Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1996 » Çocukluk Çağı ve Erişkinlerde Menenjit Komplikasyonu Olarak İşitme Kaybı
 

Çocukluk Çağı ve Erişkinlerde Menenjit Komplikasyonu Olarak İşitme Kaybı

Selimoğlu E., Parlak M., Öztürk A., Selimoğlu M. A.

Çalışma kapsamına menenjit tanısı almış 8-41 yaşları arasındaki 50 hasta alındı. Hastaların tümüne akut safhada ve hastaneden çıktıktan 6 hafta sonra pure tone odyometri uygulandı. İlk odyometri sonuçlarına göre toplam beş (% 10) olguda sensorinöral işitme kaybı tespit edildi. İşitme kaybı saptanan hastaların üçü çocuk, ikisi de erişkin idi. Genel olarak çocuklarda işitme kaybı oranı % 25, erişkinlerde ise % 55 idi. Pürülan menenjitli olgularda oran % 15, viral menenjitlilerde % 3.8 ve tüberküloz menenjitlilerde % 25 olarak saptandı. Çocukluk çağında pürülan menenjit sonrası görülen işitme kaybı % 50, erişkinlerde ise % 6.66 olarak bulundu. İşitme kaybı olan ve olmayan pürülan menenjitli olgular arasında hastalık semptomlarının başlamasından tedavi başlangıcına kadar geçen ortalama süre ve hastanede kalış süresi istatistiksel olarak anlamlı iken (sırasıyla p<0.05 ve p<0.01), ortalama beyin omurilik sıvısı (BOS) protein, glukoz miktarı ile lökosit sayısı arasındaki fark saptanmadı (p>0.05). Altı hafta sonra yeniden yapılan değerlendirmede orta dereceli bir işitme kaybının ve ciddi dereceli iki işitme kaybının aynı şekilde devam ettiği, orta derecedeki bir işitme kaybının hafif dereceye döndüğü ve hafif dereceli işitme kaybının da normale döndüğü saptandı.

Postmeningitic Hearing Loss in Children and Adults

Selimoğlu E., Parlak M., Öztürk A., Selimoğlu M. A.

Fifty patients aged 8-41 with meningitis were included in this study. For all patients pure tone audiometry was performed during acute phase and 6 weeks after discharge. Five (10 %) patients were found to have sensorineural hearing loss in the first audiological test. Of patients with hearing loss three were chidren and two were adults. Hearing loss rate was found to be 25% among chidren and 5.5 % among adults. This rate was 15 % for bacterial meningitis, 3.8 % for viral meningitis and 25 % for tuberculous meningitis. In pediatric age group with bacterial meningitis hearing loss was 50 %, whereas was 6.66 % in adults. Mean duration between the on set of symptoms to treatment and mean hospitalization time were statistically different in bacterial meningitis group with hearing los compared to others (p<0.05 and p<0.01, respectively) but mean initial cerebrospinal fluid (CSF) protein, glucose levels and leukocyte count were not different (p>005). Audiological asessment after 6 weeks revealed that one modarate degree and two severe hearing loss were permanent, one moderate degree hearing loss evolved toward mild degree and one mild degree hearing loss recovered to normal hearing.

Türk Otolarengoloji Arşivi 34(1)/27-32

Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale