Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1997 » Castleman Hastalığı
 

Castleman Hastalığı

Şirin S., Üçüncü H., Aktan B., Karaşen R.M., Altaş E., Gürsan N.

Castleman hastalığı, 1956 yılında Benjamin Castleman tarafından tanımlanmıştır.Bu hastalık genellikle mediyastinal lenfodenopati ile kendini gösterir. Nadiren diğer lenf nodu gruplarında tutulabilir. Boyunda yerleşimi % 10’dan daha az bir orandadır. Bu hastalık her 2 cinsi eşit sıklıkla tutar. Histolojik olarak 2 ayrı tipe ayrılmıştır. Hiyalin vasküler tip ve plazma sellüler tip. Hiyalin vasküler tip % 90 oranında görülür ve genellikle asemptomatiktir. Plazma hücreli tip anemi, periferik nöropati, nefrotik sendrom, büyüme bozukluğu, hiperglobulinemi, artmış eritrosit sedimantasyon hızı, ekzokrin ve endokrin bozukluk, osseöz destrüksiyon, trombotik trombositopeni, eroziv stomatit ve keratit gibi sistemik bulgularla seyredebilir. Sistemik formda lenfoma, Kaposi sarkomu, plasmositoma ve kolonik karsinom gelişimi tanımlanmıştır. Bugün için Casleman hastalığının klasik tedavisi cerrahi eksizyon ve takiptir. Hastalığın prognozu genellikle iyidir.

Castleman Disease

Şirin S., Üçüncü H., Aktan B., Karaşen R.M., Altaş E., Gürsan N.

Castleman’s disease is first described in 1956 by Benjamin Castleman. This disease is usually presenting with mediastinal lymphadenopathy. Occasionally other lymph node groups are affected. It is located in the neck area less than 10 %. Males and females are equally affected. Two distinct histologic subtypes of Castleman’s disease are identified: The hyaline vascular type and the plasma cell type. The hyaline vascular variety accounting for of to 90% of Castleman tumors, is usually asymptomatic. Classic Castleman’s disease of the plasma cell variety is associated with numerous systemic signs and symptoms, including, anemia, peripheral neuropathy, nephrotic syndrome, growth retardation, hyperglobulinemia, increased erythrocytic sedimantation rate, exocrine and endocrine dysfunction, osseous destruction, thrombotic thrombocytopenia, erosive stomatit and keratitis. The development of neoplasia such as lymphoma, Kaposi sarcoma, plasmacytoma, and clonic carcinoma has been described in the systemic form of Castleman disease. To our knowledge the treatment of this entity has been by total excision of he mass, followed by watchful waiting, The prognosis is usially good.

Türk Otolarengoloji Arşivi 35(3-4)/115-117

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale