1997

1. Ekstrakranial Yayılımlı Trigeminal Schwannomalara Cerrahi Yaklaşım
Surgical Approach to Extracranial Trigeminal Schwannomas
2. Sublabial Transseptal Transsfenoidal Hipofizektomi: 100 Olguda Rinolojik ve Nöroşirürjikal Sonuçlar
Sublabial Transseptal Transsphenoidal Hypophysectomy: Rhinological and Neurosurgical Results in 100 Cases
3. Ani İşitme Kayıplarının Tedavisi ve Odyolojik Sonuçları
Treatment of Sudden Hearing Loss and Audiological Results
4. Periferik Vertigo Tedavisinde Posterior Fossa Vestibuler Nörektomi
Posterior Fossa Vestibular Neurectomy in the Treatment of perpheral Vertigo Patients
5. Çocuklarda Post-Enfeksiyöz Sensorinöral İşitme Kayıpları
Post-Infectious Sensorineural Hearing Loss in Children
6. Çocuklarda ve Erişkinlerde Hiperakuzi: Ön Çalışma
Hyperacusis in Children and Adults: Preliminary Study
7. Endoskopik Orbital Dekompresyon
Endoscopic Orbital Decompression
8. Travmatik Timpan Membran Perforasyon İyileşmesinde Basic Fibroblast Growth Faktörün Etkisinin Histolojik İncelemesi
Histological Evaluation of Basic Fibroblast Growth Factor Effect on the Healing of Traumatic Tympanic Membrane ...
9. Kostokondral Greftlerle Düzeltici Rinoplasti
Rib Grafts Reconstructive Rhinoplasty
10. Ossiküloplasti Sonuçlarımız
Our Ossiculoplasty Results
11. Diabetes Mellitusta Tad Duyusu Bozukluğu
Taste Disorders in Diabetes Mellitus
12. Endoskopik Dakrosistorinostomi
Endoscopic Dacryosistorhinostomy
13. Çocuklarda Pseudotümör Serebri ve Otitis Media
Pseudotumor Cerebri and Otitis Media in Children
14. Larenksin Skuamöz Hücreli Kanserlerinde Nükleoler Organize Bölgeler
Nucleolar Organizer Regions in Squamous Cell Carcinoma of the Larynx
15. Travmatik İntratemporal Fasial Sinir Yaralanmaları
Traumatic Intratemporal Facial Nerve Injury
16. Larinks Kanserli Hastalarda Oksidatif Stresin Biokimyasal Değerlendirmesi
Biochemical Evaluation of Oxidative Stress in Patients with Laryngeal Carcinoma
17. Kedi Beyninden Kaydedilen FFR’lere Ketamin ve Sodyum Pentobarbital Anestezilerinin Etkisi
Effects of Ketamine and Sodium Pentobarbital Anesthesias on the FFRs Recorded from the Cat Brain
18. Radikal Mastoidektomi Uygulanan Vakalarda Stapesin Önemi
Importance of Stapes in Radical Mastoidectomy
19. Absorbable Gelatine Sponge’un Sıçan Orta Kulak Mukozasında Oluşturduğu Histopatolojik Değişiklikler
The Histopathologic Changes Formed in the Rat Middle Ear by the Absorbable Gelatine Sponge
20. Servikal İnternal Karotid Arter Anevrizması: Radyolojik Değerlendirme
Aneurysm of he Extracranial Internal Carotid Artery: Radiologic Evalution
21. Castleman Hastalığı
Castleman Disease
22. Travmatik Petroz Kemik Kırıkları ve Komplikasyonları
Traumatic Fractures of Petrous Bone and their Complications
23. Çocuklarda Yutma ile İlgili Nörolojik Bozuklukların Tanısı
Diagnosis of the Neurologic Disorders Related with Swallowing in Children

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale