1998

1. Uzun Dönem Nazal Kortikosteroid Kullanımında İntraoküler Basınç ve Posterior Subkapsüler Kataraktın Değerlendirilmesi
Evaluation of Intraocular Pressure and Posterior Subcapsular Cataract in Long-Term Use of Nasal Corticosteroids
2. Bilateral Abduktor Kord Vokal Paralizi Tedavisindeki Sorunlar
Problems in the Treatment of Bilateral Abductor Vocal Cord Paralysis
3. Fasiyal Sinir Paralizisinde Anormal Parotis Bezi Sintigrafisi
Abnormal Parotid Gland Scintigraphy in Facial Nerve Paralysis
4. Orta Kafa Çukuru Yaklaşımı
Middle Fossa Approach
5. Bir Olgu Dolayısıyla Dil Tüberkülozu
Tongue Tuberculosis - A Case
6. Oral Kavite ve Orofarenksin Yassı Hücreleri Kanserleri
Squamous Cell Carsinomas of the Oral Cavity and Oropharynx
7. Larenks Kanserli Olgularda Lipid Peroksidasyon ve Antioksidan Statü Göstergelerinin Dokuda İncelenmesi
Investigation of Lipid Peroxidation and Antioxidant Status Parameters in Cancerous and Noncancerous Human......
8. Sukralfatın Posttonsillektomi Morbidite Üzerine Etkinliği
The Effect of Sucralfate on Posttonsillectomy Morbidity
9. Radikal Mastoidektomi Uygulanan Hastalarda Patolojik Değerlendirme
Evaluation of Pathologic Findings in Radical Mastoidectomy
10. Pediyatrik ve Adölesan Yaş Grubunda Endoskopik Sinüs Cerrahisi*
Endoscopic Sinus Surgery in Pediatric and Adolescent Age Groups
11. Transnazal Pituiter Cerrahide Endoskopinin Yeri
Rigid Endoscopy in the Transnasal Pituitary Surgery
12. Hava Kirliliğinin Üst Solunum Yolu ve Allerjik Hastalıklar Üzerine Etkisi
The Effect of Air Pollution on Upper Respiratory and Allergic Diseases
13. Kronik Tonsillitli Çocuklarda Tonsil Yüzeyi ve Tonsil İçi Mikrobiyolojisi*
Microbiology of Tonsil Surface and Core in Children with Recurrent Tonsillitis
14. Nazolakrimal Ostium: Anatomik Çalışma
Nasolacrimal Ostium: An Anatomical Study
15. Orta Kulak Ameliyatlarında İatrojenik Fasiyal Paralizi
Iatrogenic Facial Paralysis in Middle Ear Operations
16. Kolesteatoma Cerrahisinde Teknikler ve Sonuçlarımız
Techniques in Cholesteatoma Surgery and Our Results
17. Hipofaringeal Leiomyosarkom
Leiomyosarcoma of the Hypopharynx
18. Nazofarenks Kanserlerinde C-ERB B2 Gen Amplifikasyonunun ve Onkoprotein Düzeyinin Araştırılması*
Investigation of C-ERB B2 Gene Amplification and Oncoprotein Levels in Nasopharyngeal Carcinoma
19. İnfratemporal Fossa Yaklaşımları
Infratemporal Fossa Approaches
20. CO2 Lazer Stapedotomi
CO2 Laser Stapedotomy
21. Akustik Nöroma Cerrahisi
Acoustic Neuroma Surgery
22. Maksillofasiyal Travmalar
Maxillofacial Trauma
23. Kronik Sinüzitli Çocuklarda Paranazal Sinüslerin Anatomik Farklılıkları
Anatomical Differences of Paranasal Sinuses in Children with Chronic Sinusitis
24. Kronik Otitis Media Nedeniyle Opere Edilen 92 Vakanın Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis of 92 Cases Operated due to Chronic Otitis Media
25. Bir Olgu Nedeniyle Konjenital Kolesteatom
A Case of Congenital Cholesteatoma

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale