Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1995 » Parotis Malign Tümörleri Hakkında Klinik Gözlemlerimiz ve Tedavi Prensiplerimiz
 

Parotis Malign Tümörleri Hakkında Klinik Gözlemlerimiz ve Tedavi Prensiplerimiz

Demireller A., Saatçi M.R., Vural E., Cuhruk Ç.

Bu çalışmada; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'nin 1980-1995 yılları arasında tedavi edilen 63 parotis malign tümörü olgusu ile ilgili deneyimleri sunulmuştur. Olguların 52'sini primer, 11'ini rekürrent malign tümörler oluşturmaktadır. En sık görülen tümör tipini, 19 olgu ile mukoepidermoid tümörler teşkin etmiştir. Operasyon sırasında fasial sinire mümkün olduğunca konservatif yaklaşılması ve kombine postoperatif radyoterapi uygulaması prensibi esas alınmıştır. Primer parotis malignitelerinin % 46'sı ileri evre tümörlerden oluşmasına rağmen genel yaşam oranı %75 olarak tesbit edilmiştir. İstatistiksel olarak incelenen parametreler arasında, tümör nüksünün prognozu en fazla etkileyen faktör olduğu saptanmıştır.

Our Clinical Observations ond Principles of Treatment in Malignant Tumors of the Parotis Gland

Demireller A., Saatçi M.R., Vural E., Cuhruk Ç.

This article reviews the experience of University of Ankara ENT Department on 63 parotid malgnant tumours which were treated between the period of 1980-1995. Primary parotid tumours comprised 52 cases, whereas 11 patients were treated for recurrent tumours. Mucoepidermoid tumours were tehe most frequent type with 19 cases. Most of the patients were treated by a conservative aproach to facial nerve whenever possible and combined postoperative radiotherapy. Althougn 46 % of the primary tumours presented with advanced stages, overall survival rate was found 75 %. Among the variables which were statistically analysed to establish the prognostic influence, tumour recurrence showed the highest correlation.

Türk Otolarengoloji Arşivi 33(4)/212-222

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale