Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1997 » Travmatik İntratemporal Fasial Sinir Yaralanmaları
 

Travmatik İntratemporal Fasial Sinir Yaralanmaları

Öz F., Devranoğlu İ., Kaytaz A., Toprak M., Korkut N., Ada M., Öktem F., Uzun N., Erem M., Yazıcılar O.

Travmatik fasial paraliziler genellikle temporal kemik kırıkları ve otolojik cerrahi sırasında ortaya çıkarlar. Fasial paralizi nedenleri arasında Bell paralizisinden sonra ikinci sırada yer alırlar. Paralizinin ciddiyetine göre medikal veya cerrahi olarak tedavi edilirler. Cerrahi eksplorasyon kararı ve zamanı elektrofizyolojik test sonuçlarına göre verilir. Cerrahi varış yolunun seçimi ise radyolojik bulgulara ve işitmenin durumuna bağlıdır. Bu çalışmada değişik nedenlere bağlı 98 travmatik fasial paralizili olgu değerlendirmeye alınmıştır. Paralizi başlangıcından itibaren ilk 10 gün içinde elektronörografide (EnoG) % 90’dan fazla nöral denervasyon görülen olgularda cerrahi girişime karar verilmiştir. Geç başvuran, elektromyografide (EMG) aksiyon potansiyelleri görülmeyen yoğun denervasyon potansiyellerine sahip tam paralizili olgular da cerrahi olarak tedavi edilmiştir. Ameliyat edilen toplam 42 olguda cerrahi teknik olarak; longtudinal temporal fraktürlerde middle fossa ve/veya transmastoid, işimenin olmadığı transvers temporal fraktürlerde ise translabirentin yollar kullanılmıştır. Geriye kalan 56 olgu ya medikal olarak tedavi edilmiş ya da hiçbir şey yapılmayıp izlenmiştir. Nöral dejenerasyonu % 90’dan fazla olmayan medikal grupta sinir fonksiyonları birinci yıl sonunda House-Brackmann sınıflamasına göre grade I-II, cerrahi girişim yapılan grupta ise grade II-III idi. Greater auricular nerve ile interpozisyon kablo grefti uygulanan 7 olguda ve uç uca anatomoz yapılan 2 olguda sinir fonksiyonu grade III bulundu. Travmatik fasial sinir yaralanmalarına ait literatür gözden geçirilerek sonuçlar tartışıldı.

Traumatic Intratemporal Facial Nerve Injury

Öz F., Devranoğlu İ., Kaytaz A., Toprak M., Korkut N., Ada M., Öktem F., Uzun N., Erem M., Yazıcılar O.

Traumatic facial paralysis occur as a result of temporal bone fractures or during otologic surgery. They take the second place after Bell’s palsy in the etiology of facial paralysis. Its treatment is medical or surgical according to its severity. The decision and timing of surgical exploration is given according to electrophysiologic test results. Choice of the approach depends on radiographic and audiometric findings. In this study, 98 traumatic facial paralytic patients with different etiologies are evaluated.surgical treatment was prefered for the patients who had more than % 90 neural degeneraiton as proved by EnoG in the first 10 days of the paralysis. Late presented, complete paralytic patients who had no action potentials but had dense denervation potentials in EMG were also treated by surgery. 42 patients who fit these conditions were operated and as approach methods transmastoid and/or middle fossa routes-for longitudinal temporal bone fractures and translabyrinthine approach for transverse temporal bone fractures with total hearing loss were used. The remaining 56 patients were treated medically or only followed up. In the medical group with neural degeneration House-Brackmann classification. In surgically treated patient group, it was grade II-III. Nerve function was found to be grade III in 7 and in 2 patients with end to end anastomosis. The results were discussed as the references about traumatic facial nerve injury were reviewed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 35(3-4)/75-81

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale