Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1997 » Absorbable Gelatine Sponge’un Sıçan Orta Kulak Mukozasında Oluşturduğu Histopatolojik Değişiklikler
 

Absorbable Gelatine Sponge’un Sıçan Orta Kulak Mukozasında Oluşturduğu Histopatolojik Değişiklikler

Sarıkahya İ., Yaşar H., Güneş Z., Yeğinaltay Y. K.

Absorbable Gelatine Sponge (AGS) kulak cerrahisinde yaygın olarak kullanılan bir destek materyelidir. Ancak postoperatif dönemde istenmeyen bazı sonuçlara sebep olabilir. Bu çalışmada kuru AGS’un sıçanda oluşturduğu etkiler ve erime süresi değerlendirilmiştir. Çalışma 12 adet albino rat üzerinde yapılmıştır. Sağ kulaklara kuru AGS yerleştirilmiştir. Sol kulaklar kontrol grubunu oluşturmuştur. Histopatolojik bulgulara göre % 66.66 AGS artığı, % 58.33 fubrozis, % 50 gevşek bağ dokusu, % 66.66 vaskülarizasyon, % 83.33 polimorf nüveli lökosit (PNL) infiltrasyonu, % 8.33 kollagen artışı ve % 8.33 neoosteogenezis saptandı. Bir ay sonra AGS’un tamamen erimediği saptandı.

The Histopathologic Changes Formed in the Rat Middle Ear by the Absorbable Gelatine Sponge

Sarıkahya İ., Yaşar H., Güneş Z., Yeğinaltay Y. K.

Absorbable Gelatine Sponge (AGS) has been used widely as a supporting material in otosurgery. But some undesirable postoperative results may be caused by AGS. This study has been performed on 12 albino rat ears. Dry AGS have been placed in right ears. Left ears were conrol group. Histopathologic findings showed AGS renants in 66.66%, fibrosis in 58.33%, increased collagen in 8.33% and neoosteogenesis in 8.33% of cases. It has been shown that AGS is not completely absorbed after one month.

Türk Otolarengoloji Arşivi 35(3-4)/107-110

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale