1995

1. Bukkal Karsinom Rezeksiyonu ve Aynı Seansta Radial Ön Kol Serbest Flep ile Rekonstrüksiyon
Resection of Buccal Carcinoma with Reconstruction Using Radial Forearm Free Flap
2. Laringeal Amiloidoz
Laryngeal Amyloidosis
3. Peristomal Rekürenslerin Önlenmesinde Retrosternal ve Paratrakeal Diseksiyonun Önemi
The Importance of Retrosternal and Paratracheal Dissection in Prevention of Peristomal Reccurrence
4. Anterior Kraniofasial Frontoetmoidektomi
Anterior Craniofacial Frontoethmoidectomy
5. Nasal Septal Deviyasyonların Nazomukosilier Aktivite Üzerine Etkileri
Effects of the Nasal Septal Deviations Over the Nasomucociliary Activity
6. Östaki Tüpü Fonksiyonlarının Timpanoplasti Sonuçlarına Etkileri
The Effects of Eustachian Tube Function on Tympanoplasty
7. Kronik Effüzyonlu Otitis Mediada Steroidle Kombine ve Tek Başına Antibiyotik Kullanımının Sonuçları
Results of Antimicrobial Treatment with and Without Combination Steroids in Chronic Secretory Otitis Media
8. Effüzyonlu Otitis Media Tedavisinde Kortikoterapinin Yeri
Efficacy of Corticotherapy in the Treatment of OME
9. Orta Kafa Çukuru Varışı
Middle Fossa Approach
10. Retrokoklear Patoloji Taranmasında İşitsel Beyinsapı Cevapları: Sounçlar ve Değerlendirmeler 1990-1993
Auditory Brainstem Response Screening for Retrocochlear Lesions: Results and Analysis 1990-1993.
11. Diabetik Hastalarda Odyolojik Bulgular
Audiometric Findings in Diabetic Patients
12. Diabetik Hastalarda ABR Bulguları
ABR Findings in Diabetic Patients
13. Kikuchi Hastalığı
Kikuchi Disease
14. Uvula Tümörü: Bir Olgu Sunumu
Uvula Tumours: A Case Report
15. Lateral Farengeal Bölgeye İtilmiş Üçüncü Molar Diş: Nadir Bir Olgu Sunusu
Displaced Third Molar in Lateral Pharyngeal Space: Report of a Very Rare Case
16. Larenks Kanserinde, Serum Retinol ve Beta-Karoten Düzeylerinin Prognostik Önemi
Prognostik Value of Serum Retinol and Beta-Carotene Levels in Laryngeal Carcinoma
17. Tümörlü Hastalarda Sistemik Kemoterapinin Meydana Getirdiği Ağız İçi Mukozitinde E Vitaminin Topikal Etkisi
The Topical Effect of Vitamin E in the Chemotherapy Induced Mucositis
18. Majör Baş ve Boyun Kanser Cerrahisinde Antibiyotik Profilaksisi
Antibiotic Prophylaxis for Major Head and Neck Cancer Surgery
19. Çocukluk Çağı Lösemi ve Lemfomalarda Ağız Belirtileri
Oral Manifestations of Childhood Leukemia and Lymphoma
20. Parotis Kitlelerinde Cerrahi Prensipleri
The Surgical Principles on Parotid Masses
21. Bilateral Periferik Fasial Sinir Paralizisi
Bilateral Peripheral Facial Nerve Paralysis
22. Kronik Otit Cerrahisinde Overlay Teknik Uygulanmasının Sonuçları
Results of Overlay Grafting in Chronic Otitis Media
23. Kronik Effüzyonlu Otitis Medialarda Bakteriyel Antijenler
Bacterial Antigens in Chronic Otitis Media with Effusion
24. Çocuklarda Subjektif Tonal Odyometri ile Frekansa Spesifik ABR Bulgularının Karşılaştırılması (Preliminer Çalışma)
Comparison of Findings in Subjectivite Tonal Audiometry and Frequency Spesific ABR in Children (Preliminary Report)
25. İsofluran ve Azot Oksit’in BERA Üzerine Etkisi
The Effects of Isoflurane and Nitrous Oxide on Brainstem Evoked Response Audiometry
26. Temporal Kemik Kanserlerinde Subtotal Temporal Kemik Rezeksiyonu
Subtotal Temporal Bone Resection for Cancer of the Temporal Bone
27. Lipoid Proteinosis’te Oral, Orofarengeal ve Larengeal Lezyonlar
Oral, Oropharyngeal and Laryngeal Lesions in Lipoid proteinosis
28. Endoskopik Sinüs Cerrahisi
Endoscopic Sinus Surgery
29. Paranazal Sinüs Tümörleri: Vak’a Takdimi
Tumors of the Paranasal Sinuses: A Case Report
30. Inverted Papilloma’da Malign Transformasyon
Malignant Transformation in Inverted Papilloma
31. Bir Olgu Nedeniyle Granüler Hücreli Myoblastom
Granuler Cell Myoblastoma: Report of a Case
32. Mandibula Nörofibromu
Neurofibroma of the Mandible
33. Dış Kulak Yoluna İmplante Desidual Diş
Deciduous Tooth Implanted in the External Auditory Meatus
34. Sjögren Sendromu : Minör Tükrük Bezi Biyopsinin Tanısal Önemi
Sjögren's Syndrome: The Diagnostic Value of Minor Salivary Gland Biopsy
35. Maksiller Sinüzit Tanısı Konulan, Trigeminal Sinirin Dev Schwannomu
A Giant Schwannoma of the Trigeminal Nerve Misdiagnosed as Maxillary Sinusitis
36. Parafarengeal Bölge Malign Schwannomu
Malignant Schwannoma of the Parapharyngeal Space
37. Hacettepe'de Dil Kanserlerinde Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
Our Results of Surgical Treatment of Tongue Carcinoma in Hacettepe
38. Mersiline Mesh ile Augmantasyon Rinoplastix
Augmentation Rhinoplasty with Mersiline Mesh
39. Rekürrent Aftöz Stomatitte Serum Demir ve Çinko Düzeyleri
Serum Iron and Zinc Levels in Recurrent Aphthous Stomatitis
40. Nonsendromik Genetik İşitme Kaybı
Nonsyndromic Genetic Hearing Loss
41. Devamlı ve Aralıklı Gürültünün Geçici ve Kalıcı Eşik Değişikliklerine Etkileri: Deneysel Elektrofizyolojik Bir Çalışma
Effects of Continuous and Interrupted Noise on Temporary and Permanent Threshold Shifts: An Experimental ...
42. Bilgisayarlı Bir Sistem Kullanarak Maskeleme Yöntemiyle Tinnitusun Tetkik ve Tedavisi
A Novel PC-Based System for Evaluation and Management of Tinnitus Using Masking
43. Mastoid Pnömatizasyon ve Lateral Sinüs
Mastoid Pneumatization and Lateral Sinus
44. Subtotal Petrosektomi
Subtotal Petrosectomy
45. Geniş Kavite Radikal Mastoidektomi ve Obliterasyon
Extensive Cavity Radical Mastoidectomy and Obliteration
46. Timpanoplasti Uygulanan Hastalarda Üst Solunum Yolu Patolojilerinin Prognostik Önemi
Prognostic Value of the Upper Respiratory Tract Pathologies on the Patients who Underwent Tympanoplasty
47. Kronik Otit Vakalarında Mastoid Kavite İçeriğinin Kültür Antibiyogramı
Culture and Antibioram of Mastoid Cavity Contents in Chronic Otitis Media
48. Vertigo Tedavisinde Vestibüler Nörektomi
Vestibular Neurectomy for the Treatment of Vertigo
49. Timpanoplasti'de Kıkırdak Greft Kullanımı
Use of Cartilaginous Graft in Tympanoplasty
50. Rekonstrüktif Orta Kulak Cerrahisinde Liyofilize Allogreft Kemikler
Lyophilized Allograft Bones in Reconstructive Middle Ear Surgery
51. Orta Kulak Effüzyonlarının Değerlendirilmesinde Yeni Bir Metod: Akustik Reflektometre
A New Method in the Evaluation of Middle Ear Effusions: Acoustic Reflectometer
52. Parotis Malign Tümörleri Hakkında Klinik Gözlemlerimiz ve Tedavi Prensiplerimiz
Our Clinical Observations ond Principles of Treatment in Malignant Tumors of the Parotis Gland
53. Ağız Boşluğu Tümörlerinde Cerrahi Yaklaşım ve Sonuçlarımız
Surgical Approach & Our Results in Oral Cavity Tumors
54. Larenks Kanserli 71 Hastanın Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis of 71 Patients with Laryngeal Cancer
55. T1, T2, NO larenks Skuamöz Hücreli Karsinomunda Parsiyel Larenjektomi Sonrası Radyoterapi Sonuçları
Results of Radiotherapy after Partial Laryngectomy for T1-T2 Squamous Cell Carcinoma of Larynx
56. Peristomal Rekürensin Önlenmesinde Retrosternal Diseksiyon
Retrosternal Dissection for the Prevention of Persitomal Recurrence
57. Larenks Kanserlerinde Pozitif Delphian Nodu
Positive Delphian Node in Laryngeal Carcinoma
58. Parsiyel Larenks Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Post-operatif Ses Kalitesinin Spektrografik Değerlendirilmesi
The Evaluation of Post-operative Voice Quality in Patients Treated with Partial Laryngeal Surgery
59. Boyun Kitleleri
Neck Masses
60. Boyun Diseksiyonlarında Omuz Sendromu Bulguları
Signs of Sholuder Syndrome in Neck Dissections
61. Özofageal Konuşma ve Protezli Ses Restorasyonunda Ses Kalitesinin Kıyaslanması
Comparison of Voice Quality in Esophageal Speech and Voice Restoration with Prothesis
62. Baş ve Boyunun Ateşli Silah Yaralanmaları
Gunshot Wounds to The Head and Neck
63. Otoakustik Emisyonlarda İlk Uygulamalarımız
Otoacoustic Emissions: Preliminary Results
64. Shepard Ventilasyon Tüplerinin Uzun Dönem Sonuçları
Long Term Results of the Shepard Ventilation Tubes
65. Ege Üniversitesi KBB Anabilim Dalı’nda Dijital Görüntü İşlemeli Hasta Veritabanı Uygulaması
Patient Database System with Digital Imaging at ENT Department of Ege University
66. Haller Hücreleri
Haller Cells
67. Bilateral Abduktor Paralizilerde Trakeotomisiz Aritenoidektomi ve Posterior Kordektomi
Arytenoidectomy and Posterior Cordectom without Tracheostomy in Bilateral Abductor Paralysis
68. Efüzyonlu Otitis Media’da Ventilasyon Tüpü Uygulamasının Sonuçları
The Results of Aplying Ventilation Tubes in Otitis Media With Effusion
69. Hydroxyapatite ve Diğer Yeni Biomateryaller ile Gerçekleştirilen Orta Kulak Rekonstrüksiyonlarının Başarısını Etkileyen
Background Factors to a Reliable Reconstruction of the Middle Ear Using Hydroxyapatite and Other New Biomaterials
70. Atrofik Rinit ve Cerrahisi
Atrophic Rhinitic Rhinitis and its Surgery
71. Radial Ön Kol Serbest Flep: Geniş Sinus Piriformis Tümörü Rezeksiyonunu Takiben Uygulanan Bir Rekonstrüksiyon Yöntemi
Radial Forearm Free Flap: A Reconstruction Method Following Wide Excision of the Sinus Piriformis Tumors

Haz 5th ERA Summit on Asthma and Rhinitis
Belarus
11
2020
Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale