanjioperisitoma
Nasal Hemangioperistoma
54. Caldwell-Luc Operasyonunu Takiben Maksiller Sinüs Boşalım Düzeyinin Radyoisotopik Değerlendirilmesi
Radioisotopic Evaluation of the MaxillarySinus Drainage Pattern After Caldwell-Luc Surgery
55. Maksiller Sinus Kolesterol Granulomu
Cholesterol Granuloma of the Maxillary Sinus
56. Sfenoid Sinüs Mukoseli
Mucocele of the Sphenoid Sinus
57. Baş-Boyun Kanserlerinde İndüksiyon Kemoterapisi ve Radyoterapi
Induction Chemotherapy and Radiotherapy in the Head and Neck Cancer
58. Servikal Lenfadenopatilerin Değerlendirilmesinde Bilgisayarlı Tomografi
Computed Tomography in Evaluating Cervical Lymphadenopathies
59. Tekrarlayıcı Aftöz Stomatit
Recurrent Aphthous Stomatitis
60. Paraganglioma (Carotid Body Tümörü)
Paraganglioma (Carotid Body Tumor)
61. Translabirentin Yaklaşımla Akustik Nöroma Eksizyonu
translabyrintine Approach for Acoustic Neuroma

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale