1994

1. Horlama ve Uyku Apne Sendromunda Uvulofarengoplasti Ameliyatının Yeri
The Efficacy of Uvulopharyngoplasty for the Relief of Snoring and Sleep Apnea Syndrome
2. Anjiomatöz Antrokoanal Polipler
Angiomatous Antrochoanal Polyps
3. Maksiller Sinüs Agenezisi (Vaka Takdimi)
Maxillary Sinus Agenesis (Report of a Case)
4. Sürekli Allerjik Rinit'te Ev Tozu Keneleri ile Yapılan İmmünoterapinin Klinik Sonuçları
Clinical Results of Immunotherapy with House Dust Mites
5. Malign Fibröz Histiostoma
Malignant Fibrous Histiocytoma
6. Kronik Sinüzitte TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) Tedavisinin Yeri
TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) Treatment in Chronic Sinusitis
7. Palatal Myoklonusta Kulak Zarı Hareketinin Kaydedilmesi
Recording Tympanic Membrane Displacement in Palatal Myoclonus
8. Effüzyonlu Otitis Medialı Hastalarda Polimorfonükleer Lökosit .......
Polimorphonuclear Leucocyte Chemotxis and the Efficacy of Trimethoprim-......
9. Orta Kafa Çukuru Yaklaşımı ile İç Kulak Kanalının İdentifikasyonu: Yeni Bir Teknik
Idencification of IAC in the MCF Approach: A New Technique
10. Absorbable Gelatin Sponge ve Homogreft Dura Materin Tavşan Kulağında Oluşturduğu Histopatolojik Değişiklikler
The Histopathologic Changes Formed in the Rabbit Ear by the Absorbable Gelatin Sponge and Homograft Dura Mater
11. Riskli Grup Yenidoğanlarda İşitme Taraması Prensipleri:1990-1993 Cerrahpaşa Deneyimi
Hearing Screening of the High risk Neonate:1990-1993 Cerrahpaşa Experience
12. Serebellopontin Köşe Tümörlerinin Tanısında Beyin Sapı Odyometrisinin Kullanımı
The Use of Brain Stem Audiometric Responses in Diagnosis of Cerebellopontine Angle Tumors
13. Lateral Kafa Tabanı Yaklaşımlarında Anterolateral Kranyoservikal Bölge Cerrahi Anatomisi
Surgical Anatomy of the Anterolateral Craniocervical Junction Through Lateral Approaches to the Skull Base
14. Kronik Otitis Mediada Bakteriolojik İnceleme
Bactirologic in Chronic Otitis Media
15. Kronik Otitis Media’nın Cerrahi Tedavisinin Sonuçları
The Result of Surgical Treatment of COM
16. Nazal Sitolojik Değerlendirme
Evaluation of Nasal Cytology
17. Maksiller Sinüs Patolojilerinde Sinoskopi
Sinoscopy in Maxillery Sinus Disease
18. Nazal Tip Cerrahisinde "Double Dome Unit with Divison " Tekniği
"Double Dome Unit with Divison" Technique in Nasal Type Surgery
19. Koanal Atrezi
Choanal Atresia
20. Boyunda Topografik Anatomik Disseksiyon-Boyama-Resimleme
Topographic Anatomic Dissection of the Neck: Staining-Docummenting
21. Epidermoid Karsinom Hücre Kültürü Süpernatantinin Monosit Kemotaksisini Tümör Varlığına Bağlı İnhibisyonu
Epidermoid Carcinoma Cell Culture Supernatant’s Inhibition of Monocyte Chemotaxis: Evidence For A Tumor-Mediated Effect
22. Baş-Boyun Bölgesinden Kaynaklanan Adenoid Kistik Karsinomda Radyoterapi
Radiotherapy for Adenoid Cystic Carcinoma Arising From Head and Neck Region
23. Bir Olgu Nedeniyle Malign MikstTümörlere Bakış
Review of Management of the Mixed Tumours: A Case Report
24. Larinks Schwannomu: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
Laryngeal Schwannoma: A Case Report and Review of the Literature
25. Tek Taraflı Kord Paralizisinde Aurikula Kartilajı Kullanımı
The Use of Auricular Cartilage in Unilateral Vocal Cord Paralysis
26. Sağlıklı Gönülüler ve Kronik Acı Biber Tüketicilerinde Kapsaisinin Oluşturduğu Oral Duyu ve Salivasyon
Capsaicin Induced Oral Sensation and Salivation in Healthy Volunteers and Chronic Hot Pepper Consumers
27. 360° Kanalplastili Timpanoplasti (Fisch Tekniği)
Tympanoplasty Using the 360° Canalplasty (Fisch's Tenhinique)
28. Koklear İmplanstasyon ve Hasta Seçimi
Cochlear Implantation and Patient Selection
29. Erişkinlerde Efüzyonlu Otitis Media ve Adenoidektomi
Otitis Media with Effusion and Adenoidectomy in Adults
30. Kokleovestibüler Nörinitisin Görüntülemesi
Imaging of Cochleovestibular Neuronitis
31. İç Kulak ve İmmün Sistem
Inner Ear and the Immune System
32. Kahramanmaraş Sağırlar Okulu'nda Okuyan Çocuklarda İşitme Kaybı Nedenleri
Causes of Hearing Loss in Chidren at the School for the Deaf in Kahramanmaraş
33. Geniş Kavite Radikal Mastoidektomi ve Obliterasyon
Extensive Cavity Radical Mastoidectomy and Obliteration
34. Sürekli Allerjik Rinit'te Disodyum Kromoglikat
Disodium Cromoglycate in Perennial Allergic Rhinitis
35. Değişik Şeyir Gösteren Vena Facialis
Facial Vein with Unusual Coursing
36. Mandibula Rekonstrüksiyon Yöntemleri
Methods of Mandibular Reconstruction
37. Atipik Segmental Bir Masilla Kırığı ve Tedavi Yaklaşımı
An Atipic Segmental Fracture of Maxilla and Therapeutic Approach
38. Palatal Myoklonus: Olgu Takdimi
Palatal Myoclonus: Case Report
39. Primeri Bilinmeyen Metastatik Boyun Kanseri
Metastatic Cancer of the Neck with Unknown Primary
40. Sjögren Sendromu Zemininde Gelişen Plasmasitoid Lenfoma: Bir Olgu Sunumu
A Plasmacytoid Lymphoma Case in a Patient with Sjögren's Syndrome
41. Larenksin Kartilajinöz Tümörleri
Cartilaginous Neoplasms of the Larynx
42. Parsiyel Larenkjektomilil Hastalarda Tirohyoidopkesi ve ......
The Effects of Thyrohyoidopexy and Cricohyoidepexy on Postoperative...
43. Nazal Polipoziste Allerji ve Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi
Allergy Evaluation and FESS in Nasal Polyposis
44. Allerjik Rinit Alt Gruplarında Nasal Smear'de Hücresel Elemanların Değerlendirilmesi
The Cytological Aspects of Nasal Cells in the Subgroups Allergic Rhinitis
45. Sağlıklı Gönüllüler ve Vazomotor Rinitli Olgularda Kapsaisin ve Nikotinin Nazal Sekresyona Etkileri
The Effects of Capsaicin and Nicotine on Nasal Secretion in Healthy Volunteers and in Patients with Vasomotor Rhinitis
46. Maksillofasiyel Bölgede İlginç Bir Penetran Travma Olgusu
An Interesting Case of Penetrating Injury to Maxillofacial Region
47. Epistaksis Nedeni Olarak İntrakranial İnternal Karotid Arter Pseudoanevrizması
Intracranial Internal Carotid Artery Pseudoaneurysm as a Cause of Epistaxis
48. Kafa Tabanı Vasküler Tümörlerinin Preoperatif Süperselektif Embolizasyonu
Preoperative Superselective Embolization for Vascular Tumors of Skull Base
49. Near Total Larenjektomi
Near Total Laryngectomy
50. Parsiyel Larenjektomilere Klinik Yaklaşımımız
Our Approach to Partial Laryngectomy
51. Larinks Lezyonlarında İnsidans
Incidence of Larygeal Lesions
52. Melkersson-Rosenthal Sendromu
Melkersson-Rosenthal Syndrome
53. Kronik Böbrek Yetmezliğinde Dializ Sayısı ve İşitme Kaybı
Number of Dialysis and Hearing Loss in Chronic Renal Failure
54. Otoskleroz: Stapedotomi ile İşitme Sonuçlarımız
Otosklerosis: Hearing Results with Stapedotomy
55. Östaki Tüpü Fonksiyonlarının Timpanoplasti Sonuçlarına Etkileri
The Effects of Eustachian Tube Function on Tympanoplasty
56. Orta Kulak Basıncı Üzerinde Nitröz Oksidin Etkisi
Effects of Nitrous Oxide on Middle Ear Pressure
57. İntakt Zar Ardında Gradenigo
Gradenigo Behind an Intact Tympanic Membrane
58. Malatya Sağırlar Okulunda Yapılan Etiyolojiye Yönelik Bir Çalışma
An Etiological Study at the Malatya Deafness School

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale