1996

1. Sensörinöral İşitme Kayıplarında Kan Fosfat ve Klor Düzeyleri
Blood Phosphate & Clorine Level in Sensorineural Hearing Loss
2. İnternal Larengosel
Internal Larengocele
3. Perinnial Allerjik Rinitte Budenosid ile Beclomethazone Dipropionat Tedavisi Sonuçlarının Klinik Karşılaştırılması
4. Perennial Allerjik ve Nonallerjik Rinitli Hastalarda Flunisolide Tedavisi
5. 122 Parotis Tümöründe Tedavi Yöntemlerimiz ve Sonuçları
Principles and Resuts in Surgical Management of 122 Parodit Gland Tumore
6. Parsiyel Suprakrikoid Larenjektomi+Krikohyoidopeksi: 10 Olgunun Analizi
7. Çocukluk Çağı ve Erişkinlerde Menenjit Komplikasyonu Olarak İşitme Kaybı
Postmeningitic Hearing Loss in Children and Adults
8. Timpanoplastide Formaldehye-Formed-Fascia (FFF)-Greft Kullanımı
Use of Formaldehyde-Formed-Fascia Grefts in Tympanoplasty
9. Paranazal Sinüs Patolojilerinde Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi
10. Seröz Otitis Media Tedavisinde Ventilasyon Tüpü Uygulaması ve Sonuçları
11. Tonsillektomi’den Sonra Görülen Yakınmaların Magaldrat ile Giderilmesi
Alleviation of Post-Tonsillectomy Discomforts with Magaldrate
12. Nazal Poliplerde Goblet Hücre Dağılımı ve Respiratuvar Epitelium Örneği Olarak Nazal Polip Mukozası
The Distribution of Goblet Cells on Nasal Polyps and Nasol Polyp Mucosa as a Respiratory Epithelium Sample
13. Tonsillektomi Sonrasında Sukralfat
Sucralfate in Post-Tonsillectomy Patients
14. Waardenburg Sendromu
Waardenburg Syndrome
15. Bir Vaka Nedeniyle Lingual Tiroid
Lingual Thyroid: A Case Report
16. Seröz Otitis Media Tedavisinde Ventilasyon Tüpü Uygulaması ve Sonuçları
Results of Ventilation Tube Infertion Application in the Treatment of Grammet Serous Otitis Media
17. Kliniğimizde Boyun Kitleleri
Neck Masses in our Clinic
18. Olfaktör Nöroblastoma (Üç Olgu Raporu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi)
Olfactory Neuroblastoma (Three Cases of Review of the Literature)
19. Triglossal Duktus Kistinde Papiler Karsinom
Papillary Carcinoma in Thyroglossal Duct Cyst
20. Masseter Kasında Vasküler Malformasyon: Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu
Intramuscular Vascular Malformation of the Masseter: A Rare Case Report
21. Kemiğe Yerleşik Titanium ve Seramik İmplantların Kemik Doku ile Olan Sınırlarının Histolojik Olarak Değerlendirilmesi
The Bone-Titanium and Bone-Ceramic Interface Zone of Oseointegrated Implants with Referance to Biomaterial ...
22. Orta Kulak Rekonstrüksiyonlarında Fonksiyonel İleri Teknoloji Bioseramik.....
Functional High Technology Bioceramic Composites in Middle Ear Reconstruction: ......
23. Kemiğe Yerleşik Çeşitli Metalik İmplantlara Karşı Gelişen Kemik Doku Yanıtının Biomekanik ve Histomorfometrik Analizi
Biomechanical and Histomorphometrical Analysis of Bone Tissue Response to ...
24. İncudo-Stapedial Eklemdeki Edinsel Kopmalar: Klinik ve Histopatolojik Değerlendirme
Acquired Disruptions of the Incude-Stapedial Articulation: Clinical and Histopathological Evaluation
25. "Leteral Skull Base Surgery" Teknikleri ile Anatomik Disseksiyon
Anatomical Dissection Related to "Lateral Skull Base Surgery" Techiques
26. Ovulopalatofaringoplastinin Horlamadaki Etkisi
Effectiveness of Ovulopalatopharyngoplesty in Snoring
27. Meneire Hastalığında 8’inci Sinir Aksiyon Potansiyelleri Amplitüd-Latans İlişkisinin Tanısal Değeri
Diagnostic Significance of the Latency Amplitude Relation for Action Potentials of Eighth Nerve in Meniere Disease
28. Odituvar Stimülasyon Konusunda Yapılacak Çalışmalar İçin Tasarlanan Orta Kulak ve Otik Kapsülün Biotaklit Kafes Modeli
Artificial Middle Ear Cavity and Cochlea for the Future Study of Auditory Stimulation:.....
29. Radikal Mastoidektomi Kavitesi İçine Dural Herniasyon: Bir Olgu Sunumu
Dural Herniation in Radical Mastidectomy Cavity
30. Çocuk Nazofarenks Karsinomları: İki Olgu Nedeni İle
31. Konjenital Dev Temporal Kolesteatom: Bir Olgu Sunumu
Temporal Bone Giant Congenital Cholesteatoma
32. Maksiller Sinüs Aspergilozisi: Bir Olgu Sunumu
Aspergillosis of the Maxillary Sinus
33. Nazal Kavitede Multifokal Ekstramedüller Plazmasitoma: Bir Olgu Sunumu
Multifocal Extramedullary Plasmacytoma in Nasal Cavity
34. Öldürücü Orta Hat Granülomu: Bir Olgu Sunumu
Lathal Midline Granuloma
35. Bronşiyel Astma ve Paranazal Sinüzit
Branchial Asthma and Paranasal Sinusitis
36. Orta Kulak Ameliyatlarında İatrojenik Fasiyal Paralizi
Iatrogenic Facial Paralysis in Middle Ear Operations
37. Kafa Tabanı Yerleşimli Kordomalar
Chordomas Localized in the Skull Base
38. Lipoid Proteinozda Larenks Tutulumu
39. Efüzyonlu Otitis Media’da Eozinofil Katyonik Protein
Serum Eosinophil Cationic Proteinin Otitis Media with Effusion
40. The Efficacy of Potassium Iodine Therapy in Recurrent Aphthous Stomatitis
41. Allerjik Rinitli Hastalarda Deri Testi Sonuçları
The Results of Skin Test in Patients with Allergic Rhinitis
42. Midfasial Degloving Yaklaşımlar
43. Midfasial Degloving Yaklaşımlar
44. Çocuklarda Endoskopik Sinus Cerrahisi
Endoscopic Sinus Surgery in Children
45. Radikal Mastoidektomi Uygulanan Hastalarda Patolojik Değerlendirme
Evaluation of Pathologic Findings in Radical Mastoidectomy
46. Maksilla Fasiyal Travmalar
Treatment of Maxillo-Facial Traumas
47. Tekrarlayan Epistaksislerde Etyolojik İnceleme
48. Migren Benzeri Atakta Uyarılmış İşitsel Beyinsapı Potansiyelleri: Deneysel Bir Hayvan Modeli
Auditory Brainstem Evoked Potentials in Migraine-Like Attack: An Experimental Animal Model
49. Farklı Uyarı Sıklığında Uyarılmış Beyinsapı Cevapları
Brainstem Evoked Responses in Difference Repetition Rate
50. Total Larenjektomi Sonrası Blom-Singer Ses Protezi ile Konuşma Restorasyonu
Speech Restoration by Blom-Singer Voice Prothesis After Total Laryngectomy
51. Pretonsiller Absenin iğne Aspirasyonu ve Klindamisin ile Tedavisi
Needle Aspiration of Pretonsillar Abscess with Clindamycin Tedavisi
52. Paranasal Sinüslerdeki Squamöz Hücreli Kanserlere Yaklaşımımız
53. Tonsiller Tümörlerde Patolojiye Göre Yaklaşım
Approach the Tonsillar Tumors According to the Pathology
54. Etil Alkolün Akustik Refleks Eşiği Üzerine Etkisi
Effect of Ethyl Alcolhol on the Acoustıc Reflex Threshold
55. Hipertansiyon, Hiperlipoproteinemi, Koklear Disfonksiyon
56. A Giant Schwannoma of the Trigeminal Nerve Midiagnosed as Maxillary Sinusitis
57. Endoskopik Vokal Kord Mikrofleb Uygulamaları
58. Baş Boyun Lenfomaları
59. Dural Arteriovenöz Malformasyon, Miyoklonus ve Sinkinezili Olgularda Objektif Tinnitus
Objective Tinnutus in Patients with Dural Arteriovenous Malformation, Myoclonus and Synkinesis
60. Suç İşleyen Sağır ve Dilsizler
Deaf and Dumb Delinquents
61. Sağır ve Dilsizlerde Ahlaki Redaet ve Rüşd Yaş
62. Epidermolizis Bullozada Larenks Tutulumu
63. Frontoethmoiditlerde Yaklaşım
64. Timpan Membran Perforasyonlarının Tekrarlayan Triklorasetik Asit Koterizasyonları ile Kapatılması
65. Hava ve Uzay Hekimliğinde Otorinolaringoloji
66. Larenksin Verrüköz Karsinomu ve Tedavisi
67. Primer Servikal Neuroblastom
68. CT ile Düz Grafilerin Karşılaştırılarak Ethmoidit Tanısı Konulan Vakalardaki Cerrahi Tedavinin Değerlendirilmesi
69. Otojen Menenjitler
70. Paranasal Sinüs Malign Tümörlerine Genel Bakış
71. Juvenil Angiofibromun Lokalizasyonu, Klinik Seyri ve Tedavi Yaklaşımları
72. İntrakranial Komplikasyonlu Pott’s Puffy Tümörü
Pott’s Puffy Tumor with Intracranial Complication
73. Lyme Hastalığında Kulak Burun Boğaz Bulguları
Ear, Nose and Throat Manifestations of of Lyme Disease
74. Koanal Atrezi ve Tedavisi
75. Tonsillektomide Ağrı ve Konuşma Bozuklukları
Pain and Speech Disorders in Tonsillectomy
76. İnfluenza Aşısının Çocuklardaki Yan Etki Sıklığı
Incidence of Adverse Reactions of Influenza Vaccine in Children
77. Üçlü Primer Tümörler
78. Radikal Mastoidektomi Uygulanan Vakalarda Stapesin Önemi
Importance of Stapes in Radical Mastoidectomy
79. Metastazlarla Seyreden Submandibuler Bez Yerleşimli Tükürük Bezi Duktal Karsinom: Olgu Sunumu
Ductal Carcinoma of Submandibular Salivary Gland with Multiple Metastases: Case Report
80. Ventilasyon Tüpü Uygulamasını Takiben Gelişen Otore: Farklı Tip Tüplerin Karşılaştırılması
Otorrhea in Children With Middle Ear Ventilation Tubes
81. Bilateral Hypoglossus Kesisinin Uç Uca Anastomoz ve Serbest Sinir Grefti ile Tamiri
82. Larenkste Yabancı Cisim: Hirudo Medicinalis (Olgu Sunumu)
83. Larengotrakeal Stenoz ve Parsiyel Larenjektomilerde Rekonstrüksiyon: 94 Olguda Sonuçlarımız
84. Metastatik Sebaseöz Karsinoma Olgu Sunumu
Metastatic Sebaceous Carcinoma Case Report
85. Gürültüye Maruz Kalmış Endüstri İşçilerinde İşitme Parametreleri
Hearing in Parameters in Noise Exposed Industrial Workers
86. Effüzyonlu Otitis Media’da Timpanometrik ve Odiyometrik Bulgular
87. Görme Kaybına Sebep Olan Bir Sfenoid Mukopiyosel Vakası
A Case of Sphenoid Sinus Mucopyocele Resulted in Visual Loss
88. Supraglottik Yerleşimli Bir Benign Pleomorfik Adenom Olgusu
A Benign Pleomorfic Adenoma Localized to Supraglottic Larenks
89. Ösofageal ve Larengotrakeobronşial Yabancı Cisimler
Esophageal and Laryngobronchial Foreign Bodies
90. Paranazal Sinüslerin Kemik ve Mukoza Düzeyindeki Anatomik Varyasyonlarının Endoskopik Sinüs Cerrahisi Açısından ...
Bony Anatomic Variations and Mucosal Abnormalities of the Paranasal Sinuses: CT Analysis for Endoscopic Sinus Surgery
91. Akustik Nörinom ve Konralateral Kulak ERA (Evoked Response Audiometry) Bulguları
Contralateral Ear ERA (Evoked Response Audiometry) Findings in Acustic Neuroma
92. Oval Pencere Nişinde Kolesteatom
Cholesteatoma in the Oval Window Niche
93. Tonsillektomi Endikasyonunda Punch Biyopsisinin Önemi
Importance of Punch Biopsy in Tonsillectomy Indication
94. Ofloxacin ve Hidrojen Peroksit Aspirasyonu ile Kronik Süpüratif Otitis Media Tedavisi
The Treatment Chronic Suppurative Otitis Media with Ofloxacin and Hydrogen Peroxide Aspiration
95. Trakeostomili Olgularda Trekeobronşial Epitelin Yapısal Değişiklikleri
Structural Alterations of the Tracheobronchial Epithelium of Subject with Tracheostomy
96. Baş Boyun Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biopsi Sonuçlarımız
Our Results Fine Needle Aspiration Biopsy in Neck Masses
97. Radial Ön Kol Serbest Flep: Geniş Sinus Piriformis Tümörü Rezeksiyonunu Takiben Uygulanan Bir Rekonstrüksiyon Yöntemi
Radial Forearm Free Flap: A Reconstruction Method Following Wide Excision of the Sinus Piriformis Tumors

Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale