Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1997 » Ossiküloplasti Sonuçlarımız
 

Ossiküloplasti Sonuçlarımız

Döner F., Doğru H., Gedikli O., Yarıktaş M., Arslan A.

Kronik otits media cerrahisinde kemik zincir bozukluğuna bağlı işitme kaybı otogreft, homogreft ve yapay protezlerle ossiküloplasti yapılarak düzeltilebilir. Bu çalışma, timpanoplasti ameliyatı esnasında yapılan ossiküloplastinin işitme kazancını değerlendirmek amacıyla yapıldı. Kliniğimizde Ocak 1955 ile Ekim 1996 tarihleri arasında ossiküloplasti uyguladığımız 29 hasta çalışmaya alındı. Hastalardan 19’u (% 65.5) bayan, 10’u (% 34.5) erkek ve ortalama yaşları 33.6 (12-59) idi. Olgulardan 18’inde temporal kemikten alınıp hazırlanan bir kemik kullanıldı. Greft materyallerinin 22’si otogreft, 5’i de homogreft idi. Hastalar ortalama 10.41±6.45 ay (3-24 ay) izlendi. Başarılı işitme kazancı olarak hastaların postoperatif hava-kemik aralığının 15dB ve daha az olması alındı. Buna göre hastaların 14’ünde (% 51.72) 15 dB ve daha az olması alındı. Buna göre hastaların 14’ünde (% 51.72) 15 db’den fazla idi. Üç hastada ( 10.34) preoperatif döneme göre işitmede azalma oldu. Tip III timpanoplasti yapılan 18 hastanın 10’unda (% 55.5) ve tip IV timpanoplasti yapılan 11 hastanın 5Dünde (% 36.4) 15 dB ve daha az hava-kemik aralığı saptandı. Ossiküloplasti sonrası işitmenin, otogreft greft kullanımıyla ve tip III timpanoplastide başarılı olabileceği sonucuna varıldı.

Our Ossiculoplasty Results

Döner F., Doğru H., Gedikli O., Yarıktaş M., Arslan A.

Autograft, homagraft and synhatic materials were used to ossiculoplasty in ossicular chain reconstruction during chronic ear surgery. This study was performed in order to assess the hearing effectiveness of ossiculoplasty in patients undergoing tympanoplasty operation. Twenty nine cases of diferent kind of ossiculoplasty in patients suffering from chronic middle ear disease were performed at our clinic between January 1995 October 1996. Of these 19 (65.5%) were female and 10 (34.5%) were male. The mean age of the patients was 33.6 (12-59) years. 18 of the patients were performed ossiculoplasty during type III tympanoplasty and 11 were performed type IV tympanoplasty with ossiculoplasty. There were used incus grafts in 13 cases, malleus grafts in 4 cases, tragal cartilage grafts in 2 cases, synthetic prostheses in 2 cases and temporal bone grafts in 8 cases. Grafts materials consisted of 22 autolog grafts and 5 homolog grafts. The mean of follow-up duration was 10.41±6.445 (3-24) months. Hearing success was defined as a postoperative air-bone gap of 15 dB or better. According to this criterion 14 (48.28%) of 29 patients were successful. Postoperative airbone gap was found to be higher than 15dB levels in 15 cases (51.72%). Three patients had hearing loss from previous levels. Ten of 18 patients (55.5%) underwent type III tympanoplasty and 4 of 11 (36.4%) patients underwent type IV tympanoplasty had improved hearing with 15 dB or better air-bone gap. As a results, the hearing improved at the ossiculoplasty may be success with the use of autolog grafts and type III tympanoplasty.

Türk Otolarengoloji Arşivi 35(1-2)/47-50

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale