Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1998 » Pediyatrik ve Adölesan Yaş Grubunda Endoskopik Sinüs Cerrahisi*
 

Pediyatrik ve Adölesan Yaş Grubunda Endoskopik Sinüs Cerrahisi*

Oğuz A., Aydın Ö., Üstündağ E., Özkarakaş H., İşeri M., Kansu L.

Endoskopik sinüs cerrahisi (ESC), kronik ve rekürren sinüzitli erişkin hastalarda standart bir tedavi yöntemi haline gelmiştir. Pediyatrik yaş grubundaki hastalarda ise uygulanımı giderek artmaktadır. Her iki grupta da başarı oranı oldukça yüksek ve komplikasyon oranı düşük olmasına rağmen endikasyonlar, preoperatif değerlendirme, operatif teknik ve postoperatif takipte belirgin farklar bulunmaktadır. Bu yazıda yeterli medikal tedaviye yanıt vermeyen ve bu nedenle ESC uygulanan yaşları 8 ile 18 yaş arasında değişen 18 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Sinüzüt teşhisi konan hastalarda ilk seçenek medikal tedavi olmalıdır. Kronik veya rekürren sinüzit teşhisi doğru olarak konmalı, antimikrobial tedavi endikasyonları iyi belirlenmeli ve tedavi başarısı klinik ve radyolojik olarak dikkate değerlendirilmelidir. Kliniğimizde yeterli medikal tedaviye yanıt vermeyen ve cerrahi uygulanan kronik sinüzitli pediyatrik hastalar minimal invazif ESC prensibi ile tedavi edilmiştir. Bu yaklaşıma göre unsinat proçesin çıkarılmasını takiben maksiller sinüs doğal ostiumu kullanılarak orta meatal antrostomi yaratılır ve bulla etmoidalis açılarak prosedür tamamlanır. Gereğinde hastalıklı mukozanın devam ettiği yere kadar etmoidektomi genişletilir. Bu yaş gurubunda altta yatan allerjik rinit ve adenoid hipertrofi gibi nedenler ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir. Hastalarımızın 4’üne, ESC ile beraber adenoidektomi, 2’sine ise adenotonsillektomi uygulanmıştır. Hastaların 5’ine sadece infundibulotomi, 7’sine anterior etmoidektomi, 4’üne anteroposterior etmoidektomi, 1’ine de sfenoetmoidektomi uygulanmıştır. Bir olgu ise antrokoanal polip nedeni ile opere edilmiştir. Posterior etmoidektomi ve sfenoidektomi sinonazal polipozu olan hastalara uygulanmıştır. Kronik sinüzitler yönünden değerlendirildiğinde minimal invazif ESC hastalığı tedavi etmede yeterli olmaktadır. Bu yazıda operatif teknik ve başarıyı artıracak bazı ayrıntılara değinilerek, uyguladığımız cerrahi prosedürler tartışılmıştır. Erişkinlerde uzun dönem sonuçları iyi bilinmesine rağmen, bu cerrahinin pediyatrik yaş grubundaki uzun dönem etkileri hala aydınlatılmayı beklemektedir.

Endoscopic Sinus Surgery in Pediatric and Adolescent Age Groups

Oğuz A., Aydın Ö., Üstündağ E., Özkarakaş H., İşeri M., Kansu L.

Endoscopic sinus surgery (ESS) has become a very popular technique in the treatment of chronic and recurrent sinusitis in adult population. Applications in pediatric population are also increasing. Even though the complication rates are low and success rates are very high in both groups, there are obvious differences in indications, preoperative evaluation, operative technique and postoperative care. In this paper 18 patients between the ages of 8-18 who had no response to adequate medical treatment were evaluated retrospectively. Once the diagnosis is made, the first choice should be a medical treatment. It is important to differentiate chronic and recurrent acute sinusitis because the treatment in these two conditions are also different. Indications of antimicrobial therapy should be established very well and the success of the therapy should be evaluated carefully both clinically and radiographically. In this study, patients who had no response to adequate medical treatment were treated with minimally invazive ESC approach. According to this approach, if necessary, after uncinate process is removed a middle meatal antrostomy is created using the natural ostium. After ethmoidal bulla is opened, according to severity of mucosal disease ethmoidectomy may be extended. In this age group, underlying causes like allergic rhinitis and adenoidal hypertrophy should be evaluated carefully. In addition to ESS, 4 patients had undergone adenoidectomy, and adenotonsillectomy was performed in 2 patiens. Infundibulotomy was the only procedure in 5 patients. Anterior ethmoidectomy was performed in 7 and anteroposterior ethmoidectomy was performed in 4 patients. Total sphenoethmoidectomy was performed only in one patient and one patient was operated due to antrochoanal polyp. Posterior etmoidectomy and sphenoidectomy were performed in patients having sinonasal poliposis. Minimally invazive ESS was adequate in treating the patients with chronic rhinosinusitis. Operative technique and some detailes that are believed to increase success rate are discussed. Although long term results are well known in adult populations, long term effects in pediatric population are still waiting to be determined.

Türk Otolarengoloji Arşivi 36(1-2)/45-49

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale